19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Hodnotenie výsledkov skúšok spôsobilosti – získané skúsenosti a ponaučenia

20. 9. 2022 11:00
15m
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Prezentácia Metrológia, meranie a prístrojová technika Metrológia, meranie a prístrojová technika

Přednášející

Jakub Dolniak

Popis

Skúšobné laboratórium dozimetrie žiarenia VUJE S-219, tak ako aj iné akreditované laboratória, sa pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích skúšok a skúšok spôsobilosti. Cieľom takýchto skúšok je potvrdiť platnosť výsledkov vykonávaných meraní, identifikovať a odstrániť prípadné nedostatky, v súlade s požiadavkami normy ISO/IES 17025, bod 7.7.1. V rámci skúšok spôsobilosti je sledovaných viacero štatistických parametrov pre jednotlivé stanovované rádionuklidy, napr. odchýlka od referenčnej hodnoty, zeta skóre a z-skóre. Jednotlivé parametre hovoria o úspešnosti výsledkov porovnávacích skúšok z hľadiska správnosti a neistoty merania. Za neúspešný výsledok sa považuje ten, ak niektorý zo sledovaných štatistických ukazovateľov (z a zeta skóre) je mimo stanovený rozsah <-2; 2>. V prípade neúspešného výsledku je potrebné vykonať analýzu príčiny a následne prijať príslušné nápravné a preventívne opatrenia, ktoré by mali minimalizovať opakovanie podobnej situácie v budúcnosti. V minulosti sa vyskytli prípady, kedy laboratórium neuspelo na skúškach spôsobilosti z hľadiska z-skoré a odchýlok od referenčnej hodnoty alebo prípady, kedy odchýlka od referenčnej hodnoty bola v rámci stanoveného intervalu hodnôt, avšak zeta skóre bolo mimo intervalu. Inými slovami, stanovená aktivita je v rozsahu deklarovanom organizátorom skúšok spôsobilosti, avšak jej neistota je na relatívne nízkej úrovni. Takéto výsledky sa vo všeobecnosti považujú za akceptované, ale otázne. Účasť na skúškach spôsobilosti je jednou z nutných podmienok udelenia akreditácie. Okrem referenčnej vzorky laboratórium takýmto spôsobom získava spätnú väzbu, ktorá nám pomáha zlepšiť a udržiavať systém kvality nášho laboratória. Príspevok referuje o skúsenostiach z doteraz absolvovaných skúškach spôsobilosti či medzilaboratórnych porovnávacích skúškach.

Hlavní autor

Jakub Dolniak

Spoluautor

Martin Lištjak (VUJE, a.s.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.