XLIII. Dni radiačnej ochrany 2022

Europe/Prague
Kongresová miestnosť (Hotel Academia Stará Lesná)

Kongresová miestnosť

Hotel Academia Stará Lesná

Kongresové centrum SAV Academia Stará Lesná č.176 059 60 Tatranská Lomnica GPS súradnice: 49°9'7"N 20°17'12"E
Popis

Vážení návštevníci,

dovoľte nám, aby sme Vás po dlhšej prestávke pozvali na osobné stretnutie na dnes už  tradičnej konferencii XLIII. Dni radiačnej ochrany. Konferencii, ktorá je pre mnohých z nás viac, než len konferencia. Je miestom, kde sa radi stretávame nielen ako odborníci v oblasti radiačnej ochrany, ale aj ako starí či noví kamaráti, ktorí si vedia vždy vzájomne pomôcť.


Ak ste sa našej konferencie ešte nikdy v minulosti nezúčastnili, tak by sme Vám chceli len v krátkosti povedať, že pokrýva širokú škálu odborných tém v oblasti radiačnej ochrany. Možno sa na nej bližšie oboznámiť s aktuálnymi problémami z oblastí priemyslu, zdravotníctva, prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, výskumu, ale aj legislatívy.


Tohtoročné Dni radiačnej ochrany sa budú konať netradične v dňoch 19. - 23. septembra 2022 vo Vysokých Tatrách v obci Stará Lesná v kongresovom centre SAV Academia. Veríme, že okrem odborných znalostí načerpáte aj nové sily do budúcna.

   

Tešíme sa na Vás!

  • Dozimetria vonkajšieho a vnútorného ožiarenia
   Pořadatelé: Dušan Solivajs (Slovenská legálna metrológia, n.o.), Tomáš Čechák (FJFI)
   • 1
    The IAEA’s Role in Establishing Radiation Safety Standards and Guidance: Challenges in Applications

    The presentation aims to describe the role of the IAEA in the establishment of an internationally recommended radiation system based on inter alia IAEA safety standards and guidance documents. Such standards and guidance documents are aimed to assist individual countries in establishment of their national radiation safety frameworks. The first part of presentation introduces the process of establishment of radiation standards in general as being based on the contemporary theory and principles of radiation safety and compares such theory with its application in the practice. The second part of the presentation introduces contemporary challenging issues and possible solutions in radiation safety. For example, it introduces selected questions associated with the application of dose constraints, measures toward ensuring radiation safety of food and drinking water, as well as briefly mentions approaches towards ensuring radiation protection of patients in medical applications of ionizing radiation. The presentation also describes the contemporary issues with the natural source of radiation, radon and with graded approach used in ensuring radiation safety in NORM industry.

    Přednášející: Miroslav Piňák (International Atomic Energy Agency)
   • 2
    Od ožiarenia po výsledok

    Škodlivé účinky ionizujúceho žiarenia (ďalej IŽ) sú známe už od roku 1897, kedy Antoine Henri Becquerel objavil rádioaktivitu. Procesy pôsobenia IŽ na organizmus dodnes nie sú úplne známe. IŽ môže vyvolať tkanivové reakcie na koži ako napríklad začervenanie, chronický zápal kože či tvorbu abscesov, taktiež môže IŽ spôsobiť nádorové ochorenia rôznych orgánov, leukémiu alebo spôsobiť genetické následky u potomkov. Jedným z účinných opatrení na zmiernenie radiačnej záťaže pracovníkov je monitorovanie pomocou osobných dozimetrov. V praxi sa používa veľké množstvo rôznych typov dozimetrov. Dozimetrické systémy sú na Slovensku pravidelne kontrolované na základe Zákona o metrológii, zákona o radiačnej ochrane a musia spĺňať požiadavky technických noriem. V prednáške sa budeme venovať získaniu výsledkov z termoluminiscečných dozimetrov. Postupne si ukážeme proces od prijatia dozimetra od zákazníka cez meranie, vyhodnotenie až po stanovenie konečnej dávky, ktorú pracovník dostal za dané obdobie.

    Přednášející: Dušan Solivajs (Slovenská legálna metrológia, n.o.)
   • 3
    Statistické výstupy z Centrálního registru profesních ozáření

    Příspěvek podává přehled vývoje hodnocení a regulace profesního ozáření v České republice v průběhu let.
    Státní úřad pro jadernou bezpečnost pro sběr dat v oblasti profesního ozáření využívá elektronický systém evidence - Centrální registr profesních ozáření (CRPO). Tato databáze v České republice shromažďuje informace od roku 1997 a slouží nejen jako nástroj pro podporu státního dozoru v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Údaje z CRPO je možné využít k analýze dat pomocí specifických ukazatelů, jako je např. podrobné rozdělení dávek sledovaných radiačních pracovníků v různých oborech a činnostech v průmyslu, jaderné energetice, lékařství, výzkumu a vzdělávání, uranovém průmyslu a při poskytování služeb.
    Vedle CRPO využívá Státní úřad pro jadernou bezpečnost také Registr zdrojů ionizujícího záření. Standardní výstup těchto databází mimo jiné poskytuje statistické informace tříděné podle oborů činností, zdrojů záření, pracovních činností nebo profesí, a umožňuje sledovat různé trendy ve zvolených oblastech. Jedny z nejzajímavějších výstupů nacházíme v lékařských oborech. Statistická data z CRPO v medicíně naznačují významný pokrok v přístupu ke vzdělávání, využívání principů dobré praxe a zavádění moderních technologií.
    Souhrnné informace o radiační zátěži radiačních pracovníků jsou tak jedním z důležitých nástrojů pro zajišťování ochrany před ionizujícím zářením.

    Přednášející: Miluše Budayová
   • 4
    Bodový radionuklidový zdroj pro detektor kontaminace ran

    Nejčastěji uváděným poraněním vedoucím k vnitřní kontaminaci porušenou kůží je vpich do ruky, nejčastěji do prstu, například ostrým předmětem přes ochrannou rukavici.
    Pro kalibraci a testování vlastností detektorů fotonového záření určených pro detektor kontaminace v ranách instalovaný ve Státním ústavu radiační ochrany v.v.i. v Praze byly připraveny bodové zdroje $^{241}Am$, které umožňují simulovat bodovou ránu a popřípadě více blízkých ran. Radionuklidovým zdrojem je kulička ionexu s nasorbovanou aktivitou $^{241}Am$. Ze silně kyselého katexu DOWEX byly vybrány kuličky s průměrem cca 0,6 až 0,8 mm a použity k sorpci $^{241}Am$ ze zředěného nosičového etalonového roztoku. Bylo připraveno 53 kuliček s relativně jednotnou a dobře fixovanou aktivitou kolem 500 Bq v jedné kuličce.
    Kuličky sorbentu jsou použity jako zdroj ve fantomech bodového vpichu pro účinnostní kalibraci a testování prostorového rozlišení detektorů určených pro měření ran.

    Přednášející: Alena Kelnarová
   • 5
    Problematika oční dozimetrie v praxi

    Dozimetrie oční čočky je stále diskutované téma. S postupem technologií se sice radiační zátěž personálu během výkonů snižuje, ale na druhou stranu se ZIZ v diagnostice používají stále více a častěji. Zároveň se zvyšuje složitost prováděných výkonů.
    Odhad dávky na oko z tělového dozimetru, tak jak je v současné době řešen, je již obecně považován za nedostatečně přesný, a tak je personál pohybující se na operačních sálech se ZIZ dovybavován ještě očními dozimetry.
    Nošení dalšího dozimetru se ukazuje pro řadu lékařů jako dosti nekomfortní a z již provedených měření je zřejmé, že nemusí být zaručen ani přesnější odhad dávky na oční čočku.
    Snahou je stanovit vhodné místo pro nošení očního dozimetru v závislosti na pozici operatéra v rámci geometrie výkonu. Naměřit hodnoty dávek a dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(3) v referenčním místě a v místě oka operatéra a z naměřených hodnot získat přepočtové koeficienty mezi celotělovým a očním dozimetrem.

    Financováno z IG204701 Nemocnice Na Homolce

    Přednášející: Jana Tamášová (Nemocnice Na Homolce)
  • 14:45
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Dozimetria vonkajšieho a vnútorného ožiarenia
   Pořadatelé: Dušan Solivajs (Slovenská legálna metrológia, n.o.), Tomáš Čechák (FJFI)
   • 6
    Použití detektoru GEODOS01 a jeho srovnání s AIRDOS-C

    Detektor GEODOS01 na bázi scintilačního krystalu NaI(Tl) vyvinuli a postavili pracovníci projektu CRREAT. Tento detektor je určen pro umístění v blízkosti zemského povrchu v obtížně dostupném terénu. V současné době jsou detektory tohoto typu úspěšně využívány na různých instalacích na Poledníku na Šumavě, Lomnickém štítu ve Vysokých tatrách, a na Milešovce v Českém středohoří pro detekci vysokoenergetických jevů v atmosféře. Je třeba poznamenat, že GEODOS01 je vybaven solárním panelem, což umožňuje jeho dlouhodobé používání bez připojení na elektrickou síť a radiomodemem pro vzdálené připojení k Internetu věcí.
    Protože se předpokládá použití detektoru v terénu při výrazně odlišných teplotách, provedli jsme kromě základní kalibrace také teplotní kalibraci detektoru.
    V červnu 2022 byl GEODOS01 ozářen v referenčním poli CERF v CERNu. Získané výsledky byly porovnány s výsledky detektoru AIRDOS-C, prezentovanými na konferenci DRO2021.

    Přednášející: Olena Velychko (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
   • 7
    Kritická studie horizontální a vertikální radiační emise v přítomnosti elektrického výboje indukovaného vysokonapěťovým impulzním generátorem

    Vysokoenergetické radiační emise patří k dosud nepříliš prozkoumaným fyzikálním jevům. V přírodě jsou tyto fenomény omezeny svým lokálním a randomizovaným výskytem. Exteriérová měření jsou s ohledem na náročnost přípravy specifických měřicích přístrojů lokalizovaných v daném čase a prostoru při výskytu uvedených jevů extrémně náročná, s velmi malou výtěžností.
    Pochopení jejich vzniku a podmínek, které je formují a determinují často brání jejich laboratorní energetická nedosažitelnost. Simulace situací blízkých atmosférickým výbojům, které jsou pravděpodobně zdrojem vysokoenergetických částic, je možná prostřednictvím elektrických výbojů uskutečňovaných přeskokem na dlouhou vzdálenost. V laboratorních podmínkách lze studovat jevy při zohlednění pouze jedné indiferentní složky výboje, a to buď napěťové, nebo proudové.
    Tento příspěvek sumarizuje experimenty provedené na vysokonapěťovém impulzním generátoru využívajícím atmosférický výboj 1,2/50 μs. Celkem bylo provedeno 400 negativních výbojů, o přeskokové maximální hodnotě napětí 0,9 MV a celkové energii 80 kJ dodané do výbojové dráhy o vzdálenosti mezi elektrodami 1 m.
    Z důvodu eliminace elektromagnetických interakcí vznikajících při provozu vysokonapěťového impulzního generátoru byly pro detekci radioaktivního záření použity pasivní detektory. Konkrétně byly v experimentu použity termoluminiscenční detektory CaSO4:Dy pro stanovení fotonové/elektronové složky záření a LiF:Mg:Ti (MTS–6, MTS–7 a MTS–N) pro detekci fotonové/elektronové a neutronové složky.
    Byly vytvořeny měřicí sety sestávající z 10 až 30 termoluminiscenčních detektorů volených selektivně od každého typu. Takto vytvořené měřicí sety byly umístěny, jak v horizontální, tak i vertikální rovině maximálně do vzdálenosti 1 m od os výboje. Horizontální měření probíhalo v polohách 0,25, 0,5 a 1 m od svislé osy výboje, a to v jeho středu, tj. ve výšce 0,5 m od zemnicí elektrody a na hrotu aktivní elektrody a samotné zemnicí elektrodě. Pro vertikální měření byly sety umístěny v 5 různých polohách, tj. na hrotu elektrody, zemnicí elektrodě a ve výškách 0,25, 0,5 a 0,75 m na vertikální ose ve vzdálenosti 1 m od horizontální osy elektrického výboje.
    Byla potvrzena přítomnost neutronové a fotonové/elektronové složky v radiační poli elektrického výboje. Maximální navýšení absorbovaného dávky bylo zaznamenáno na hrotu aktivní elektrody. Pro fotonovou/elektronovou složku záření byla hodnota absorbovaného dávky 1,0 ± 0,8 mGy a neutronovou složku 1,8 ± 1,0 mGy.

    Přednášející: Dagmar Štěpánová
   • 8
    Detekce neutronů v ultrakrátkých pulsních polích generovaných laserem

    V mezinárodním výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech jsou využívány vysokoenergetické lasery mimo jiné ke generování svazků ionizujícího záření. I při nižším výkonu, než je ten nominální, lze generovat prostřednictvím těchto laserů směsná pole záření s unikátními vlastnostmi.
    Jeden z hlavních laserových systémů, HAPLS (High repetition rate Advanced Petawatt Laser System), je již používán v experimentálních stanicích, v rámci jejich uvádění do provozu.
    Detekce neutronů při těchto prvních experimentech se ukázala jako poměrně náročný úkol. Za prvé, experimentální uspořádání bylo často měněno (např. parametry laserového paprsku, geometrické uspořádání, typ terče). Správnou interpretaci odečtů detektorů, kalibrovaných ve standardních polích, také komplikovala extrémně krátká doba pulsu záření generovaného laserem (~10fs).
    Tento příspěvek představuje při konkrétním experimentu realizovaném v rámci uvádění do provozu, problémy spojené s detekcí záření a získané zkušenosti.

    Přednášející: Veronika Olsovcova (ELI Beamlines, Institute of Physics, CAS, Czech Republic)
   • 9
    SpacePix2: monolitický pixelový detektor pro monitorování radiace ve vesmíru

    Monitorování radiace ve vesmíru je důležité po úspěch kosmických misí a vesmírnou infrastrukturu. Zároveň je zajímavé i studovat radiaci ve vesmíru která je typicky složená z elektronů, protonů a těžkých iontů. Pixelové detektory jsou optimálním nástrojem pro detekci takové radiace. SpacePix2 je nový monolitický aktivní pixelový senzor po monitorování radiace určený pro kosmické aplikace navržený v technologii 180 nm SoI CMOS. Aktivní plocha detektoru je 3.84 x 3.84 mm$^{2}$ složená z 64x64 pixelů s šířkou pixelu 60 μm. Energetický rozsah pixelu 7.2 keV - 288 keV. Díky měření signálu ze zadní strany senzoru lze po saturaci signálu z pixelu měřit signál až do energie 30 Me$^{-}$. Analogový signál z pixelu vzorkují interní sloupcové analogově digitální převodníky (ADC) s rozlišením 10-bit. Komunikace probíhá pomocí rozhraní LVDS (400 MHz max) nebo SPI (50 MHz max). V čipu jsou realizována opatření pro zvýšení radiační odolnosti v podobě triplifikace důležitý registrů a asynchronní ADC architekturou. Výhodou oproti existujícím řešení je nízká spotřeba (43 mA) při napájení 1.8 V a monolitická realizace bez nutnosti propojení senzoru s vyčítací elektronikou.

    Přednášející: Dr. Pavel Vančura (Fakulta jaderná fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha)
  • 16:05
   Prestávka
  • RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína
   Pořadatel: Igor Gomola (Slovenská zdravotnícka univerzita)
   • 10
    Role robotického ozařovače CyberKnife při radiochirurgii adenomu hypofýzy

    V Ústřední vojenské nemocnici Praha na Ústavu radiační terapie byl nově instalován a spuštěn do klinického provozu robotický ozařovač CyberKnife M6. Tato prezentace popíše hlavní body uvádění ozařovače do klinického provozu, zaměří se na instalaci a commissioning nového kolimačního systému InCise2 MLC, který je prvním tohoto druhu v klinickém provozu v České republice.

    V klinické části bude prezentována plánovací studie srovnání CyberKnife, GammaKnife a stereotaktického lineárního urychlovače TrueBeam STx při radiochirurgii adenomu hypofýzy. Plánovací studie byla provedena na souboru 30 náhodně vybraných pacientů ozářených na GammaKnife v Nemocnici Na Homolce v Praze.

    Přednášející: Tomáš Veselský (Samostatné oddělení lékařské fyziky, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84. Praha 5, 150 06; Ústav radiační terapie, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02)
   • 11
    Využití organického materiálu MAKROCLEAR pro radiochromickou integrující dozimetrii hadronových svazků

    V roce 2021 byla v Laboratoři cyklotronů a generátorů rychlých neutronů (LC&FNG) Ústavu jaderné fyziky AV ČR provedena série pokusných ozáření radiochromických integrujících dozimetrů MAKROCLEAR protonovými a deuteronovými svazky urychlenými na cyklotronu U-120M.
    Tyto dozimetry jsou vyvíjeny v Centru výzkumu Řež od roku 2016. Jedná se o pevný čirý polymerní materiál, který reaguje na ozáření změnami své optické denzity. Protože má materiál dozimetru pouze o 8 % vyšší hustotu, než je průměrná hustota lidského těla, lze metodu využít též v hadronové radioterapii onkologických onemocnění.
    Dozimetry připravené ve tvaru kvádrů o rozměrech 10 x 10 x 10 mm, nebo 10 x 10 x 20 mm byly umístěny ve speciálním hliníkovém držáku za hliníkovým kolimátorem o tloušťce 10 mm s aperturou o průměru 9 mm tak, aby osa hadronového svazku procházela středem vzorku.
    Během ozařování byl hadronový svazek před aperturou kolimátoru simultánně monitorován Farmerovou ionizační komorou připojenou k elektrometru UNIDOS, aby bylo možno v reálném čase odečítat absorbovanou dávku ve vzorcích. Jednotlivé vzorky byly postupně ozářeny protony o energii 15,5 MeV a 34 MeV v dávkách 500 Gy, 2 500 Gy, 5 000 Gy, 7 500 Gy, 10 000 Gy. Další série vzorků byla ozářena deuterony o energii 17 MeV v dávkách 5 000 Gy, 10 000 Gy, 15 000 Gy.
    Následovalo skenování ozářených dozimetrů na transmisním skeneru Epson Perfection 850-Pro přes řadu barevných filtrů propouštějících vlnové délky světla 640 nm, 580 nm, 510 nm, 450 nm a přes bílé polychromatické světlo se střední vlnovou délkou 550 nm.
    Výsledky analýz prokázaly, že dozimetry MAKROCLEAR jsou skvěle využitelné jako levné a snadno dostupné integrující dozimetry protonů v oblasti dávek do přibližně 7,5 kGy, kde je jejich odezva v bílém světle prakticky lineární dávce. Ještě vyšší měřící rozsah byl zaznamenán v případě deuteronů, kde byla odezva dozimetrů lineární dávce minimálně do 15 kGy.
    K nesporným výhodám dozimetrů MAKROCLEAR oproti jiným typům patří jejich snadná příprava v požadovaném tvaru a velikosti, jejich jednoduchá dostupnost, a velmi nízká pořizovací cena (přibližně 1 eurocent za kus). Rovněž jejich vyhodnocení je levné, snadné, rychlé a nevyžaduje nákladné či objemné laboratorní vybavení. V řádu minut lze získat 3D informaci o dávkovém profilu hadronového svazku a hloubkové dávkové křivce včetně polohy Braggova píku, dávky v Braggově píku, a poměru dávky v Braggově maximu ku dávce v oblasti plató.

    Přednášející: David Zoul (Centrum Výzkumu Řež)
   • 12
    Korespondenční dozimetrický audit aktivních skenovacích protonových svazků v evropských centrech protonové terapie

    Deset evropských center protonové terapie se zúčastnilo korespondenčního dozimetrického auditu organizovaného EURADOS WG9 Dozimetrie v radioterapii. V pilotním experimentu v CCB IFJ PAN (Polsko) a PTC (Česká republika) byl otestován držák pro umístění pasivních detektorů ve vodním fantomu. Na jaře roku 2021 byly v rámci společné výzkumné aktivity INSPIRE do zúčastněných center protonové terapie distribuovány manuály, držáky a vlastní detektory. Byly použity alaninové, radiofotoluminiscenční a termoluminiscenční detektory ze sedmi dozimetrických laboratoří spolupracujících v rámci pracovní skupiny EURADOS WG9. Většina detektorů byla kalibrována ve svazcích gamma záření Co-60. Během auditu byly detektory ozářeny dvěma plány: Plán P zahrnoval ozáření pole 10 cm x 10 cm 170 MeV protony, Plán S homogenní cílový objem 10 cm x 10 cm x 10 cm. Efektivní střed detektorů byl umístěn v izocentru ve vzdálenosti 2 cm pod hladinou vody pro plán P a 15 cm pro plán S. Absorbovaná dávka byla ověřena pomocí ionizační komory a bylo povoleno přeškálování ozařovacího plánu na předepsanou dávku (2 nebo 15 Gy). Získané výsledky naznačují dobrou shodu mezi zúčastněnými centry. Provedený audit umožnil získat cenné informace o možnostech využití různých typů pasivních detektorů pro korespondenční dozimetrické audity skenovacích protonových svazků.

    Přednášející: EURADOS WG9 Dosimetry in Radiotherapy
   • 13
    Protónová rádioterapia a zníženie rizika vzniku neskorých efektov rádioterapie pomocou synchrotrónového urýchľovača protónov

    Pri rádioterapii je dôležité čo najpresnejšie ožarovať požadovaný objem tkaniva a minimálne ožiariť zdravé tkanivo. Protónová rádioterapia sa tejto požiadavke významne blíži hlavne tým, že prenos energie protónov pri prechode v tkanive je iba zlomkom oproti prenosu energie na konci ich dráhy vo forme „Braggovho píku“.
    Zdrojmi protónov v rádioterapii sú cyklotróny a synchrotróny. Cyklotróny sú známe svojou spoľahlivosťou a produkujú zväzky protónov s pevne nastavenou energiou danou jeho konštrukciou. Táto energia je preto zvolená dostatočne vysoká (200 MeV až 250 MeV), aby protóny prenikli maximálnou uvažovanou hrúbkou ožarovaného chorého tkaniva. Pre ožarovanie menších hrúbok tkaniva je potrebné znížiť energiu cyklotrónom produkovaných protónov pomocou absorpčných filtrov. Týmto postupom sa však do určitej miery nežiaduco zmenia parametre ožarovacieho zväzku, pretože dochádza k rozmazaniu – rozšíreniu energetickej distribúcie, a preto môže byť rozmer Braggovho píku protónov viacnásobne širší. Následkom je zhoršenie možnosti selektívnej rádioterapie týmto zväzkom protónov v prípade potreby ožarovania cm rozmerov chorého tkania. Filtráciou na zníženie energie protónov sa významne zmenší aj pomer medzi výškou Braggovho píku a plató pred píkom, čo vedie k zvýšenému ožiareniu zdravého tkaniva, cez ktoré preniká rádioterapeutický zväzok k chorému tkanivu.
    Prednosťou synchrotrónového urýchľovača protónov je produkcia rádioterapeutického zväzku protónov s presnou požadovanou energiou a preto nie je potrebné používať žiadne filtre na úpravu energie protónov.
    Predmetom prezentácie je pomocou Monte Carlo simulácií (kód MCNPX) posúdiť veľkosť zmien protónového zväzku produkovaného cyklotrónovým urýchľovačom, u ktorého energia protónov bola filtráciou tkanivu ekvivalentným materiálom znížená z 200 MeV na 100 MeV. Parametre tohto 100 MeV zväzku cyklotrónového urýchľovača sú porovnané so zväzkom 100 MeV protónov produkovaným synchrotrónom inštalovaným v UVN Ružomberok.
    Pri ožiarení tkaniva zväzkami protónov o priemere 5 mm je veľkosť depozície energie v Braggovom píku od 100 MeV protónov podukovaných synchrotónom je asi 2 krát vyššia a cca. 6 krát užšia v porovnaní s Braggovému píkom od 100 MeV protónov produkovaných 200 MeV cyklotrónom. Táto skutočnosť poukazuje na významne nižšie ožiarenie zdravého tkaniva a na výhodnosť použitia synchrotrónového zdroja protónov pre rádiochirurgiu.

    Přednášející: Andrea Sagatova, Igor Gomola, Igor Čombor, Pavol Ragan, Lukaš Lacko, Monika Rybakova
   • 14
    Optimalizace vyhodnocení odezvy pevnolátkového dozimetru PRESAGE® pomocí optické tomografie

    Pevnolátkový dozimetr PRESAGE® patří společně s gelovými dozimetry do skupiny 3D integrálních dozimetrů. Dozimetr PRESAGE® je založen na polyuretanové matrici a oproti jiným 3D integrálním dozimetrům je stabilní, je proto možné ho komerčně vyrábět a dodávat uživatelům. Vzhledem k vysoké stabilitě a dobře popsaným vlastnostem dozimetru [1] je velmi vhodný pro testy a optimalizaci metod vyhodnocení 3D dozimetrů, nejistoty spojené s přípravou gelových dozimetrů na bázi želatiny jsou pro dozimetr PRESAGE® minimalizovány. Při ozáření dozimetru ionizujícím zářením dochází k oxidaci leuko barviva a tvorbě sloučeniny s absorpčním maximem při 632 nm [2].
    Optimalizace vyhodnocení odezvy dozimetru se skládala z UV/VIS spektrofotometrického měření kyvet PRESAGE® (1x1 cm) po ozáření Co-60 v ozařovači Gammacell 220, a dále z ozáření válců PRESAGE® (d 11 cm, v 9,5 cm) pomocí ozařovače TrueBeam na Onkologické klinice FN v Motole. Ozařovací plán byl navržen v lineárním rozsahu odezvy dozimetru (10-50 Gy) s cílem testovat prostorové rozlišení a přesnost stanovení přístroje optické tomografie (OT). V rámci optimalizace byl testován vhodný výběr optického filtru před světelným panelem prosvětlujícím dozimetr, výběr optického filtru před detektorem (CCD kamera), nastavení clony a délky expozice. Dále byly posuzovány rozdílné algoritmy pro 3D rekonstrukci získaných dat.

    [1] D. Khezerloo et al., “PRESAGE® as a solid 3-D radiation dosimeter: A review article,” Radiat. Phys. Chem., vol. 141, pp. 88–97, Dec. 2017.
    [2] E. S. Yates et al., “Characterization of the optical properties and stability of PresageTMfollowing irradiation with photons and carbon ions,” Acta Oncol. (Madr)., vol. 50, no. 6, pp. 829–834, 2011.

    Přednášející: Hana Průšová (Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI, ČVUT v Praze, Břehová 7, Praha 1, 115 19)
   • 15
    Možnosti provedení radiační ochrany personálu při použití operačního C-ramene na endoskopickém urologickém sálu

    Cíl: Na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady bylo obměněno přístrojového vybavení endoskopického sálu. Původní přístroj Uroskop Access fy Siemens byl nahrazen přístrojem typu sálové RTG, tj. C-rameno fy Ziehm, model Vision RFD (dále jen C-rameno). Cílem práce bylo navrhnout a zhodnotit možnosti zajištění a zvýšení radiační ochrany personálu na operačním sále.
    Metody: Nejdříve byly detailně zjištěny potřeby a nároky z hlediska provádění rutinní operační praxe. Dále byly analyzovány pracovní pozice v průběhu výkonu a použití RTG. Na základě těchto údajů byl sestaven seznam kritérií, které by měla použitá opatření k zvýšení radiační ochrany splňovat.
    Dále byl proveden průzkum trhu a následně byla vyhodnocena nalezená řešení, jak sériově vyráběná, tak z i vlastních návrhů.
    Výsledky: Na základě firemních řešení nebylo nalezeno ideální provedení stínění pro urologický operační stůl. Proto bylo navrženo provedení vlastní konstrukce. Ostatní ochranné pomůcky, osobní, závěsné atd., sériového provedení bylo možné prohlásit za vyhovující.
    Závěr: Na základě celkového zhodnocení možností a důsledného kritického zhodnocení následného využití v reálné praxi bylo shledáno jako klíčové pro radiační ochranu pracovníků, tj. s největší efektivitou vs. vynaložené prostředky (časové, lidské a finanční), především správné provedení expozice, vybavení osobními ochrannými pomůckami a optimalizace pracovních míst u operačního stolu.

    Přednášející: Tomáš Steinberger (KNM FNKV)
   • 16
    3D zobrazovanie pomocou CBCT (cone - beam počítačová tomografia), v stomatológii

    Výsledkom vývoja v poslednom období sú tzv. cone - beam CT zariadenia (CBCT). Hlavným princípom je vytvorenie 3D obrazu s využitím kužeľového zväzku žiarenia. Význam CBCT spočíva vo vysokej presnosti v porovnaní s ostatnými zobrazovacími metódami. Hlavnou diskutovanou otázkou využívania CBCT je však vzťah medzi prínosom a potenciálnym rizikom pri každodennom používaní v oblasti stomatológie na pacienta a obsluhujúci personál. Údaje o počtoch stomatologických vyšetrení s využitím CBCT nám boli sprístupnené prostredníctvom zdravotných poisťovní za obdobie 2015 - 2021 a od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti zubného lekárstva v období od 2019 - 2021. Počty z CBCT prístrojov získal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom žiadosti, nakoľko v kódovom systéme zdravotných poisťovní nie je zavedený kód na vykazovanie daného výkonu a výkon si pacient hradí sám. Na území Slovenskej republiky je v súčasnosti 90 pracovísk, ktoré majú registrované CBCT stomatologické prístroje. Počet výkonov prostredníctvom CBCT prístroja v poslednej dobe narastá a s tým je spojená aj väčšia radiačná zaťaž pre pacienta.

    Přednášející: Anita Zubáková (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
  • Metrológia, meranie a prístrojová technika
   Pořadatelé: Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave), Veronika Olsovcova (ELI Beamlines, Institute of Physics, CAS, Czech Republic)
   • 17
    Quality assurance of Rn-222 measurements with a walk-in type calibration chamber

    A diverse variety of Rn-222 measurement instrumentation available today poses a substantial challenge for the quality assurance (QA) of the measurements provided. QA is crucial for realistic and efficient preventive measures of Rn-222 exposure in buildings, workers’ protection, and for the potential legal impacts that measurements may have in regulatory non-compliance situations. Setting up standard protocols and maintaining mutual conformity between various detectors and instruments used by different laboratories and researchers need state/of/the/art calibration facilities. Calibration chamber designed to simultaneously accommodate a large number of detectors of different types and perform experiments like Rn-222 spiking, sensitivity analysis, and response evaluations are desirable. In Europe, metrological infrastructure for QA of measurements is always essentially maintained. This serves to continuously test, approve, verify and calibrate the instrumentation used in any type of Rn-222 study. Metrological traceability of Rn-222 concentration measurements requires calibration or periodic check of the detectors used with respect to its measurement standard. This should be performed using calibration system equipped with an accurate reference measuring instrument and carried out in a well-defined measurement condition. Calibration protocols followed must consider the range of environmental conditions (T, RH, 222Rn concentrations, air flow) in which measurements are routinely or anticipated to be performed. Special attention must be paid to detectors used in extreme meteorological conditions. Environmental conditions which may affect the outcome of the measurement should be monitored, and be retained as stable as necessary during the calibration procedures. A strategic and budgetary considerations to these calibration facilities is necessary in any National Radon Action Plans.

    Přednášející: Trilochana Shetty (Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation )
   • 18
    Detektor pro měření kosmického ionizujícího záření na palubách letadel založený na plastovém scintilátoru s tvarovým rozpoznáváním pulzů

    Měření kosmického ionizujícího záření v letových výškách je obvykle prováděno kvůli verifikaci algoritmů počítajících radiační dávku letového personálu a pro zkoumání vlivu vesmírného počasí na radiační pole v atmosféře. Směsná radiační pole v atmosféře jsou velice komplexní, časově i prostorově proměnná a obsahují různé druhy částic s velkým rozpětím energií. Proto je velice obtížné správně měřit radiační dávky na palubách letadel. Detektor, který bude na přednášce představen, se o to pokouší.
    Detektor je založený na plastovém scintilátoru, který podporuje tvarové rozpoznávání pulzů, tudíž lze částečně odlišit částice na základě jejich lineárního přenosu energie. Tato schopnost je využívána především k rozpoznání rychlých neutronů, které mají v letových výškách největší příspěvek k radiační zátěži. Jejich příspěvek je přibližně 30 až 60 % celkové efektivní dávky - záleží zejména na výšce, zeměpisné šířce a slunečním cyklu. V přednášce budou prezentovány parametry detektoru, výsledky experimentů v různých svazcích ionizujícího záření a srovnání s výpočetním programem CARI-7, který je používaný pro výpočet dávek letového personálu.

    Přednášející: Marek Sommer (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV CR, v.v.i.)
   • 19
    Detekce mionů pomocí stripových detektorů PH32 v CERF a na palubách letadel

    Čtyřvrstvé teleskopické křemíkové stripové detektory založené na technologii PH32 chipů byly vyvinuty na FJFI ČVUT v Praze a vyrobeny společností esc Aerospace v Praze. jsou schopné filtrovat částice tak, že je zaznamenána událost pouze v případě, kdy je nenulová odezva detektoru ve všech 4 vrstvách současně, tedy je vysoká pravděpodobnost, že vrstvami proletěla právě 1 částice, nejčastěji mion. Typ částice lze odhadnout podle množství energie, které v detektoru zanechá, tedy velikosti odezvy detektoru v dané vrstvě. Stripová struktura detektoru umožňuje určit také úhly jednotlivých částic.
    Stripové detektory je možné díky malým rozměrům, nízké spotřebě, odnímatelným akumulátorům a vnitřní paměti dobře využít pro měření na palubách letadel. Zároveň lze tyto detektory napájet pouze z vnějšího zdroje a logovat data do paměti počítače a jsou tedy vhodné i pro dlouhodobé experimenty na hůře dostupných místech, například vysokohorských observatořích.
    Tato práce se zabývá především měřením mionů v poli CERF (The CERN-EU high-energy Reference Field facility) – jejich úhlové distribuci a porovnáním četnosti změřené různými stripovými detektory a ionizační komorou trvale umístěnou na místě měření v zařízení CERF. Dále budou uvedeny výsledky z měření úhlových distribucí a četností mionů na palubách letadel a jejich porovnání s modelem.

    Přednášející: Martina Lužová (ÚJF AV ČR)
   • 20
    Využití nových postupů pro sejmutí vzorků z hrubých povrchů

    Při odběru vzorků z hrubých povrchů, jakými jsou například asfalt, beton či velmi zkorodované železo, které mají velkou sorpční plochu, dochází k protržení otěrového materiálu, což má za následek nezdar otěru vzorku, a i možnou kontaminaci obsluhy. V rámci řešení výzkumného úkolu: „Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a kritické infrastruktury“ řešeného za podpory ministerstva vnitra České republiky pod označením VF20112015013 bylo zjištěno, že nanesením snímatelných laků lze i hrubé povrchy úspěšně dekontaminovat. Proto v rámci řešení současného výzkumného úkolu: “Systém zpracování a vyhodnocování vzorků z terénních měření“ bylo provedeno testování možnosti využití těchto laků k provedení otěrů hrubých a drsných povrchů jakými jsou beton, asfalt či již zmiňované železo. Bohužel tento postup ukázal jistá omezení, např. nutnost správného odhadu množství naneseného laku na vytvoření dostatečně silné vrstvy, dlouhá doba zasychání laků a především nutnost navštívit kontaminovanou oblast opakovaně. Proto byla pozornost obrácena na lepící pásky. V rámci tohoto přístupu byly testovány tři typy lepících pásek: běžná malířská páska papírová, textilní lepící páska a standardní lepící páska. Hlavní výhodou použití lepících pásek je především kratší doba pobytu obsluhy v kontaminované oblasti při snímání vzorků. V rámci stávajícího úkolu bylo provedeno srovnání vhodnosti využití lepicích pásek, snímatelných nátěrů a klasických otěrových materiálů k otěru kontaminovaných hrubých ploch.

    Přednášející: Josef Holeček (SÚJCHBO Kamenná v.v.i.)
   • 21
    Porovnanie metrologických charakteristík vybraných typov meradiel dávkového ekvivalentu

    Príspevok obsahuje porovnanie správnosti (tesnosť zhody medzi výsledkom merania a skutočnou hodnotou meranej veličiny – accuracy) merania vybraných typov meradiel príkonu dávkového ekvivalentu žiarenia gama. Porovnávané boli meradlá používané na Oddelení osobnej dozimetrie a dozimetrie ŽP, VUJE, a.s. pre monitorovanie pracovného prostredia a zdrojov ionizujúceho žiarenia v kontrolovaných pásmach a pre monitorovanie osobných dávok pracovníkov.
    Uvedené sú základné metrologické charakteristiky meradiel podľa údajov výrobcov (merací a energetický rozsah, citlivosť merania, typ detektora atď.). Správnosť výsledkov meraní jednotlivých meradiel bola hodnotená na základe výsledkov certifikovaných kalibračných meraní vykonaných v období 2014 až 2022. Pri kalibrácii bol použitý monoenergetický zväzok Cs-137 (662 keV), preto pri reálnych meraniach so zvýšeným podielom rozptýleného žiarenia nemusia byť dosiahnuté rovnaké výsledky ako pri kalibrácii. Výsledky kalibračných meraní sú uvedené graficky s uvedením relatívnej odchýlky od referenčnej hodnoty (chyby merania) a jej rozšírenej neistoty. Prevažná časť kalibračných meraní bola vykonaná Slovenským metrologickým ústavom, ostatné VF, s.r.o. (MGD-02), GIHMM (RS-03X, RS-04X) a kalibračným laboratóriom SE, a.s. v Mochovciach. Kalibrácie boli vykonávané v rozsahu 0.1 µSv/h až 1 Sv/h.
    Porovnávaných bolo 22 kusov a 10 typov ručných prenosných a pevne inštalovaných meradiel, kalibrovaných na príkon priestorového dávkového ekvivalentu. Ďalej bolo porovnávaných 10 ks 2 typov elektronických osobných dozimetrov, kalibrovaných na osobný dávkový ekvivalent.
    Uvedené hodnotenie môže byť prínosné pre výber vhodného typu meradla v závislosti od jeho určenia a účelu budúceho používania.

    Přednášející: Jana Vajdová (VUJE a.s.)
   • 22
    Možnosti kontinuálního stanovení aktivity beta ve vodách pomocí pevných scintilátorů

    V současné době je monitorování radionuklidů ve složkách hydrosféry v ČR realizována bodovým odběrem vzorků a jejich následnou analýzou v ex situ. Časové pokrytí monitorování je velmi malé a proto je snaha o vývoj inovativních systémů umožňujících kontinuální monitorování aktivity jednotlivých radionuklidů ve vodách v in situ. Konkrétní požadavky na tyto systémy vycházejí z legislativy platné v ČR ve vztahu k monitorování vod. Ty jsou obsaženy ve vyhlášce č. 360/2016 Sb., Národním programu monitorování a nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
    Na základě legislativních požadavků byla vytvořena koncepce kontinuálního měření aktivity beta pomocí pevných scintilátorů. Pomocí simulace Monte Carlo byla určena optimální geometrie za účelem zjištění požadované citlivosti detektoru. Simulace byly prováděny se 90Sr, které má relativně vysokou hodnotu Emax (přibližně 500 keV). Optimálním tvarem plastického scintilátoru je lamela o rozměrech 30 x 30 x 3 mm. Dalším výstupem ze simulace byla teoretická maximální účinnost detekce. Při konstrukci 90-lamelové komory teoretické hodnoty NVA (Bq/l) pro 90Sr při vzdálenosti mezi lamelami 0,8; 1,5 a 2,5 mm a času měření vzorku 10 min nabývala hodnota NVA 0,6; 0,4 a 0,3 Bq/l. Model potvrdil, že teoreticky lze dosáhnout detekčních citlivostí pro zamýšlené použití. Podobné simulace byly provedeny pro další radionuklidy, konkrétně pro 14C (Emax 156 keV) a 3H (Emax 18,6 keV).
    Výsledky simulací byly experimentálně ověřeny, pokud jde o měření aktivity 90Sr a 14C, jsou výsledky slibné. V případě 3H bude detekce velice obtížná vzhledem k nízké Emax a krátké vzdálenosti doletu beta částice ve vodě. Při štěrbině 0,01 mm je účinnost měření 3H pouze do 1 %. Dále byl sestaven jednoduchý experimentální modul s cílem verifikovat výsledky simulací reálným měřením v laboratorních podmínkách. Experimentální modul je sestrojen z YaP(Ce) lamely o mocnosti 3 mm spárované s SiPM diodou. Zajištění homogenní mocnosti štěrbiny kolem lamely bylo zajištěno pomocí plastové obálky.
    Bylo ověřeno, že stanovení aktivity beta pomocí průtočného kontinuálního systému je ve vodách teoreticky možné pro Emax=50 keV a vyšší. V konferenčním příspěvku budou prezentovány výsledky simulací i výsledky měření pomocí experimentálního modulu pro zájmové radionuklidy.
    Řešení výzkumu bylo podpořeno v rámci projektu TAČR TK02010064.

    Přednášející: Ondřej Pařízek (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)
   • 23
    Radioaktivní rovnováha ve vzorcích strusek a popílků

    Příspěvek prezentuje výsledky analýzy přírodních radionuklidů ve vzorcích popílků a strusek za účelem ověření předpokladu neporušené radioaktivní rovnováhy u těchto typů vzorků. Produkty spalování uhlí (popílek, struska a škvára) se pro účely měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech považují za materiály s neporušenou radioaktivní rovnováhou a hodnotí se na základě stanovení hmotnostních aktivit radionuklidů K-40, Ra-226 a Th-228 a výpočtu indexu hmotnostní aktivity - Doporučení SÚJB DR-RO-5.2(Rev. 0.0), 2016.
    Ve spektrometrických laboratořích SÚRO, v.v.i. bylo v období 2019 - 2022 analyzováno téměř sto vzorků popílků a strusek pro účely uvolňování z NORM pracovišť. U těchto vzorků byla provedena podrobnější gamaspektrometrická analýza v hermetizovaných měřicích nádobách. Díky podstatně delším dobám měření, než je tomu u standardního měření stavebních materiálů, jsou měření zatížena menší nejistotou a bylo dosaženo takové citlivosti detekce, která dovolovala získat podrobnější informace o obsahu přírodních radionuklidů ve vzorku. Na základě těchto měření bylo možné zhodnotit možnou narušenost radioaktivní rovnováhy v přírodních řadách nebo efektivnost provedené hermetizace vzorků.
    Statistické zpracování výsledků potvrdilo, že předpoklad neporušené radioaktivní rovnováhy v obou řadách lze v praxi považovat za odůvodněný. Dále výsledky prokázaly, že podhodnocení aktivity Ra-226 v důsledku nedokonalé hermetizace je ve spektrometrických laboratořích SÚRO do 5 %.

    Přednášející: Lenka Dragounová (SÚRO, v.v.i.)
   • 24
    Radionuklidy ve vodě primárního okruhu výzkumného reaktoru LVR-15

    Hlavním důvodem pro měření aktivity vody primárního okruhu jaderných reaktorů je včasná detekce porušení palivového článku v aktivní zóně reaktoru. Toto měření také poskytuje informaci o radiačních podmínkách poblíž primárního okruhu a o kontaminaci radionuklidy předmětů, které byly v kontaktu s vodou primárního okruhu. Významné zvýšení objemové aktivity vody vede ke zhoršení podmínek radiační ochrany především pro pracovníky údržby areálu reaktoru, v případě výzkumného reaktoru pak také pro pracovníky připravující experimenty poblíž primárního okruhu.
    Také na výzkumném reaktoru LVR-15 probíhá pravidelné měření vody primárního okruhu od roku 1996. Reaktor má nominální tepelný výkon 10 MW a je v provozu v průměru 200 dní v roce, proto objemová aktivita vody není zanedbatelná. Aktivita vody se stanovuje minimálně jednou týdně. Vzorek se odebírá do 0,5 litrové PET lahve a objemové aktivity se měří na gama spektrometru s detektorem HPGe.
    Štěpné produkty ve vodě vznikají při štěpení především nuklidu 235U, aktivační produkty souvisí s dalšími nečistotami ve vodě. Významnější měřené štěpné produkty jsou 95Nb, 131I, 137Cs a 140La, z aktivačních produktů lze jmenovat 24Na, 51Cr, 60Co a 124Sb. V posledních letech dochází ke snížení objemových aktivit štěpných produktů, což pravděpodobně souvisí se sníženou kontaminací palivových souborů uranem. U některých aktivačních produktů dochází naopak ke zvýšení objemových aktivit, zřejmě v souvislosti s uvolňováním některých prvků ze zařízení používaných k experimentům v aktivní zóně reaktoru. V příspěvku jsou uvedeny časové průběhy objemových aktivit vybraných radionuklidů pro celé měřené období.

    Přednášející: Ladislav Viererbl (Research Centre Rez)
   • 25
    Zpřesnění Monte Carlo výpočtu beta spekter na základě podrobné charakterizace vzorků rentgenovou fluorescenční analýzou

    Široce využívaným způsobem přípravy vzorků analyzovaných pomocí spektrometrie záření beta je odpařovací metoda, která spočívá v depozici kapky radioaktivního roztoku na podložku. Následným odpařením rozpouštědla vznikne tenká vrstva tvořící samotný zdroj ionizujícího záření. Ve srovnání s alternativními technologickými postupy, jako je elektrolytická depozice, katodové rozprašování nebo vakuové napařování, je předností odpařovací metody její jednoduchost, nenáročnost na vybavení a univerzálnost. Díky tomu ji lze úspěšně aplikovat pro přípravu vzorků téměř libovolného radionuklidu. Naopak její nevýhodou je problematické zajištění opakovatelnosti měření. Vytvořená radioaktivní vrstva není homogenní a její tloušťka je proměnlivá, což se projevuje výraznými rozdíly v samoabsorpci nízkoenergetického záření beta. To může být problémem v aplikacích vycházejících z analýzy tvaru spektra.
    Příkladem měření, jehož výsledky jsou ovlivňovány kvalitou studovaných vzorků, je stanovení radionuklidových nečistot ve směsích tvořených čistými zdroji záření beta. Vyhodnocení je založené na porovnání naměřených beta spekter s odezvami detektoru odpovídajícími jednotlivým radionuklidům, které jsou získány Monte Carlo výpočtem. Spektra vzorků stejného složení se však z důvodu nehomogenit vzniklých při krystalizaci mohou vzájemně odlišovat, což znesnadňuje použití uvedené metody pro analýzu směsí radionuklidů emitujících záření beta nižších energií (cca do 500 keV).
    Eliminaci efektu rozdílné míry samoabsorpce, nebo alespoň jeho potlačení, skýtá v první řadě použití odlišného výrobního postupu. Pro případy, kdy z různých důvodů není jiná technologie k dispozici, nabízí se jako řešení zpřesnění popisu zdrojového členu v Monte Carlo modelu tak, aby geometrie aktivní vrstvy i v detailech co nejvěrněji odpovídala skutečnosti. Náplní tohoto příspěvku je demonstrace detailní charakterizace radioaktivních vzorků pomocí rentgenové fluorescenční analýzy v režimu skenování s vysokým prostorovým rozlišením. Dále je prezentováno použití získaných výsledků pro zpřesnění výpočtu beta spekter v kódu MCNPX.

    Přednášející: Pavel Novotný
   • 26
    Testování vlivu prostředí na přenosné polovodičové a scintilační detektory

    Mobilní skupina SÚRO využívá k měření v terénu různé typy scintilačních i polovodičových detektorů. Je důležité znát přesně podmínky, za kterých je možné jednotlivé detektory použít i v extrémních podmínkách – např. v podzemních prostorách. Každý detektor má deklarované vlastnosti od výrobce, což však ne vždy odpovídá realitě.
    Poster porovnává výsledky měření polovodičových a scintilačních (NaI(Tl), CeBr, LaBr) detektorů v kobce celotělového počítače SÚRO, podzemních pracovištích – štola Josef (https://ceg.fsv.cvut.cz/), podzemní laboratoř v Modane (http://www.lsm.in2p3.fr/) a v běžném terénu. Diskuse shrnuje možnosti a výhody/nevýhody použití konkrétních detektorů pro vybrané nestandardní podmínky.

    Přednášející: Irena Češpírová
  • 10:15
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Metrológia, meranie a prístrojová technika
   • 27
    Metoda stanovení aktivity 90Sr s inovativním přístupem využívajícím detektor Timepix a podzemní laboratoř

    Příspěvek popisuje metodu stanovení aktivity 90Sr ve vzorcích vod, která byla vyvinuta v rámci projektu IMDUKR (BV MVČR). Projekt byl zaměřen na stanovení zranitelnosti podzemních zdrojů pitné vody v České republice radioaktivní kontaminací. Pro tento účel bylo potřeba vyvinout analytické postupy schopné stanovit aktivitu některých radionuklidů s řádově vyšší citlivostí, než jakou disponují běžně používané metody. Jedním z těchto radionuklidů je právě 90Sr. Nejcitlivější dostupná metoda jeho stanovení je tzv. šťavelanová metoda využívající komplikovaný chemický postup ke koncentraci a přečištění stroncia, následného nárůstu dceřiného 90Y do radioaktivní rovnováhy a po jeho separaci měření aktivity 90Y pomocí plynového proporcionálního počítače. Nově vyvinutý postup je zdánlivou modifikací šťavelanové metody, přitom využívá tří nezávislých přístupů umožňujících zvýšení její citlivosti. Jsou to navýšení objemu analyzovaného vzorku, jehož standardní hodnota je upravena na 30 L, měření aktivity 90Sr simultánním měřením aktivity 90Sr a dceřiného 90Y v radioaktivní rovnováze a prodloužením doby měření. Uplatnění těchto tří meliorativních úprav bylo umožněno díky principiálním přepracováním chemického postupu přípravy vzorků, která využívá především separaci na měničích kationtů a extrakční činidlo Sr-resin.
    Nakonec byla podstata metody fundamentálně modifikována změnou techniky detekce elektronů emitovaných při přeměně 90Sr a 90Y, pro tento účel by s úspěchem použit detektor Timepix. Při jeho zapojení bylo podstatné vypořádat se s pozaďovou úrovní nápočtu pulzů. Při měření v laboratoři bez dodatečného stínění tato technika nevykazovala pro daný účel slibné výsledky, zlepšení nastalo poté, co v SÚRO byla vybudována měřicí kobka pro Timepix detektor z nízkoaktivního olova, pozaďový nápočet pulzů klesl přibližně pětinásobně. Další podstatný pokles nastal při měření pozadí v podzemní laboratoři Modane, kde bylo v lehkém mobilním stínění dosaženo více než dvacetinásobného poklesu pozadí oproti nestíněné laboratoři SÚRO.
    Nově vyvinutá metodika umožňuje při stanovení aktivity 90Sr ve vzorcích vody dosahovat při měření v SÚRO kobce NVA ~1,0E-4 Bq/L a při měření v Modane ~5,0E-5 Bq/L.
    Na základě vyvinuté metody byla sepsána metodika, ta byla předložena ke schválení SÚJB.
    Práce byla podpořena bezpečnostním výzkumem Ministerstva vnitra ČR, projekt č. VI20192022142. Poděkování náleží Peteru Rubovičovi (ELI Beamlines) za pomoc při práci s detektorem Timepix.

    Přednášející: Michal Fejgl (SÚRO)
   • 28
    Hodnotenie výsledkov skúšok spôsobilosti – získané skúsenosti a ponaučenia

    Skúšobné laboratórium dozimetrie žiarenia VUJE S-219, tak ako aj iné akreditované laboratória, sa pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích skúšok a skúšok spôsobilosti. Cieľom takýchto skúšok je potvrdiť platnosť výsledkov vykonávaných meraní, identifikovať a odstrániť prípadné nedostatky, v súlade s požiadavkami normy ISO/IES 17025, bod 7.7.1. V rámci skúšok spôsobilosti je sledovaných viacero štatistických parametrov pre jednotlivé stanovované rádionuklidy, napr. odchýlka od referenčnej hodnoty, zeta skóre a z-skóre. Jednotlivé parametre hovoria o úspešnosti výsledkov porovnávacích skúšok z hľadiska správnosti a neistoty merania. Za neúspešný výsledok sa považuje ten, ak niektorý zo sledovaných štatistických ukazovateľov (z a zeta skóre) je mimo stanovený rozsah <-2; 2>. V prípade neúspešného výsledku je potrebné vykonať analýzu príčiny a následne prijať príslušné nápravné a preventívne opatrenia, ktoré by mali minimalizovať opakovanie podobnej situácie v budúcnosti. V minulosti sa vyskytli prípady, kedy laboratórium neuspelo na skúškach spôsobilosti z hľadiska z-skoré a odchýlok od referenčnej hodnoty alebo prípady, kedy odchýlka od referenčnej hodnoty bola v rámci stanoveného intervalu hodnôt, avšak zeta skóre bolo mimo intervalu. Inými slovami, stanovená aktivita je v rozsahu deklarovanom organizátorom skúšok spôsobilosti, avšak jej neistota je na relatívne nízkej úrovni. Takéto výsledky sa vo všeobecnosti považujú za akceptované, ale otázne. Účasť na skúškach spôsobilosti je jednou z nutných podmienok udelenia akreditácie. Okrem referenčnej vzorky laboratórium takýmto spôsobom získava spätnú väzbu, ktorá nám pomáha zlepšiť a udržiavať systém kvality nášho laboratória. Príspevok referuje o skúsenostiach z doteraz absolvovaných skúškach spôsobilosti či medzilaboratórnych porovnávacích skúškach.

    Přednášející: Jakub Dolniak
   • 29
    Reverzní metoda Monte Carlo s využitím výpočetního kódu MCNP

    Metoda Monte Carlo je často využívaným nástrojem pro modelování transportu ionizujícího záření v látce. Při tomto procesu jsou simulovány jednotlivé částice na základě známých účinných průřezů interakcí. Vstupními údaji pro výpočet jsou popis zdroje záření, geometrické uspořádání experimentu a složení použitých materiálů. Výstupem výpočtu pak mohou být charakteristiky pole záření v požadovaném místě nebo odezva detektoru.
    V případě reverzní metody je tomu však naopak. Z výsledků měření, např. odezvy detektoru, je možné určit podmínky experimentu. Základem tohoto postupu je iterační proces, v rámci kterého jsou prováděny klasické Monte Carlo simulace, přičemž pro každý výpočet jsou vstupní údaje postupně upravovány tak, aby bylo dosaženo co nejlepší shody Monte Carlo výpočtu s výsledkem experimentu.
    Reverzní metoda Monte Carlo s využitím programu MCNP byla demonstrována na jednoduchém přikladu, kdy svazek záření z miniaturní rentgenky dopadal na neznámý materiál, ve kterém se záření rozptylovalo nebo absorbovalo za následné produkce charakteristického záření. Toto záření bylo detekováno spektrometrickým polovodičovým detektorem SDD (Silicon Drift Detector). Ze získaného spektra rentgenového záření bylo možné po několika výpočetních iteracích určit základní strukturu a složení použitého materiálu.

    Přednášející: Prof. Tomáš Trojek (FJFI, ČVUT v Praze)
   • 30
    Optovláknový gama detektor pro vysoké dávkové příkony

    V tomto příspěvku se zabýváme vývojem detektorem pro měření vysokých dávkových příkonů. Tento unikátní měřící systém využívá optické vlákno pro přenos signálů z detektoru do vyhodnocovací jednotky. Systém umožňuje měření vysokého dávkového příkonu až do 100 Gy/h s přenosem signálu až na vzdálenost 30 m.

    Přednášející: Jiří Čulen (VF, a.s.)
   • 31
    Experimental study of etching condition effects and alpha radiation on TASTRACK PADC detectors

    Compact passive Solid State Nuclear Track Detectors (SSNTD) are suitable for use in fast neutron and ion dosimetry. The TASLImage system used at the Slovak University of Technology in Bratislava utilizes TASTRAK plastic SSNTDs made of poly‑allyl diglycol carbonate (PADC). The dose measured by these detectors is estimated from the number of tracks from incident particles, that are visible under the microscope after etching. Two parameters describe the process of etching: the track etch rate, which indicates the velocity of etching along the path of the particle and the bulk etch rate, describing the velocity of etching of the whole surface of the SSNTD. The bulk etch rate is dependent on etching conditions, such as the etching medium, its molarity, duration, and temperature of the etch bath. The change in the bulk etch rate with the change in etching temperature and time (using the 6.25 M NaOH solution) is demonstrated to quantify the effect of not ideal etching on resulting dosimetry quantities. The etching of detectors from two different batches is used to explore the effect of aging. In addition, the relationship between the bulk etch rate and diameters of alpha tracks (delivered by $^{241}$Am) is determined. The acquired findings help to estimate the changes in the etching process from a comparison of tracks caused by alpha radiation. Bulk etch rates are determined from the measurement of the weight of detectors before and after etching.

    Přednášející: Vendula Filová (Institute of Nuclear and Physical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava)
  • 12:00
   Obed
  • Metrológia, meranie a prístrojová technika
   Pořadatelé: Jarmila Slučiak (Slovenský metrologický ústav), Petr Průša (FJFI ČVUT v Praze)
   • 32
    New red/IR emitting scintillators and their characterization by amplitude spectrometry

    In recent years, the development of new semiconductor photodetectors, e.g., avalanche photodiodes (APD), silicon photomultipliers (SiPM), and TFT (thin-film transistor), lead to an increased interest in red and infrared emitting scintillators. These photodetectors allow the construction of more compact and robust scintillation detection units, are compatible with magnetic fields, and exhibit generally higher quantum efficiency than photomultipliers. Moreover, red/IR emitting scintillators of smaller band-gap are theoretically able to outperform more common UV/blue emitting scintillators in terms of light yield and energy resolution.
    Czech Technical University has built a new APD-based amplitude spectrometry setup for red/IR emitting scintillator characterization. The performance of the setup was tested using high quality GGAG:Ce,Mg (Gd3Ga2Al3O12:Ce,Mg) crystal. Measurements of light yield, energy resolution, proportionality, timing characteristics were carried out. Independently, the light yield of the GGAG:Ce,Mg sample was determined by HPMT-based setup for verification purposes. Also, setup performance dependence on bias voltage was studied.
    Two sets of samples with different dopant concentration were characterized by an amplitude spectrometry setup based on APD: Cs3Cu2I5:In and CsEuBr:Sm. Light yield and energy resolution were determined. The best sample Cs3Cu2I5:In(0.2 %) exhibited light yield 43 600 photons/MeV and 5.0 % FWHM under 137Cs irradiation. The response of a black scintillator Cs4EuBr6:Sm samples is much less promising: light yield 5740 ph/MeV at best and FWHM is above 20 %.
    With light yield 43 600 ph/MeV and good optical quality of Cs3Cu2I5:In(0.2 %) single crystal, good performance in intended application, i.e. x-ray imaging, was expected. Indeed, Cs3Cu2I5-based imaging system exhibit resolution 16 lp/mm.

    Přednášející: Petr Průša (FJFI ČVUT v Praze)
   • 33
    Analýza, zpracování a interpretace dat z letecké spektrometrie gama s využitím BLP

    Bezpilotní letecké prostředky (BLP, drony) nabízí v poslední době čím dál širší uplatnění v řadě oblastí. Jednou z nich je radiační monitorování pro havarijní účely, případy teroristických akcí, geologický průzkum, monitorování životního prostředí a ekologických zátěží, vyhledávání opuštěných zdrojů, apod. Využití malých dronů má své specifické požadavky, dané omezenou nosností a tedy rozměry/hmotností, resp. účinností nesených detekčních systémů. S gama spektrometrickým monitorováním jsou spojeny i některé protichůdné požadavky na dobrou statistiku spekter v širokém energetickém intervalu do 3 MeV na straně jedné a požadavku na pokrytí co největší monitorované plochy s dostatečným prostorovým rozlišením, tj. požadavků na krátkou dobu jednoho skenu (typicky doba akvizice spektra 1 s), resp. rychlosti letu.
    Pro potřeby analýzy, zpracování a interpretace experimentálních gama spektrometrických dat pro různé účely monitorování byla provedena řada modelových výpočtů odezev spektrometru. Pro stanovení koncentrací K, U, Th a kontaminace 137Cs byly vypočteny odezvy pro seminekonečný zdroj a výšky letu do 10 m nad terénem. Pro stanovení příkonu kermy ve vzduchu v místě měření byly vypočteny matice odezvy detekčního systému. Pro úlohu vyhledávání bodového zdroje byly vypočteny pro vybrané radionuklidy a výšky letu nad zdrojem kalibrační faktory pro odhad aktivity zdroje. Modelovány byly i korekce výškové závislosti a závislost prostorového rozlišení na výšce letu pro terestriální složku a povrchovou kontaminaci vybranými radionuklidy. Modelové výpočty byly provedeny pro spektrometr Georadis D230A s dvojicí detektorů 2”x2” NaI(Tl) s využitím kódu MCNP6.2. V příspěvku jsou diskutovány uvedené výsledky a jejich aplikace při zpracování experimentálních spektrometrických dat.

    Přednášející: Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)
   • 34
    Výpočetní 3D a 4D gama tomografie radioaktivních vzorků

    V květnu 2021 proběhl v Centru výzkumu Řež upgrade výpočetního gama tomografického zařízení SPE-CT, motivovaný myšlenkou posunout se od běžného 3D skenování k možnosti 4D skenování. V témže měsíci bylo celé zařízení důkladně odzkoušeno a výsledky předčily naše očekávání.

    Úprava umožnila kupř. 4D skenování celé difusní cely se vzorkem porézní hornny s cílem časosběrného záznamu pronikání radioaktivního stopovače vzorkem. Rozšíření statického 3D zobrazení o časosběrný záznam difuse stopovače vzorkem může poskytnout informaci např. o kinematice migračních procesů podzemních vod v geologickém podloží lokalit vytipovaných pro vybudování budoucího trvalého úložiště radioaktivních odpadů.

    Jedním z vytyčených cílů je posouzení možností budoucího využití zařízení SPE-CT např. pro TAČR projekt ALMARA, v rámci něhož budou malé korozní kupónky aktivovaných kovů zality do fixační cementové matrice přičemž bude studován vznik korozních produktů na kontaktu těchto materiálů a také migrace jednotlivých radioizotopů v matrici.

    První série analýz vzorků/těles proběhne ve druhé polovině roku 2022. První vzorky v rámci tohoto projektu by se měly začít skenovat již v říjnu 2022. Do té doby budeme mít experimentálně ověřenu schopnost SPE-CT skeneru spolehlivě uskutečnit časosběrné (4D) skeny a na základě těchto skenů věrně rekonstruovat časové změny distribuce radioaktivity ve vzorku.

    Přednášející: David Zoul (Centrum Výzkumu Řež)
   • 35
    Podpora občanských měření radiace - gamaspektrometrie s kapesním spektrometrem RadiaCode-101

    Technologický pokrok poslední doby zpřístupnil různou detekční a vyhodnocovací techniku dříve vyhrazenou pouze profesionálům i v cenově akceptovatelné podobě pro různé nadšence z řad veřejnosti. Díky technologiím jako například křemíkové fotonásobiče (SiPM) a dostupnosti malých scintilačních krystalů z různých materiálů se během posledních let začaly na trhu objevovat malé cenově dostupné gamaspektrometrické detektory.

    V rámci projektu institucionální podpory poskytované Ministerstvem vnitra ČR probíhá testování dvou kapesních spektrometrů RadiaCode-101 na bázi detektoru CsI(Tl).

    Přístroj bude využíván pro “amatérskou” gamaspektrometrii v rámci spolupráce s veřejností, uvažováno je také jeho využití pro případná rychlá orientační měření pro potřeby hodnocení radiační situace.

    Testována je použitelnost přístroje pro rozlišení jak běžných přírodních, tak i umělých radionuklidů s využitím kalibračních zdrojů dostupných v SÚRO za běžných podmínek.

    Data jsou průběžně vyhodnocována a vybraná spektrometrická měření spolu s patřičnými doplňkovými informacemi zpřístupněna odborné i laické veřejnosti pro potřeby vzdělávacích aktivit v rámci podpory občanských měření radiace.

    Přednášející: Jan Helebrant (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)
   • 36
    Projekt evropské metrologické sítě pro lékařské využití ionizujícího záření

    Příspěvek seznamuje s evropským výzkumným projektem „Support for a European Metrology Network on the medical use of ionising radiation“ (19NET04 MIRA), jehož cílem je příprava evropské metrologické sítě (European Metrology Network, EMN) zaměřené na aplikaci ionizujícího záření v medicíně. Cílem sítě je vytvořit společný bod a zajistit koordinaci na evropské úrovni pro lékaře, metrology, výrobce lékařského vybavení, akademické odborníky, standardizační orgány a další experty. Síť bude pokrývat celý radioterapeutický proces od vzniku léčebných protokolů přes radiobiologické studie a jejich realizaci, radiodiagnostické postupy, samotnou léčbu, následnou léčbu, a nakonec hodnocení rizika vzniku indukovaného karcinomu. Úkolem sítě také bude usnadnit zajištění udržitelné odborné úrovně znalostí v Evropě například pořádáním školení pro mladé výzkumníky a pracovníky s cílem zvýšit jejich kvalifikaci a podporovat bezpečné využívání ionizujícího záření. Projekt probíhá za účasti 10 předních evropských metrologických institutů do roku 2024. Síť bude uvedena do ostrého provozu před ukončením projektu.

    Přednášející: Jana Šmoldasová (Český metrologický institut)
   • 37
    Determination of the Minimum Detectable Activity for Scanning Measurement During Characterization and Final Status Survey

    Characterization and final status survey are crucial parts during any phase of nuclear powerplant life cycle, especially in the decommissioning process. Nowadays, many procedures with different measurement instruments are used and well known. Scanning measurements are becoming more and more popular due to their effectiveness and need in decommissioning projects around the world. The paper presents a step-by-step procedure to determination of the scan minimum detectable activity for selected geometry arrangement during scanning measurements of soil around A1 and V1 nuclear powerplants in Slovakia. The paper details the uncertainty analysis for major parameters such as efficiency, soil density, soil composition, detector model accuracy, etc., and deals with the determination of the scan minimum detectable activity. The selected measuring device is a 2x2 inch scintillation detector 10 cm above the surface of the soil. The measurement efficiency for scanning was determined based on the detector model in MCNP6. To design the methodology for the scanning measurement of the soil, it was necessary to perform the following procedures - creation of a 2x2 NaI(Tl) detector model and its verification, determination of the radionuclide vector of the soil in the vicinity of the A1 and V1 nuclear power plants in Slovakia, reconstruction of the soil background spectrum, determination of the contribution to the background spectrum from cosmic radiation, uncertainty analysis, and finally determination of the scan minimum detectable activity for the selected measurement geometry. The achieved scan minimum detectable activity for gamma photon energy 662 keV (Cs-137), while the scanning process is performed 10 cm above the ground at a speed of 0.6 m/s, is 30 Bq/kg. The obtained result is sufficiently satisfactory, and the methodology will be further verified for the needs of practice in the decommissioning of nuclear facilities in Slovakia.

    Přednášející: Dávid Bednár (VUJE, a.s.)
   • 38
    Cross-section data uncertainties in the manganese sulphate bath calculation

    The manganese sulphate bath is standardly used for primary standardization of dosimetry quantities of neutron radiation. To achieve results at the metrology level it is necessary to have the overall uncertainty of this method properly determine and possibly the contributing uncertainties minimized. Several parameters, which have impact on the overall uncertainty, were discussed and characterized in previous publications. Analysis presented in the paper is focused on the characterization of uncertainties induced by cross-section data, which contribute through the correction factor. Advances in computational methods and computational power shifted the calculation of correction factors among the standard steps of the manganese bath method what decrease an interest about this part of the method. Anyway, with the development of computational tools, the cross-section data were also improved, and new cross-section libraries include more information about the cross-section data uncertainties. Therefore, the propagation of uncertainties in neutron cross-section can be carried out within standard transport calculation of the manganese sulphate bath model. In this paper, the super-sequence SAMPLER module that implements stochastic techniques is used to assess the uncertainty in computed results. Reaction rates on all nuclides of the solution are computed in more than 200 cases with uncertain parameters and the results are evaluated by an auxiliary tool.

    Přednášející: Jakub Luley (Slovak University of Technology in Bratislava)
   • 39
    Rozšírenie národného etalónu dozimetrických veličín žiarenia neutrónov

    Slovenský metrologický ústav získal v roku 2022 projekt APVV s názvom „Rozšírenie národného etalónu v kľúčovej oblasti pre hospodárstvo SR“. Hlavným prínosom projektu je vybudovanie primárneho etalónu dozimetrických veličín žiarenia neutrónov, čím sa zabezpečí realizácia jednotky na najvyššej úrovni a súčasne bude možné merať ďalšiu veličinu, anizotropiu. Týmto spôsobom sa rozšíri existujúci systém merania na Slovensku a eliminuje sa potreba nadväznosti na etalóny vyšších rádov v zahraničí. Vybudovanie primárneho etalónu je založené na metóde mangánového kúpeľa, ktoreho podstatou je neutrónová aktivačná analýza. Sledovaným prvkom, ktorý sa v dôsledku záchytu neutrónov aktivuje je mangán, a to prostredníctvom reakcie 55Mn(n,g)56Mn. Aktivita 56Mn je priamo úmerná emisii neutrónového zdroja a je určená pomocou gamaspektrometrickej analýzy. Vonkajší okruh zabezpečí kontinuálne meranie aktivity roztoku za účelom minimalizácie neistôt súvisiacich s premenou 56Mn ako aj jednoduchší odber vzoriek roztoku, vďaka čomu bude možné použiť viacero metód na stanovenie mernej aktivity roztoku. SMÚ disponuje kvapalinovým scintilačným spektometrom na báze TDCRG. Aktivita 56Mn bude stanovená aj pomocou tejto metódy, čím je možné prepojiť dve, na sebe nezávislé metódy stanovenia aktivity roztoku, a teda aj stanovenia emisie rádionuklidového zdroja. V rámci prípravy návrhu riešenia budú využité dva výpočtové programy MCNP6 a SCALE6.

    Přednášející: Pavol Blahušiak (Slovenský metrologický ústav)
   • 40
    Charakterizace pasivních detekčních metod v ultrakrátkých pulsních polích

    V rámci práce na projektu 18HLT04 UHDpulse, zaměřeného na metrologii pro pokročilou radioterapii pomocí částicových svazků s vysokou dávkou v pulsu, byla na stanici ALFA studována odezva detektorů na bázi termoluminiscence (TL) a opticky stimulované luminiscence (OSL). Cílem projektu je vyvinout vhodné modely a předvídat chování detekčních systémů v komplexních radiačních polích, jako jsou ty, které jsou generovány laserovými urychlovači nebo terapeutickými zařízeními využívajícího efektu FLASH (dodání velmi vysokých dávek ve velmi krátkých pulsech).
    V mezinárodním výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech jsou využívány vysokoenergetické lasery mimo jiné ke generování svazků ionizujícího záření. Jednou z experimentálních stanic je stanice "ALFA", zaměřená na urychlování elektronů (desítky až stovky MeV). Generované svazky jsou pulsní, s ultrakrátkou délkou pulsu (~10e-14s) a vysokým dávkovým příkonem v jednotlivém pulsu.
    V této studii bylo provedeno několik samostatných ozáření (při různých parametrech svazku) TL a OSL detektorů umístěných na ISO slab fantomu. V příspěvku bude presentováno porovnání odezev detekčních systémů a vytvořený teoretický model.

    Přednášející: Michal Šesták (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AVČR)
   • 41
    Calibration of radon dosimetry system with radon chamber in self-decay mode

    Radon is estimated to cause a significant portion of all cancer cases in Europe causing avoidable deaths. To minimize the public exposure to radon in Slovakia, the Slovak University of Technology in Bratislava (STU) in close cooperation with and Slovak Institute of Metrology (SMU) started collaborating on the development and implementation of a certified methodology on radon dosimetry utilizing solid-state nuclear track detectors. The SMU operates the Air Radon Secondary Standard comprising a radon chamber operated in self-decay mode and calibrated radon atmosphere monitoring system AlphaGUARD. To complement the Air Radon Standard, the STU laboratory acquired the TASLImage™ system for radon and neutron dosimetry, TASTRAK CR-39 type detectors, and diffusion containers. The analysis is focused on the determination of calibration factors for original and self-developed diffusion chambers and the TASLImage™ system for average radon activities of 1 kBq.m-3 and different irradiation times varying from 12 hours to 21 days. The comparison of the performance of the two diffusion chambers is provided and in addition, the spatial distribution of the radon concentration in the irradiation chamber is evaluated.

    Přednášející: Branislav Vrban (Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia)
  • 14:40
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Všeobecné aspekty radiačnej ochrany a vzdelávanie
   Pořadatelé: Darina Páleniková, Michal Fejgl (SÚRO)
   • 42
    Preprava rádioaktívnych materiálov v podmienkach Slovenskej republiky

    Príspevok sa zaoberá analýzou prepravy rádioaktívnych materiálov, ktorá sa vykonáva na území Slovenskej republiky, v podmienkach národnej legislatívy ako aj medzinárodných požiadaviek.
    Vstupné dáta boli získané prostredníctvom štátneho dozoru, ktorý vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán radiačnej ochrany v súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane ako aj prostredníctvom elektronického informačného systému CERETRAM spusteného do prevádzky v roku 2020. Analýza vstupných dát bola vykonaná podľa rôznych kritérií, ako napríklad podľa typu povolenia, kategórie prepravovaného materiálu, jeho zatriedenia, počtu doručených oznámení, spôsobu dopravy a pod.
    V súčasnosti je evidovaných spolu 50 subjektov, ktorí sú držiteľmi povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov na území SR, z toho 36 slovenských a 14 zahraničných. V roku 2021 bolo ministerstvu doručených spolu viac ako 5100 oznámení o preprave a prepravených viac ako 7500 zásielok obsahujúcich rádioaktívny materiál. Vo vnútroštátnej doprave v posudzovanom roku dominovala preprava vlastných žiaričov na prechodné pracoviská a v rámci medzinárodnej prepravy sa viac ako 90 % doručených oznámení o preprave týkalo dovozu alebo vývozu rádiofarmák. Podiel prepráv jadrového materiálu (čerstvé a vyhoreté jadrové palivo) vykonaných železničnou alebo kombinovanou leteckou a cestnou dopravou tvoril 0,1 % z celkového počtu uskutočnených prepráv oproti preprave iných rádioaktívnych materiálov vykonávanej výhradne cestnou dopravou.

    Přednášející: Alena Bujnová
   • 43
    Mezioborová synergie při řešení nejistot radiouhlíkového datování

    Při radiouhlíkovém datování vzorků z některých specifických období může být výsledek zatížený vysokými nejistotami. Známým problematickým obdobím je zhruba polovina 17. až polovina 20. století, kdy bez ohledu na přesnost analýzy zastoupení radiouhlíku, výsledek je téměř vždy souborem řady intervalů přes celé toto období. Následkem atmosférických testů jaderných zbraní sice došlo v polovině 20. století k navýšení množství $^{14}$C, které u mladších vzorků umožnovalo velmi přesné datování i v řádu pouhých let. Nicméně důsledkem Suessova efektu, neboli ředění izotopové směsi uhlíku v atmosféře spalováním fosilních paliv, dochází ke změně. Datování vzorků ze současnosti i blízké budoucnosti je tak opět zatížené relatvně vysokými nejistotami. V rámci radiouhlíkového datování se proto pátrá, jak tento problém obejít, naděje je spatřována zejména v synergetické aplikaci nezávislých metod.

    Stanovování stáří vzorků současných nebo z blízké minulosti je zajímavé zejména při forenzní analýze tkání ohrožených druhů zvířat. Datování je zpravidla jediná dostupná metoda schopná rozhodnout, zda se nejedná o zvíře ulovené po datu zavedení ochrany druhu. Jedním ze způsobů, jak se snažíme vyřešit nejednoznačnost, je studium chronologie a získání dodatečné informace o vzájemném vztahu přirůstajících tkání. Například ve sloním klu je možné identifikovat přírůstkové linie, přímé analogie letokruhů stromů. Na rozdíl od stromu však v případě zvířete není tak snadné v této struktuře nalézt jednoznačnou, diskrétní, periodickou přírůstkovou sérii, kterou bychom mohli přímo vztahovat ke kalendářnímu stáří. Výzkum je zatím fázi testování různých zobrazovacích metod mikroskopie a také metod zpracování obrazu.

    Jiný námi testovaný přístup vychází z elektronové spinové rezonance, metody zkoumající počet paramagnetických center generovaných průchodem ionizujícího záření. Z jejich naakumulovaného počtu je pak možné odhadnout i stáří předmětu. ESR datování je v současnosti typicky aplikováno u prehistorických nálezů se stářím za dosahem radiouhlíkového datování (60 ka). V případě mladších vzorků je metoda teoreticky využitelná u vzorků s dobrými biodozimetrickými vlastnostmi, jako je například zubní sklovina. V archeologické praxi se zatím příliš neuplatňuje, neboť v současnosti nejsou prakticky vyřešeny všechny potenciální komplikace. Nicméně kombinace ESR a $^{14}$C datování skýtá potenciál, z kterého by mohly obě metody profitovat a přinejmenším kompenzovat některé své aktuální slabiny.

    Přednášející: David John (ÚJF AV ČR)
   • 44
    Vybrané etické aspekty při poskytování zdravotní péče v současné kulturně rozmanité společnosti se zaměřením na radiologické asistenty

    Vybrané etické aspekty při poskytování zdravotní péče v současné kulturně rozmanité společnosti je velmi aktuální téma. Tyto aspekty vyplývají ze vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem péče a pomoci. V České republice byla dosud pozornost věnována spíše příjemcům péče a pomoci zejména minoritám a náboženským skupinám z pohledu jejich charakteristik a přání. Rovina poskytovatelů péče a pomoci dosud příliš zmapována není. Vzhledem k migračním trendům, ke struktuře obyvatel ČR i struktuře poskytovatelů zdravotní péče a pomoci při mimořádných událostech je pro zlepšení realizovaných činností nezbytné pochopení celého kontextu, tedy i faktorů, zkušeností, etického postoje, hodnotové orientace poskytovatelů péče a pomoci.
    S příslušníky cizích národností, rozdílných náboženských vyznání se v současné společnosti a ve zdravotnictví setkáváme stále častěji. A není to jen mezi pacienty, ale i mezi poskytovateli různých služeb. To sebou přináší zvyšující se nároky na znalosti a dovednosti personálu, na komunikační schopnosti i na uvědomění si své vlastní etnicity a kulturního zázemí.
    Cílem práce bylo Identifikovat a popsat základní etické aspekty poskytování zdravotní péče z pohledu poskytovatelů péče v Jihočeském kraji se zaměřením na radiologické asistenty jak z oddělení radiodiagnostiky, radioterapie, tak i nukleární medicíny. Analyzovali jsme možnosti výuky a specifika pro obor Radiologická asistence se zaměřením na komunikaci a etiku.
    Výzkumný soubor byl tvořen respondenty z Jihočeského kraje. Důležitým kritériem pro zařazení respondentů do výzkumu byla požadovaná odbornost dle platné legislativy a ochota spolupracovat. Tento výzkumný záměr si klade za cíl identifikovat a popsat etické aspekty, které vyplývají z kontaktu poskytovatele a příjemce péče a pomoci a poukázat na eticky sporné situace a jejich možná řešení. Současně také upozornit na důležitost předkládané problematiky, jejíž pochopení může napomoci zvýšení kvality poskytovaných služeb, zkvalitnění odborné přípravy pracovníků pomáhajících profesí i zlepšení nastavení celoživotního vzdělávání v této oblasti. Tato práce byla podpořena v rámci projektu RVO –INT - ZSF JU-070908.

    Přednášející: Zuzana Freitinger-Skalická (Zdravotně sociální fakulta JU)
   • 45
    Měření nízkých aktivit radionuklidů v aerosolech v Praze

    Objemové aktivity přírodních i umělých radionuklidů v atmosféře jsou v České republice monitorovány po dobu více než 36 let, dohromady na deseti místech v rámci sítě MonRaS (MONitorování RAdiační Situace), s průtokem od 150 po 900 m$^{3}$/h. Za běžných okolností se odběr aerosolů provádí kontinuálně a vyhodnocení se provádí dvakrát týdně. Aktivity odebrané na filtrech jsou měřeny metodou gama spektrometrie či radiochemicky na čtyřech pracovištích. V tomto posteru jsou uvedeny výsledky měření v Praze, kde je ze všech vyhodnocovacích míst dosahováno nejvyšší citlivosti měření (až na úrovni desítek nBq/m$^{3}$) a analyzováno je nejširší spektrum radionuklidů – v aerosolech Cs-137, Be-7, Na-22, Pb-210, K-40, Sr-90, Pu-238 a Pu-239,240, v plynné fázi Kr-85 a C-14 a ve vodní páře a srážkách H-3. Tento příspěvek se zabývá nuklidy Cs-137, Be-7, Na-22, Pb-210, K-40, Sr-90, Pu-238 a Pu-239,240. Jsou prezentovány sezónní variace aktivit radionuklidů, průměrné měsíční hodnoty aktivit, efektivní poločas Cs-137, korelace mezi aktivitami jednotlivých radionuklidů a ukázka možností atmosférického modelování trajektorií radionuklidů a online měření v SÚRO Praha.

    Přednášející: Lucie Švamberová
   • 46
    Preprava rádioaktívnych materiálov v podmienkach Slovenskej republiky

    Príspevok sa zaoberá analýzou prepravy rádioaktívnych materiálov, ktorá sa vykonáva na území Slovenskej republiky, v podmienkach národnej legislatívy ako aj medzinárodných požiadaviek.
    Vstupné dáta boli získané prostredníctvom štátneho dozoru, ktorý vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán radiačnej ochrany v súlade so zákonom č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane ako aj prostredníctvom elektronického informačného systému CERETRAM spusteného do prevádzky v roku 2020. Analýza vstupných dát bola vykonaná podľa rôznych kritérií, ako napríklad podľa typu povolenia, kategórie prepravovaného materiálu, jeho zatriedenia, počtu doručených oznámení, spôsobu dopravy a pod.
    V súčasnosti je evidovaných spolu 50 subjektov, ktorí sú držiteľmi povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov na území SR, z toho 36 slovenských a 14 zahraničných. V roku 2021 bolo ministerstvu doručených spolu viac ako 5100 oznámení o preprave a prepravených viac ako 7500 zásielok obsahujúcich rádioaktívny materiál. Vo vnútroštátnej doprave v posudzovanom roku dominovala preprava vlastných žiaričov na prechodné pracoviská a v rámci medzinárodnej prepravy sa viac ako 90 % doručených oznámení o preprave týkalo dovozu alebo vývozu rádiofarmák. Podiel prepráv jadrového materiálu (čerstvé a vyhoreté jadrové palivo) vykonaných železničnou alebo kombinovanou leteckou a cestnou dopravou tvoril 0,1 % z celkového počtu uskutočnených prepráv oproti preprave iných rádioaktívnych materiálov vykonávanej výhradne cestnou dopravou.

    Přednášející: Alena Bujnová
  • 16:25
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Všeobecné aspekty radiačnej ochrany a vzdelávanie
   • 47
    Determination of attenuation coefficient and build-up factor using measurement bench

    This article describes fundamental experimental efforts performed with the special measurement bench which was assembled at the Brno University of Technology. The bench allows determination of attenuation coefficient and build-up factor of various materials using several sources of gamma radiation. Data obtained during experiments with samples of copper, lead and concrete were compared with calculation results provided by Monte Carlo codes such as MCNP and SCALE.

    Přednášející: pan Burian Jiří (Vysoké učení technické v Brně)
   • 48
    Evaluation of NEUTRONSTOP Shielding Blocks in the Mini Labyrinth Experiment

    As part of international cooperation, the research team from the Slovak University of Technology is involved in the development of new radiation shielding experimental workplaces for code verification. One of these activities is the so-called “Mini Labyrinth” workplace. The STU Mini Labyrinth, as its name implies, is a mini version of the original IHEP Labyrinth originally developed in the Russian Federation, currently with dimensions of 96x60x50 cm. The experimental setup is placed on a special deck in the neutron physics laboratory of STU and uses the remote source handling mechanism. It consists of several NEUTRONSTOP C5 shielding blocks (polyethylene with 5 % boron), several detector positions and two options two generate either thermal or fast neutrons. This paper investigates the effect of NEUTRONSTOP shielding blocks on the rate of thermal neutrons inside and outside the Mini Labyrinth experiment. The analysis is performed by both measurements using gas-filled neutron detectors and by simulations utilizing the SCALE6 system. In this measurement setup, the neutron source is placed inside the left side of the Mini Labyrinth with and without an extra moderator.

    Přednášející: Štefan Čerba (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
   • 49
    Súčasné problémy kvantifikácie ožiarenia pre odhad rizika v dôsledku stochastických a deterministických účinkov

    Systém dozimetrických veličín, ako aj špecifických veličín používaných pre potreby radiačnej ochrany má viacej než storočnú históriu. Tato oblasť sa postupne vyvíjala a vychádzala zo stále nových poznatkov týkajúcich sa na jednej strane fyzikálnej podstaty interakcie ionizujúceho žiarenia s látkou a monitorovanie tohoto žiarenia, zatiaľ čo na druhej strane sa prihliadalo k biologickým účinkom žiarenia, kde sa dôležité informácie získavali z epidemiologických štúdií a z radiačných nehôd a havárií. Tento postupný vývoj sa odrazil i v snahe stále presnejšie postihnúť a kvantifikovať pôsobenie žiarenia na látku so zvláštnym zreteľom na živé tkane. Tým sa stalo, že sa zavádzali stále nové veličiny, ktoré sa potom modifikovali a upresňovali v súlade s novými poznatkami o pôsobeniu žiarenia na človeka.
    Referát zhrnuje vývoj v oblasti veličín a jednotiek za posledných viacej než 50 rokov. Poukazuje taktiež na niektoré problémy spojené s definíciami veličín a ťažkosťami pri ich meraní či monitorovaní. V príspevku sú tiež zdôraznené problémy s používaním príliš veľkého počtu zavedených veličín a je predložený návrh ako túto situáciu riešiť. To sa týka predovšetkým nevyváženého prístupu ku kvantifikácii stochastických a deterministických účinkov.

    Přednášející: Dr. Jozef Sabol (Katedra krizového řízení, PA ČR v Praze)
  • Radón a prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia
   Pořadatelé: Karol Holý (FMFI UK), Lenka Thinová (FJFI ČVUT v Praze)
   • 50
    Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky

    Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky na roky 2022 až 2026 vypracoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktorým zo zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva povinnosť regulovať ožiarenie radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách. Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky na roky 2022 až 2026 vychádza z plnenia požiadaviek definovaných v článkoch 100 a 103 smernice Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom a bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 19. januára 2022. Jeho cieľom je implementácia stratégií na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách na základe dôkazov o ožiarení, ktoré nie je možné z hľadiska radiačnej ochrany zanedbať, a to prostredníctvom prijímania opatrení na znižovanie rizík v dôsledku ožiarenia radónom a na určovanie a hodnotenie existujúcich situácií ožiarenia. Primárnym krokom a dlhodobým cieľom na zabezpečenie regulácie ožiarenia radónom je zabezpečiť informovanosť verejnej správy, zapojenie verejnosti, jej informovanie a vzdelávanie v danej problematike, optimalizácia spôsobov oboznamovania a vykonanie reprezentatívneho prieskumu. Jedným z ukazovateľov úspešnosti je požiadavka na zníženie počtu alebo percentuálneho podielu pobytových priestorov a pracovísk s objemovou aktivitou radónu nad referenčnou úrovňou alebo zníženie objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách.

    Přednášející: Alžbeta Ďurecová (RÚVZ Banská Bystrica)
   • 51
    Hodnocení dopadů nových radonových konverzních faktorů

    Abstrakt
    V prosinci 2017 byly publikovány Mezinárodní komisí pro radiační ochranu nové dávkové konverzní faktory (dále jen „DKF“) pro výpočet (efektivní) dávky pracovníků z inhalace produktů přeměny radonu (222Rn a 220Rn) ICRP -137, 2017 - Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3. 137.
    V rámci mezinárodní diskuse (IAEA, EU, UNSCEAR) nebyl jednotný přístup k dané skutečnosti, zda konverzní faktory přijmout či ponechat původní. Úřad se situací zabýval, sledoval přístup ostatních evropských zemí a v roce 2019 se rozhodl a prezentoval na jednání v rámci Technical Meeting on the Implications of the New Dose Conversion Factors for Radon Vienna, Austria 1 - 4 October 2019, že zahájí kroky k přijetí nových DKF. “Despite too many questions the Czech Republic to will open process to goal to use new dose conversion factors in 2020 will to use for calculating the effective dose from radon in the Czech Republic.“
    V prosinci 2020 ředitelka sekce radiační ochrany SÚJB jmenovala tým, jehož úkolem bylo provést hodnocení dopadů regulace (RIA, z anglického Regulatory Impact Assessment). Cílem RIA bylo zhodnotit, jaký dopad by přijetí DKF mělo na systém regulace přírodních zdrojů záření v České republice.
    Nové DKF vedou k efektivní dávce přibližně 2,5x vyšší než je efektivní dávka stanovená stávajícím postupem (za použití DKF podle ICRP 65, 1993. Protection Against Radon-222 at Home and at Work ). DKF nejsou přímou součástí atomového zákona a jeho prováděcích předpisů, jsou však uvedeny v několika doporučeních vydaných SÚJB pro potřeby stanovení efektivní dávky z inhalace radonu a jeho dceřiných produktů (dále jen „DP“).
    V přednášce bude prezentován postup hodnocení, který probíhal podle „Vzdělávacího manuálu pro hodnocení dopadu regulace (RIA)“, který vydal Úřad vlády České republiky v roce 2017, přijetí DFK v ČR a způsob následné implementace DKF do příslušných právních předpisů ČR.
    Pro vyhodnocení dopadů byla zvolena Multikriteriální analýza (dále jen „MCA“). Podstatou metody je nalezení varianty s optimální kombinací míry naplnění jednotlivých relevantních kritérií při zohlednění jejich důležitosti. Váha kritéria představuje koeficient jeho důležitosti, tedy číselné vyjádření jeho relativní významnosti v porovnání s ostatními kritérii. Čím větší význam je kritériu přikládán, tím vyšší musí být jeho váha.

    Přednášející: Miroslav Jurda
   • 52
    Historie cíleného odstraňování radionuklidů z pitné vody v České republice

    Tématem příspěvku je vývoj regulace přírodního ozáření v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu v ČR. Příspěvek obsahuje přehled právních předpisů, které se historicky vztahují k regulaci ozáření z pitné vody, vychází z evidence vodovodů v SÚJB a z výsledků systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě, které jsou SÚJB předávány dodavateli vody v rámci jejich oznamovací povinnosti. Příspěvek zahrnuje i informaci o povinnostech provozovatelů úpraven vody, kde dochází k cílenému odstranění radionuklidů z podzemních zdrojů vody. První regulace přírodního ozáření pro pitnou vodu, jen pro radon, byla ustanovena v roce 1991 vyhláškou ministerstva zdravotnictví, kterou byly poprvé v ČR upraveny podmínky dodávky pitné vody závazné od 1.3.1991 do 30.6.1997, kdy byla vyhláška zrušena atomovým zákonem č. 18/1997 Sb. s účinností od 1.7.1997. Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy uložily povinnosti dodavatelům pitné vody, zajistit systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě prostřednictvím držitele povolení k této činnosti a oznamování evidovaných údajů o vodovodu SÚJB. Radiologické ukazatele objemová aktivita radonu a celková objemová aktivita alfa a beta se hodnotily vůči tzv. směrné hodnotě, pro jednotlivé radionuklidy byla stanovena tzv. mezní hodnota. Při překročení směrné hodnoty pro celkovou objemovou aktivitu alfa a beta byl prováděn doplňující rozbor pro stanovení jednotlivých radionuklidů odpovědných za její překročení a prováděna optimalizace radiační ochrany. Při překročení mezní hodnoty nebylo možné vodu dodávat bez opatření pro snížení obsahu přírodního radionuklidu. Postupně byla zaváděna opatření pro cílené snížení obsahu radonu ve vodě (provzdušněním vody). V roce 2010, kdy byl přijat přísnější hygienický limit 15 µg/l pro obsah uranu ve vodě, jsou na některých úpravnách vody instalována také zařízení pro cílené snížení obsahu uranu ve vodě technologií iontové výměny, náplně po naplnění sorpční kapacity jsou předávány s.p. Diamo k dalšímu zpracování. Současná právní úprava, atomový zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb., platné od 1.1.2017, zavedly nejvyšší přípustnou hodnotu radonu a tzv. referenční úrovně pro radon a celkovou indikativní dávku, při jejichž překročení musí být optimalizována radiační ochrana. V současné době vede SÚJB v evidenci celkem 532 vodovodů s odradonovacím zařízením a 29 vodovodů s cíleným odstraněním uranu.

    Přednášející: Růžena Šináglová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
   • 53
    Využití stopových detektorů na bázi KODAK LR 115 Type II ke dlouhodobému stanovení průměrné hodnoty objemové aktivity radonu v odvalu po uranové těžbě.

    V souvislosti s dříve realizovanými experimenty zaměřenými na určení radiační zátěže způsobené radonem-222 uvolňovaným z odvalů na Příbramsku bylo provedeno dlouhodobé orientační stanovení hodnoty objemové aktivity radonu na různých místech v odvalu. Stanovení vycházelo z měření koncentrace radonu realizovaných pomocí detektorů KODAK LR-115 umístěných i s měřícími systémy V-90 do hloubky 80-100 cm pod povrch odvalu. V rámci stanovení byla měření realizována jak v koruně odvalu, tak i v patě odvalu. Pro srovnání chování radonu v odvalu a okolí bylo realizováno i stanovení objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na lokalitě nacházející se poblíž odvalu. Pro stanovení byla použita doba expozice nových měřících systémů v rozmezí od 6 do 10 dní. Hlavním zjištěním bylo, že hodnota objemové aktivity radonu v odvalu není stabilní, ale mění se sezónně. Ze zatím získaných hodnot za období jaro – léto 2022 vyplývá, že s přicházejícím letním charakterem počasí hodnota objemové aktivity v koruně odvalu velmi výrazně klesá.

    Přednášející: Josef Holeček (SÚJCHBO v. v. i. Kamenná)
   • 54
    Analysis of radon time series from the gallery of St. Anthony of Padua in Vyhne, Slovakia

    The parameters driving the seasonal and short-term variations of radon concentration in the underground monitoring station are investigated within the frame of a bilateral mobility project „Radon in caves and mines - Portuguese and Slovak case studies (RADCAMIN)“, between INESC TEC, Porto and Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences. Radon monitoring was performed from October 2005 to April 2008 in the Tidal Station of Earth Science Institute of Slovak Academy of Sciences, situated at the horizontal gallery of St. Anthony of Padua (Central Slovakia). Radon signal was registered using Barasol alpha detector, Algade. Time series of radon activity are analyzed together with environmental parameters (air temperature and atmospheric pressure). The seasonal variation of radon in the gallery seems to be connected with the seasonal variation of atmospheric pressure, displaying a two-cycle/year pattern anti-correlated with pressure values. The short-term variation of radon is also anti-correlated with atmospheric pressure data with a time-lag of about 4 days. This work was supported by the Agency APVV SK-PT-18-0015 and Agency VEGA No. 2/0015/21.

    Přednášející: Iveta Smetanová (Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences)
   • 55
    Odhad podílu volné frakce ve čtyřech turistických jeskyních Bulharska

    Z hlediska radiační ochrany jsou jeskyně podzemní prostory tvořené převážně horninovým prostředím s nízkým přirozeným obsahem radionuklidů. Jsou specifické především vysokou relativní vlhkostí, minimální ventilací a nepřítomností zdrojů aerosolů, což ovlivňuje podíl volné a vázané frakce v aerosolovém spektru. Ve srovnání s pobytovými prostory je zde podíl volné frakce vyšší, faktor nerovnováhy může nabývat hodnot v širokém intervalu, je zde i silná sezónnost koncentrací radonu. Pro zpřesnění odhadu efektivní dávky je tedy znalost faktoru nerovnováhy a podílu volné frakce zásadní, jak vyplývá ze závěrů ICRP 137. V ČR je postup výpočtu efektivní dávky jasně dán metodickým doporučením SÚJB DR-R0-5.5 (rev. 0.1 z 1.6.2022).
    Na základě více jak osmi let (2011–2020) měření koncentrace radonu v turistických jeskyních Bulharska K. Turek, P. Stefanov a H. Orčíková odhadli, že efektivní dávka pracovníků v jeskyni Saeva Dupka (podle metodického doporučení SÚJB z r. 2018, jeskynní faktor 2) může překračovat úroveň 6 mSv/rok.
    V červenci 2022 jsme proto v turisticky využívaných jeskyních Bulharska – Ledenika, Saeva Dupka, Bacho Kiro a Uhlovitsa provedli sérii doplňujících měření s cílem odhadnout podíl volné frakce a zároveň doplnit informace o koncentracích radonu v klíčových místech v uvedených jeskyních. Souběžně jsme také testovali možnost lokalizace prostupů do prozatím nepopsaných jeskynních prostor pomocí měření koncentrací vzdušných iontů.
    V příspěvku výsledky provedených měření shrneme a zasadíme je do kontextu dlouhodobých měření koncentrace radonu, CO$_2$ a dalších parametrů prostředí prováděných kolegy z AV ČR a NIGGG BAS.

    Přednášející: Václav Štěpán (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
   • 56
    Radon-based atmospheric mixing layer height and its influence on major air pollutant concentrations in Bratislava, Slovakia

    Radon-based atmospheric mixing layer height and its influence on major air pollutant concentrations in Bratislava, Slovakia
    The aim of this work is to determine the mixing layer height (MLH) based on outdoor radon concentration and study its influence on the concentration of major air pollutants (i.e., PM10, PM2.5 and O3). MLH is a key parameter for characterization and interpretation of green-house gases and air pollution. It is the lower part of atmospheric boundary layer (ABL) which ranges from few meters to hundreds of meters. Radon activity concentration (RAC) and the air pollutants concentration were monitored simultaneously in the urban area of Bratislava during the whole year 2020. Continuous measurement of RAC shows a diurnal cycle with a maximum in the early morning and a minimum in the late afternoon. Mean annual concentrations are: 8.21 Bqm-3 for radon, 11.91 µg.m-3 for PM2.5 , 18.27 µg.m-3 for PM10 and 59.82 µg.m-3 for O3 respectively.
    An improved box model based on radon was used to obtain the mixing layer height and investigate its influence on the concentration of air pollutants. The MLH exhibits nearly a diurnal cycle with a minimum in the early morning (i.e., when the ABL is shallowest and most stable), and a maximum in the late afternoon (i.e., when the ABL is well mixed and unstable). The data were grouped based on the Sturges method in order to reduce the influence of other factors (e.g., emission rate, wind speed, and chemical reaction) on the air pollutant concentration. Using grouped MLH data, strong correlations were observed between MLH and air pollutant concentration, with the following correlation coefficients:-0.71 for PM2.5, -0.75 for PM10 and 0.75 for O3. These result reveal that MLH is strongly correlated with ozone and strongly anticorrelated with particulate matter. The strong correlation between MLH and O3 is due to the fact that both MLH and ozone concentrations increase after sunrise. The rise in ozone concentration is caused by photochemical production after sunrise, when the MLH grows due to radiative heating of the ground and increased convection. The significant anticorrelation in the case of particulate matter can be explained by vertical diffusion, whereby higher MLH permits greater particulate matter diffusion from the surface to high levels and lower MLH causes the pollutants to accumulate in the area close to the ground. As a result, significant influence of MLH on air pollutant concentration was observed.

    Přednášející: Mohammad Alem Sultani (Comenius University in Bratislava)
   • 57
    A CFD analysis of Rn-222 dispersion in the vicinity of an uranium mining waste rock dump site

    Computational fluid dynamics (CFD) techniques are widely used for the prediction of radioactive gas release and transport in complex environments such as the vicinity of a nuclear power plant or within underground mines. In the present study, the CFD technique is applied to perform sensitivity analysis for simulation of Rn-222 dispersions in the area surrounding the Pribram shaft No. 15 – applying a sample geometry derived from the waste rock dump site (Brod, Czech Republic). The influence of meteorological conditions, seasonal variations in land cover properties, chosen turbulence models, atmospheric stability and selected further properties of the environment, on the Rn-222 concentration dispersions are evaluated. Preliminary results of the simulations performed are presented and discussed.

    A 3D CFD-based code Fluidyn-PANEPR, which uses a finite volume method for numerical solutions of Navier-Stokes equations is utilized. The geometry is constructed from publicly available data (ČÚZK, OpenStreetMap) and published findings. Further, the governing Rn-222 transport equations are used to predict Rn-222 activity concentration dispersions in the vicinity of the waste rock dump. The work aims to identify key elements of the case setup that influence the simulation outcomes and provides a basis for the construction of advanced setups complementing in-situ measurements.

    Přednášející: Trilochana Shetty (Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation )
   • 58
    LOW ACTIVITY RADON EMANATION SOURCES FOR GREENHOUSE GAS MITIGATION STRATEGIE

    Atmospheric measurements of radon activity concentration seem to be very useful for the assessment and improvement of atmospheric transport models (ATM). Radon can be used as a tracer to evaluate dispersal models important for identifying successful greenhouse gas (GHG) mitigation strategies. For this purpose, the “traceRadon” (Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at the environmental level) project will provide the necessary measurement infrastructure and use obtained outputs in the Radon Tracer Method (RTM) which is important for GHG emission estimates that support national reporting under the Paris Agreement on climate change. To increase the accuracy of GHG modelling, traceability to SI units for radon release rates from soil, its concentration in the atmosphere and validated methods for its dispersal are needed. There exists correlation between GHG and radon concentration. However, traceability to the environmental level does not exist for measurements of radon fluxes and atmospheric radon activity. Therefore, the radon data used for improvement of the ATM and estimation of the GHG emissions needs significant improvement of accuracy of both radon flux measurements and environmental radon activity concentrations in the range from 1 Bq m-3 to 100 Bq m-3 to be able to provide robust data for use in the RTM. The overall aim of this project is to develop metrological capacity to measure low level of radon in the environments, which can be used to determine remission reduction strategies of GHG. This includes the two new traceable Rn-222 emanation sources (below 100 Bq m-3) for application in climate monitoring and radiation protection networks. Such sources will be used to calibrate a transfer instrument to assure the traceability. The new low level activity emanation sources have been developed.

    Přednášející: Monika Mazánová
   • 59
    Kontrola přirozené expozice radonu pracovníků ve školách a školských zařízeních v ČR

    SÚJB se problematice radonu ve školách a školských zařízeních věnuje dlouhodobě. V rámci Radonového programu ČR bylo doposud proměřeno významné množství škol. Vlastníci a provozovatelé škol a školských zařízení byli pravidelně vyzýváni k měření radonu a k zavádění ochranných opatření, pokud tato byla opodstatněná. Taková opatření nemusí být nijak nákladná, ale přesto mohou být velmi účinná. Měření byla dobrovolná a apelováno na zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance a žáky. Regulace ozáření nebyla závazná z pohledu pracoviště / pracovníků.

    Atomový zákon stanovil od 1. 2. 2018 nové povinnosti pro provozovatele pracoviště a také pro vlastníka školní budovy nebo školského zařízení, a to při splnění alespoň jedné z těchto podmínek:

    • Stavební povolení pro budovu školy nebo svým obsahem podobné povolení bylo vydáno před 28. 2. 1991 (první legislativní regulace radonu) - budova školy je postavena na některém z území vyjmenovaných obcí (RPA), kde je vysoká pravděpodobnost, že budou zjištěny vysoké objemové aktivity radonu (OAR)
    • Budova školy prošla stavebními změnami, které mohly ovlivnit OAR uvnitř budovy (např. zateplení budovy, zavedení řízeného větrání, klimatizace) a následně nebylo provedeno měření OAR, které by potvrdilo nepřekročení stanovené referenční úrovně (RÚ)
    • V budově školy bylo v minulosti měřením (z jakýchkoliv důvodů) zjištěno překročení RÚ OAR 300 Bq/m$^{3}$, bez ohledu zda se škola nachází na území vyjmenované obce, přičemž nebylo realizováno protiradonové ozdravné opatření, jehož dostatečná účinnost by byla potvrzena měřením.

    Provozovatel pracoviště, které splňuje některou z uvedených podmínek je dle Atomového zákona povinen:

    • oznamovat SÚJB informace o pracovišti (předdefinovaný registrační formulář)

    • zajistit měření radonu a (pokud to situace vyžaduje) stanovit efektivní dávky zaměstnanců

    • informovat pracovníky o možném zvýšení ozáření z radonu.

    Vlastník budovy sloužící škole nebo školskému zařízení je dle Atomového zákona povinen:

    • zajistit měření OAR ve vnitřním ovzduší při uvedení do provozu a vždy po provedení změn dokončené stavby, které by mohly OAR ve vnitřním ovzduší ovlivnit
    • provést opatření ke snížení ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek.

    Součástí posteru bude také blokové schéma kontroly ozáření zaměstnanců škol a školských zařízení v ČR a aktuální výsledky měření a přijatých protiradonových opatření.

    Přednášející: Jaroslav Slovák (SÚJB)
  • 10:15
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Radón a prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia
   Pořadatelé: Karol Holý (FMFI UK), Lenka Thinova (Czech Technical University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation )
   • 60
    Zimní Thunderstorm Ground Enhancement na Milešovce

    Zimní bouřky na evropském kontinentu dál od pobřeží jsou poměrně vzácné. Jejich výhodou pro pozorování radiačních jevů je jejich nízká výška nad zemí, kdy je záření málo zeslabeno. 4. února 2022 jedna taková přecházela přes Milešovku a přímo nad ní nebo v blízkém okolí došlo k výboji. Tato bouřka svým vnitřním elektrickým polem generovala urychlené elektrony, které vyprodukovaly brzdné záření, které jsme naměřili dvěma nezávislými detektory na vrcholu Milešovky. Toto 30sekundové zvýšení odezvy detektorů, nazývané Thunderstorm Ground Enhancement, bylo přímo ukončené elektrickým výbojem. V přednášce budeme prezentovat naměřená data z gama spektrometru, detektoru ionizujícího záření SEVAN, sítí detekujících blesky, vertikálního oblačného polarimetrického dopplerovského radaru, disdrometru a elektrického mlýnku. Představíme také z naměřených dat odhadnutou strukturu oblaku.

    Přednášející: Jakub Šlegl (ÚJF AV CR)
   • 61
    Kontrola rádioaktivity stavebných materiálov z pohľadu zabezpečenia národných a medzinárodných požiadaviek

    Predpoklady pre kontrolu rádioaktivity stavebných materiálov a jej účinnosť sú dané systémom legislatívnych požiadaviek. Ich kvalita ovplyvňuje ako pozitívne, tak aj negatívne prostredie pre kontrolu a validitu výsledkov meraní a hodnotení. Vzhľadom na viaceré väčšie či menšie nejasnosti/absencie sú v práci uvedené návrhy a odporúčania pre prax, ktoré by mohli byť základom usmernenia dozorných orgánov pre meracie laboratóriá.

    Přednášející: Pavol Ragan (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)
   • 62
    Gamaspektrometrické merania rádioaktivity NORM/stavebných materiálov na Slovenskej zdravotníckej univerzite

    Na SZU sa gamaspektrometrické merania vykonávajú od 80-tych rokov minulého storočia a rovnako aj merania prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch. Pracovisko bolo nanovo uvedené do prevádzky v roku 2021. V práci uvedieme analýzy variácií prirodzeného pozadia HPGe detektora vzhľadom na niektoré ovplyvňujúce faktory, analýzu korekcií pri odchýlkach od referenčných podmienok a odporúčania pre prax.

    Přednášející: Pavol Ragan (Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)
   • 63
    Overovanie predikovaných území so zvýšeným výskytom radónu na základe integrálnych meraní OAR v pobytových priestoroch

    Vyhľadávanie rizikových lokalít z hľadiska zvýšenej expozície radónom v interiéri, tzv. „radon-prone areas“ patrí v celosvetovom meradle medzi aktuálnu problematiku. Existuje však množstvo vedeckých prístupov, akými možno takéto oblasti identifikovať pomocou meraných charakteristík pôdy ako sú napríklad obsah $^{226}$Ra v pôdnych zrnách, koncentrácia $^{222}$Rn v pôdnom vzduchu, pórovitosť pôdy, plynopriepustnosť pôdy, pôdna vlhkosť a iné. Na základe vytvorených predikcií pôdneho radónového potenciálu pre 28 oblastí, na ktoré bola v práci Slovenská republika rozdelená, boli identifikované obce so zvýšeným výskytom radónu vo vnútorných priestoroch budov, v ktorých sa zároveň očakáva prekročenie referenčnej úrovne priemernej ročnej objemovej aktivity radónu (OAR) 300 Bq/m$^{3}$. V rámci experimentálnej verifikácie stanovených predikcií boli následne vo vybraných obciach s predikovaným nízkym, resp. vysokým radónovým potenciálom uskutočnené merania koncentrácie radónu v domoch pomocou integrálnych stopových detektorov značky RamaRn. Celkovo bolo pritom v obciach s predikovaným vysokým radónovým rizikom pre miestnosti nachádzajúce sa v kontakte s podložím (nepodpivničené miestnosti) meraním zistené prekročenie referenčnej úrovne OAR v 41 % prípadov. Namerané výsledky poukazujú na spoľahlivú a efektívnu metódu vyhľadávania vysokorizikových lokalít na území Slovenska zasahujúcich do obývaných oblastí, v ktorých je možné následne uskutočniť prednostné merania vnútornej koncentrácie $^{222}$Rn v rámci radiačnej ochrany obyvateľstva. Opisovaná metóda môže byť súčasne prínosom pre realizovaný Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky.

    Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0213/18, č. 1/0019/22 a č. 1/0086/22), Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-21-0356) a Grantom Mladých UK č. G-22-30-00.

    Přednášející: Alžbeta Brandýsová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)
   • 64
    Verifikácia rôznych prístupov určovania exhalačnej rýchlosti 222Rn z pôdy pre odhad exhalácií CO2

    Súčasné požiadavky na redukciu obsahu fosílneho $CO_{2}$ v atmosfére vyžadujú potrebu monitorovania dynamiky $CO_{2}$ s cieľom odlíšiť jeho antropogénne emisie od prirodzených, ktorých zdrojom je predovšetkým pôda, ako najväčší suchozemský rezervoár uhlíka na Zemi. To vedie k vývoju rôznych nových spôsobov určovania exhalácie $CO_{2}$, ktoré by dostatočne presne vedeli odhadnúť exhalácie $CO_{2}$ aj z väčších územných celkov. Perspektívnou metódou sa pre tieto účely zdá určovanie exhalačnej rýchlosti $CO_{2}$ prostredníctvom určovania exhalačnej rýchlosti $^{222}Rn$ tzv. radónom kalibrovanou metódou (RKM). Vlastnosti $^{222}Rn$, možnosti jeho detekcie a všeobecne široká monitorovacia sieť poskytujú dobrý základ pre jeho využitie na uvedené účely.
    V práci sa zaoberáme overovaním rôznych prístupov určovania exhalačnej rýchlosti $^{222}Rn$ z pôdy pomocou najviac rozšírených teoretických vzťahov, ktorej hodnoty sú následne použité na výpočet exhalačnej rýchlosti $CO_{2}$ pomocou RKM. Oba typy výsledkov, t.j. vypočítané exhalačné rýchlosti $^{222}Rn$ a $CO_{2}$ sú porovnávané s ich nameranými hodnotami, ktoré sme získali z dlhodobých meraní exhalácie použitím akumulačnej metódy uskutočnených na rovnakej ploche počas jedného roka. Vypočítané hodnoty exhalačných rýchlostí z krátkodobého hľadiska výrazne fluktuujú v závislosti od meteorologických prvkov ako je teplota či vlhkosť pôdy, prípadne od koncentrácie $^{222}Rn$ a $CO_{2}$ v pôde, avšak v širšom časovom rozpätí sa tieto priebehy vyhladzujú a pre niektoré testované vzťahy dostávame dobrú zhodu s nameranými hodnotami.
    Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0213/18, č. 1/0019/22 a č. 1/0086/22), Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-21-0356) a Grantom Mladých UK č. G-22-154-00.

    Přednášející: Terézia Eckertová (FMFI UK)
  • 12:00
   Obed
  • Radón a prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia
   Pořadatelé: Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR), Terézia Eckertová (FMFI UK)
   • 65
    Skúsenosti zo simultánneho monitorovania koncentrácií 222Rn a CO2 v ovzduší rodinných domov

    Vo vnútorných priestoroch trávia ľudia takmer 80 % času. Preto by ich ovzdušie malo byť čo najmenej zdravotne závadné. V súčasnosti sa venuje najväčšia pozornosť v ovzduší domov rádioaktívnemu 222Rn. V ovzduší domov sa však kumuluje aj CO2. Oba plyny majú negatívny plyn na zdravie ľudí. Za limitnú hodnotu v ovzduší domov pre 222Rn sa považuje objemová aktivita 300 Bq/m3 a pre CO2 koncentrácia 1000 ppm. Po jej prekročení sa už prejavuje pocit ospalosti a vydýchaného vzduchu. Za významné zdroje 222Rn a CO2 v ovzduší domov sa považuje ich prísun z pôdy. Zdrojom CO2 však môže byť široké spektrum ľudských aktivít, mimo iného aj samotné dýchanie.
    V rámci príspevku budú prezentované výsledky simultánneho kontinuálneho merania 222Rn a CO2 v ovzduší dvoch rodinných domov. Na kontinuálne meranie 222Rn bol použitý profesionálny monitor AlphaGUARD a kontinuálne meranie CO2 bolo uskutočnené pomocou Vaisala Carbon Dioxide Meter GM70. Koncentrácie 222Rn a CO2 vykazovali denné variácie, ale ich pôvod bol preukázateľne odlišný. Pre CO2 boli variácie spôsobená pravidelným spínaním plynového vykurovacieho kotla, zatiaľ čo u 222Rn pravidelnou zmenou ventilačnej rýchlosti počas dňa. Naopak v suteréne domu vykazovali oba plyny často rovnaké variácie súvisiace s nasávaním oboch plynov z podložia. Zvýšené koncentrácie CO2 boli zistené aj počas pobytu viacerých ľudí v jednej miestnosti. V suterénnej miestnosti jedného zo sledovaných domov sme namerali hodnoty objemovej aktivity radónu presahujúce 500 Bq/m3 a koncentrácie CO2 prevyšujúce 2 000 ppm.
    Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0019/22 a č. 1/0086/22), Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-21-0356) a Grantom Mladých UK č. G-22-30-00.

    Přednášející: Karol Holý (FMFI UK)
   • 66
    Poznatky získané z celoročného kontinuálneho monitorovania 222Rn v ovzduší pracovisku verejnej správy

    Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5.decembra 2013 sa venuje vo viacerých ustanoveniach problémom radónového rizika vo vnútorných priestoroch. Medzi jej základné doporučenia patria: 1) stanovenie referenčnej úrovne radónu v uzavretých priestoroch; 2 ) vypracovanie národných akčných radónových plánov (NARP) na riešenie dlhodobých rizík vyplývajúcich z ožiarenia radónom; 3) špecifikácia položiek, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave národných akčných plánov. Slovenská republika doposiaľ vypracovala tri právne akty týkajúce sa ochrany pred radónom: a) zákon č. 87 o radiačnej ochrane, ktorý stanovuje referenčnú úroveň objemovej aktivity radónu (OAR) v pobytových priestoroch na 300 Bq/m3; a) vyhláška MZ SR č. 98, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia; c) NARP. V rámci týchto právnych aktov je OAR zisťovaná integrálnym meraním počas doby najmenej troch mesiacov, aby bolo možné odhadnúť priemernú hodnotu objemovej aktivity radónu za jeden kalendárny rok.

    V súvislosti s vyhodnocovaním OAR radónu na pracovisku z integrálnych meradiel je dôležité poznamenať, že merania OAR počas voľných dní môžu byť z dôvodu nevyužívania priestoru neporovnateľne vyššie ako počas pracovných dní. Práve táto skutočnosť môže viesť k nadhodnoteniu efektívnych dávok získaných na základe integrálnych meraní v porovnaní so skutočnou dávkou získanou počas pracovnej doby. Predložený príspevok si kladie za cieľ odhadnúť ako môžu byť zvýšené hodnoty OAR získané na základe integrálneho monitorovania v porovnaní s priemernou OAR počas pracovnej doby. K tejto analýze boli použité údaje získané jednoročným kontinuálnym monitorovaním OAR s využitím detekčného systému TERA. Boli získané priemerné denné vlny OAR pre jednotlivé týždne a to ako počas pracovnej doby tak aj počas víkendov. Ďalej bol analyzovaný vplyv meteorologických prvkov na variácie radónu. Na základe denných priebehov OAR bola tiež odhadovaná rýchlosť prísunu radónu do miestnosti. Bol pozorovaný významný vplyv vetrania na OAR počas pobytu zamestnancov úradu na pracovisku. Najväčšia variabilita OAR bola pozorovaná počas pracovných dní, na rozdiel od toho počas víkendov boli zistené len minimálne variácie v pracovnom priestore. Najväčšie rozdiely medzi OAR počas pracovných dní a víkendov boli zistené počas letných mesiacov jún až august a taktiež v novembri, kedy bolo pozorované až dvojnásobné nadhodnotenie OAR a tým aj efektívnej dávky od radónu.

    Přednášející: Viktoria Benkova
   • 67
    Nové poznatky k sezónnímu chování objemových koncentrací radonu v blízkosti odvalu š. č. 15, Brod u Příbrami

    Pro vyjasnění některých otázek z oblasti radiační ochrany v blízkosti odvalu po těžbě radioaktivního nerostu š. č. 15 v Brodu u Příbrami byla v letech 2020 a 2021 realizována ve spolupráci FIFI ČVUT v Praze, DIAMO, s.p., SÚJCHBO, v.v.i. a SÚRO, v.v.i. řada nových měření. Zajímavé výsledky přinesla dlouhodobá měření koncentrací radonu sondami TSR 4M a 4S na stacionárních 8-9 pozicíc, pokrývajících jak patu, tak korunu odvalu. Tato měření byla doplněna studiem proudění a teplotních poměrů, zvláště u paty odvalu, kde teploty v létě klesly místy pod bod mrazu. Měřící kampaň v délce 24 hodin na podzim roku 2021 s využitím 33 kontinuálních monitorů radonu si kladla za cíl objasnit dynamiku odvalu a preferenční přístupové cesty radonu z odvalu směrem k obci Brod. Výsledky těchto měření podávají náhled na dynamiku odvalu v období, kdy teploty ovzduší vně odvalu nepoklesnou pod očekávanou teplotu v tělese odvalu. Zajímavé poznatky přineslo rovněž studium chování odvalu v zimních měsících, ať už sledováním dlouhodobých řad koncentrací radonu a jejich ovlivnění meteorologickými parametry, tak i s využitím UAV a pochůzkové termovize k identifikaci a následnému sledování míst s intenzivním únikem odvalového plynu, tzv. hotspotů, které jsou charakteristické vysokými koncentracemi radonu a teplotami kolem 9-10°C. Prezentované výsledky jsou dobrým podkladem k verifikaci připravovaného modelu dynamiky odvalu jako suťového pole.

    Přednášející: Lenka Thinová (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
   • 68
    Měření radiační zátěže posádek letadel podle nového doporučení ICRU 95

    Podle nedávného doporučení Mezinárodní komise pro radiační jednotky a měření ICRU95, ve kterém byly navrženy nové operační veličiny pro vnější radiační zátěž, má prostorová dávka (ambient dose, H) nahradit prostorový dávkový ekvivalent, H(10), za účelem přesnějšího odhadu efektivní dávky. Měření prostorové dávky podle její definice vyžaduje podrobnější znalosti o radiačním poli než u prostorového dávkového ekvivalentu. To v případě směsného radiačního pole v letových výškách dopravních letadel představuje novou výzvu spočívající v přesnějším stanovení příspěvku jednotlivých složek záření. Zároveň zavedením nové operační veličiny se bude muset aktualizovat norma ISO 20785 Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle.
    Využitím řady našich experimentů na palubách letadel a v kalibračním zařízení CERF (CERN‘s high Energy Reference Field facility) realizovaných v rámci projektu CRREAT byla v této práci porovnána měření různými typy detektorů citlivých k různým typům záření. V příspěvku bude vysvětlen návrh metody pro stanovení nové operační veličiny z naměřených dat a prezentovány výsledky porovnání obou operačních veličin (H(10), H) a efektivní dávky spočítané pro daný let pomocí programu CARI-7A.

    Přednášející: Ondřej Ploc (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
   • 69
    Využití bezpilotních prostředků pro geologické mapování a monitoring ekologických zátěží (případové studie)

    Bezpilotními prostředky (BLP) nesené spektrometry překlenují mezeru mezi klasickou leteckou radiometrii s využitím letadla nebo vrtulníku a pochůzkovým měřením – jejich využití přináší specifické výhody i výzvy. Obojí bychom rádi demonstrovali na dvou případových studiích, zahrnujících jak měření pochůzkou, tak ve vzduchu.
    Pro letecká měření byla využita sestava multikoptéry DJI M600 Pro, UgCS SkyHub systému pro sledování terénu a detektoru D230Av2 s dvěma válcovými 2x2“ NaI(Tl) krystaly. Pro pochůzková měření byl využit detektor GT-40 s jedním 3x3“ NaI(Tl).
    První případ se věnuje možnosti využití pro geologické mapování, v blízkosti bývalého znělcového lomu poblíž obce Valkeřice v severních Čechách – na základě geologické mapy jsme tu očekávali dobře rozlišitelný kontrast mezi trachyty v prostoru bývalého lomu a sedimenty v okolí a ukážeme porovnání z pochůzky na zemi a letů v 3 až 10 metrech.
    V druhém případě jsme se věnovali možnostem rozlišení lokálního znečištění Ra-226 v nivě řeky Ploučnice, historicky vzniklém v souvislosti s uranovou těžbou výše v povodí.
    V závěru bychom rádi diskutovali technologický vývoj v této oblasti, včetně porovnání s další generací podobného technického řešení – DJI M300 s odlehčenou verzí D230A detektoru.

    Přednášející: Václav Štěpán (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
   • 70
    SIREN (Space Ionizing Radiation Project Nursery)

    The aim of our contribution is to introduce a unique university course developed within the ESA SIREN project. The course is focused on introduction into radiation protection from cosmic rays and contains topics devoted to a) basics of space ionising radiation, its complexity and principal aspects of its measurement (i.e. measurement of mixed radiation fields); b) description of principle of most common cosmic rays detection systems; c) risks that it possess for technology and spaceflights; d) risks that it possess for human and space crew health; e) possibilities to further develop and apply obtained knowledge in space research via ESA programmes.

    The course materials and lectures are prepared in English language and will be offered to universities in Slovakia as well as to universities abroad.

    We would like to acknowledge the European Space Agency for funding our project SIREN (Space Ionizing Radiation Protection Nursery; SK5_23 Contract 4000132782).

    Přednášející: Kubančák Ján (Slovenská akadémia vied)
   • 71
    Radiačná záťaž posádok leteckých spoločností registrovaných na Slovensku

    Členovia posádok dopravných prúdových lietadiel patria k skupine najexponovanejších radiačných pracovníkov s ročnými efektívnymi dávkami na úrovni 2–4 mSv. S podobnými strednými hodnotami efektívnych dávok sa stretávame u pracovníkov v priemysle či rádioterapii.

    Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný orgán radiačnej ochrany v oblasti expozícií posádok lietadiel kozmickému žiareniu za týmto účelom eviduje radiačnú záťaž posádok lietadiel kontinuálne od roku 2011. Výsledky našej práce by sme Vám preto radi odprezentovali ako krátky historický prehľad tejto zaujímavej problematiky.

    Přednášející: Ján Kubančák (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
   • 72
    Stanovení aktivity 226Ra a 228Ra ve vzorcích smíšené stravy

    Z literární rešerše vyplynulo, že znalost obsahu přírodních radionuklidů v potravinách České republiky je poměrně omezená. UNSCEAR ve své zprávě z roku 2000 stanovil „referenční hodnoty“ koncentrací aktivity přírodních radionuklidů v potravinách, které jsou založeny na nejreprezentativnějších a nejrozšířenějších údajích z té doby. Referenční hodnoty byly vyvinuty pro použití při hodnocení dávek, přičemž ingesční dávka z přírodních radionuklidů je způsobená téměř výhradně 210Po, 210Pb, 228Ra a 226Ra, ostatní radionuklidy přeměnových řad uranu a thoria přispívají k dávce minimálně.
    V rámci monitorování podle Vyhlášky o monitorování radiační situace č.360/2016 Sb. se stanovují v ČR aktivity 137Cs, 90Sr a 40K ve smíšené stravě. Cílem této práce je stanovení 226Ra a 228Ra v identických vzorcích jako jsou vzorky smíšené stravy analyzované pro potřeby monitorování radiační situace. Byla vypracována metoda využívající roztoky a sraženiny vznikající v různých fázích postupu separace 90Sr. Aktivita 228Ra se měří ve sraženině síranu radnato-barnatého po ustanovení rovnováhy 228Ra s 228Ac spektrometrií gama s vysokým rozlišením. Aktivita 226Ra se měří po ustanovení rovnováhy s 222Rn v Lucasových komorách.
    Výsledkem analýz 32 vzorků z let 2021-2022 je stanovení aktivity s průměrnou hodnotou 22,6 mBq/kg nativní stravy v případě 226Ra (rozmezí 6,9 – 41,2) a 29,0 mBq/kg nativní stravy v případě 228Ra (rozmezí 13,4 – 57,3). Tyto výsledky jsou ve shodě s německou studií BfS z let 2001-2004.

    Přednášející: Eva Schlesingerová
   • 73
    VPLYV ARBUSKULÁRNYCH MYKORÍZNYCH HÚB NA TRANSLOKÁCIU 133Ba V RASTLINÁCH RAJČIAKA

    Práca sa zaoberá posúdeniu vplyvu aplikovania arbuskulárnych mykoríznych húb do pôdy kontaminovanej 133Ba, za účelom sledovania ich účinku na distribúciu rádionuklidu 133Ba v rastlinách rajčiaka kríčkového (Lycopersicon lycopersicum). Arbuskulárnye mykorízne (AM) huby môžu tvoriť symbiózu s väčšinou druhov zeleniny, vrátane hlavných plodín cibuľa, pór, cesnak, mrkva, uhorka, fazuľa, hrach, rajčiak, paprika. Bárium sme vybrali ako neizotopový nosič pre sledovanie 226Ra. Príjem bária bol prepočítaný na translokačné faktory, kde sa zistila nízka akumulácia 133Ba najmä v listoch rajčiaka pestovaných v prítomnosti arbuskulárnych mykoríznych húb. Zo získaných výsledkov vyplýva, že 133Ba môže slúžiť pri výskume rastlín umožňujúci sledovať symbiózu mykoríznych húb a koreňového systému pri príjme a následnej translokácii tohto rádionuklidu v pletivách rastlín. Symbióza mykoríznych húb a koreňového systému mala vplyv na vyššiu kumuláciu 133Ba(Ra) v koreňovom systéme a ich nižší prienik do nadzemných častí rajčiaka kríčkového.

    Poďakovanie: Práca vznikla s podporou projektu APVV-17-0150 „Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach“.

    Přednášející: Silvia Dulanská
  • 14:50
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Radiačná ochrana v havarijnom manažmente
   Pořadatelé: Eva Fojcíková (ABmerit, s.r.o.), Paper Manager (Instituce PM), Věra Záhorová
   • 74
    Národní radiační havarijní plán v České republice

    Prezentace pojedná o přípravě a tvorbě Národního radiačního havarijního plánu, jeho místu v systému krizového řízení a jeho uplatnění.

    Přednášející: Milan Hort (SÚJB)
   • 75
    Odhad zdrojového členu Cs-137 při požárech v okolí Černobylu v dubnu 2020

    V dubnu 2020 bylo okolí Černobylu zasaženo největšími požáry za poslední roky. Požáry, jejichž intenzita byla značná především mezi 3. a 22. dubnem, uvolnily do ovzduší značné množství radionuklidů. Zvýšené koncentrace byly naměřeny po celé Ukrajině a následně pak i na dalších Evropských stanicích. Tento příspěvek se zabývá odhadem zdrojového členu (časového průběhu emise s výškovou diskretizací a rozdělením podle velikostních frakcí modelovaných částic) z dostupných měření vzdušných koncentrací cesia-137. Úlohu odhadu zdrojového členu lze formulovat jako lineární inverzní problém, kde na jedné straně rovnice stojí vektor měřených koncentrací a na druhé straně teoretický výstup atmosférického transportního modelu kombinovaný s (odhadovaným) zdrojovým členem, jejichž odlišnost optimalizujeme. Tato úloha je typicky velmi špatně podmíněná a další předpoklady, tzv. regularizace, jsou nezbytné pro smysluplný odhad zdrojového členu. Typickými předpoklady jsou penalizace velikosti emise nebo její hladkost. Pro výcesložkové zdrojové členy se v poslední době jako výhodný ukazuje i model korelací jednotlivých složek zdrojového členu, kdy lze předpokládat, že nenulová emise pro jednu velikostní frakci implikuje velkou pravděpodobnost emise i v ostatních frakcích.
    Pro odhad zdrojového členu cesia-137 využijeme 90 měření vzdušných koncentrací získaných na Ukrajině pokrývajících období 3. až 22. dubna 2020. Pro atmosférické transportní modelování je využit model FLEXPART 10.4 s uvažovanými výškovými hladinami 0-100m, 100-500m, 500-1000m, 1000-5000m a 5000-10000m a frakcemi částic o velikosti <2.5, 2.5-10 a >10 mikrometru. Celkový odhadnutý zdrojový člen o velikosti 624 GBq i jeho časová distribuce dobře koresponduje s odhady dostupnými v odborné literatuře.

    Přednášející: Ondřej Tichý (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)
   • 76
    Elektrokinetická ochrana rostlin proti příjmu cesia

    Tato práce je zaměřena na využití elektromagnetického pole (EMF) k ochraně hydroponicky pěstovaných rostlin rákosu obecného (Phragmites australis) před kontaminací cesiem. Experiment byl proveden v kyselé lázni mytých 1,8 L válcových sklenicích, naplněných 1,5 L roztoku CsCl o koncentraci 0,267 mM. Rozteč mezi kruhovou katodou, vyrobenou ze zinkového drátu o Ø1,2 mm, umístěnou na dně baňky, a anodou z měděného drátu namontovanou těsně pod povrchem odpovídala přesně 205 mm. Zdroj poskytoval stabilní stejnosměrný proud 100 mA a napětí 1,5 V. Experiment trval 16 dní. Skupiny byly složeny z negativních kontrol (C), pozitivních kontrol s EMF (CE), skupin, ve kterých EMF působilo 16 dní (2WE), skupiny, ve které EMF začalo působit ve 2. polovině experimentu (1WE) a skupiny pouze s CsCl (Cs). Každá skupina měla 5 opakování. V nadzemních částech rostlin bylo zjištěno, že koncentrace Cs+ se zvyšují od nejnižší ve 2WE přes 1WE až po nejvyšší ve skupině Cs. Průměrné akumulované hodnoty skupin 2WE, 1WE a Cs odpovídaly 2526, 2986 a 3869 mg/kg, v uvedeném pořadí. Výsledky statistických analýz mezi jednotlivými skupinami ukázaly signifikantně nižší (p <0,05) akumulaci Cs+ při srovnání 2WE se skupinou ošetřenou pouze Cs. 1WE byla na hranici významnosti, ale vzhledem k malému počtu vzorků tuto hranici nepřekročila. V podzemní části rostlin analýza odhalila nízké průměrné hodnoty pro skupinu 2WE a 1WE s 1831 a 1732 mg/kg. K mnohem vyšší akumulaci došlo ve skupině Cs, kde průměrná hodnota dosáhla 2962 mg/kg. Výsledky statistických analýz potvrdily signifikantně nižší (p <0,005) akumulaci Cs+ ve skupinách 2WE a 1WE ve srovnání se skupinou Cs. Výsledky tohoto výzkumu naznačují slibné a potenciální využití v mokřadních biotopech k prevenci kontaminace životního prostředí a přenosu cesia do potravního řetězce.

    Přednášející: Jaroslav Vacula (Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha – Suchdol, 165 00.)
   • 77
    Přestup radionuklidů Cs a Sr do zemědělských plodin pěstovaných ve skleníku

    Po radiační havárii mohou být radionuklidy kontaminovány rozsáhlé plochy, a tím omezeny možnosti zemědělského využívání krajiny. Pro predikci kontaminace plodin je zásadní znalost transferových koeficientů (TK) půda-rostlina a jejich závislosti na dalších proměnných. Dostupné zdroje udávají TK jednotlivých rostlin v širokém rozmezí hodnot a je obtížné zúžit interval hodnot pro konkrétní místo. Proto byla v rámci projektu BV v roce 2020-21 uskutečněna řada poloprovozních experimentů s pěstováním plodin v různých typech půd odebraných v okolí EDU a ETE s cílem získat reálné hodnoty TK. V této práci předkládáme výsledky pěstování ředkviček, salátu a červené řepy na černozemi ze ZHP EDU.
    Půda byla umístěna do květináčů o objemu 25 l a kontaminována Cs-134 a Sr-85 o průměrné plošné aktivitě 309 kBq/m2 resp. 145 kBq/m2. Pro studium vlivu draslíku a vápníku na TK byly květináče rozděleny do 4 skupin. Do 1. skupiny byl přidán roztok K2SO4, půda ve 2. skupině byla posypána 8 g dolomitického vápence, ve 3. skupině byl přidán K2SO4 i vápenec. Květináče ve 4. skupině zůstaly bez úpravy. Celkem 72 květináčů bylo rozděleno rovnoměrně do 3 skleníků. V jednotlivých sklenících byla prováděna různě intenzivní zálivka tak, aby byla simulována půda suchá, s normální vlhkostí a mokrá. Aktivita radionuklidů v plodinách byla stanovena pomocí polovodičové (HPGe) spektrometrie gama a byly stanoveny TK.
    Hodnoty TK vztažené na sušinu se pohybovaly v intervalu 1,9E-3 – 6,6E-2 (Bq/kg)/(Bq/m2) pro Sr-85 a 1,7E-5 – 3,2E-3 (Bq/kg)/(Bq/m2) pro Cs-134. Nejnižší průměrná hodnota TK pro Sr-85 i Cs 134 byla zjištěna v bulvě řepy, nejvyšší průměrná hodnota byla pro Sr-85 v nati ředkvičky a pro Cs-134 v bulvě ředkvičky.
    Zálivka téměř vždy ovlivňovala množství sušiny. S vyšší vlhkostí došlo ke snížení TK Cs-134 do bulvy i nati ředkvičky a řepy. Zálivka měla vliv i na přestup Sr-85, došlo ke zvýšení transportu do nati ředkvičky; salát měl nejnižší TK Sr-85 při normální zálivce.
    Přídavek draslíku ovlivňoval růst rostlin minimálně, ovšem měl vliv na hodnoty TK. Došlo k redukci přestupu Cs-134 do salátu a obou částí řepy a k redukci přestupu Sr-85 do bulvy i nati ředkvičky a naopak došlo ke výšení přestupu Cs-134 do nati ředkvičky. Přidání vápníku mělo výraznější vliv jen u růstu bulvy ředkvičky, vliv na přestup obou radionuklidů prokázán nebyl.
    Práce vznikla v rámci projektu BV MV ČR “Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií (VI20192022153)”.

    Přednášející: Věra Záhorová, Jan Škrkal
  • 16:33
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Radiačná ochrana v havarijnom manažmente
   Pořadatelé: Eva Fojcíková (ABmerit, s.r.o.), Věra Záhorová
   • 78
    RadBio - softwarový nástroj pro odhad kontaminace rostlinné biomasy na území zasaženém jadernou havárií

    Po radiační havárii mohou být kontaminovány radionuklidy (RN) rozsáhlé plochy určené k zemědělské produkci, a tím velmi omezeny možnosti využívání krajiny. Obnovení zemědělské činnosti na zasaženém území bude jednou z priorit. K tomu by měl pomoci i vyvinutý software (SW) RadBio, umožňující odhadnout kontaminaci biomasy rostlin na základě informací o půdních charakteristikách a o úrovni kontaminace půdy. Prezentovaná práce pojednává o tomto SW a o možnostech jeho použití.
    SW provádí výpočty pro 3 RN, 70 druhů zemědělských plodin pěstovaných na 15 typech a 5 druzích půdy v závislosti na 6 agrochemických charakteristikách půdy (hodnotě pH a obsahu Cox, Ca, K, Mg a P).
    Ke stanovení aktivity v rostlině SW využívá sadu transferových koeficientů (TK) popisujících přestup RN z dané půdy do rostliny, závisejících na řadě proměnných, koeficientů a dalších funkcích, které přestup blíže specifikují. Tyto závislosti jsou poměrně komplikované a dosud nepříliš známé. Proto byla navržena i jejich jednodušší varianta, tzv. agregované transferové koeficienty, které v sobě všechny závislosti slučují a jsou závislé pouze na době od havárie.
    SW se skládá ze 2 samostatných částí. První část je dostupná formou pluginu pro SW QGIS a slouží pro prostorovou vizualizaci predikce aktivity RN v rostlinách pro zadaný rok pro havarijní zóny elektráren Dukovany a Temelín. Prostorovou jednotku představují tzv. díly půdních bloků, z databáze LPIS, ke kterým jsou přiřazeny atributy - půdní charakteristiky, typy kultur, aktivita ve spadu a v půdě po havárii. Kromě mapového výstupu jsou výstupní hodnoty exportovatelné i v tabulkové formě. Součástí výpočtu je i předpověď roku, kdy aktivita klesne pod zadanou úroveň.
    Druhá část, vyvinutá pro celou ČR, je desktopová aplikace s tabulkovým a grafickým výstupem predikujícím časový vývoj aktivit RN v rostlinách v závislosti na vstupních hodnotách zadaných uživatelem.
    Pro potřeby první části vznikly v rámci projektu dvě sady dat. Jedna je fiktivní, může být šířena spolu se softwarem (modelová data) za účelem seznámení se uživatelským prostředím. Druhá využívá reálná pedologická data. Díky dostupnosti simulačního SW JRODOS na SÚRO byla aplikace testována s daty obsahujícími hodnoty kontaminace odpovídající havarijním podmínkám.
    Práce vznikla v rámci projektu BV MV ČR “Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií (VI20192022153)”. SW byl vytvořen ve spolupráci s Institutem radiobiologie, Gomel, Bělorusko.

    Přednášející: Jan Helebrant (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)
   • 79
    Specifika evakuace v zónách havarijního plánování jaderných elektráren se zaměřením na diferenciaci populace

    Evakuace ze zóny havarijního plánování je opatření směřující k organizovanému přemístění obyvatelstva a zvířat z ohroženého území. Účelem evakuace v případě radiační havárie je zabránit ozáření obyvatelstva z radioaktivních částic v mraku, z kontaminované půdy a ozáření inhalací. V případě nevhodných opatření v průběhu evakuace (dlouhý pobyt ve vnějším prostoru, provedení v době průchodu radioaktivního mraku nebo nevhodným směrem do radioaktivního mraku), může v důsledku evakuace dojít ke zvýšení ozáření.
    Evakuace může být provedena preventivně v předúnikové fázi, nebo se provede až v poúnikové fázi radiační havárie, tj. po průchodu radioaktivního oblaku. Jejím prvořadým smyslem je včasné vyvedení osob z prostoru, který je akutně ohrožený zamořením, na bezpečné místo.
    Neodkladná krizová opatření musí být realizována s ohledem na věkové složení obyvatelstva, neboť v populaci rodin v zónách havarijního plánování JE je 11 % rodin, kde je alespoň jeden člen do 6 let. Na opačné straně věkového spektra jsou senioři nad 65 let, kteří jsou zastoupeni v 46 % rodin. Pro evakuaci obyvatelstva je nutné zohlednit skutečnost, že v populaci ZHP je 5 % dětí do 6 let, 13 % dětí a mladistvých od 6 do 18 let, 57 % osob od 18 do 65 let a 25 % seniorů nad 65 let. Neodkladná krizová opatření nutno specifikovat i s ohledem na dojíždění členů domácností do zaměstnání/školy mimo zónu havarijního plánování. Z těchto zón dojíždí do zaměstnání/školy alespoň jeden člen ze 42 % domácností, přičemž z toho z 12 % rodin dojíždí 2 členové a z 8 % rodin více než 2 jejich členové. Při evakuaci musí orgány zabezpečující evakuaci brát v úvahu, že v 16 % rodin je alespoň jejich člen zdravotně postižený, z toho ve 3 % rodin jsou zdravotně postižení 2 členové.
    Evakuace řízená je proces, který je řízen představiteli odpovědnými za evakuaci a výkonnými orgány pověřenými řízením evakuace. Evakuované osoby se přemísťují jak s využitím vlastních dopravních prostředků, tak s použitím dopravních prostředků hromadné přepravy, zajištěnými orgány pověřenými řízením evakuace.

    Přednášející: Zuzana Freitinger-Skalická (Zdravotně sociální fakulta JU)
   • 80
    Modelovanie radiačnej situácie modelom LPM ESTE v mestskom prostredí po aplikácii špinavej bomby

    Prezentovaný je Lagrangeovský časticový model (LPM) implementovaný v SW nástroji ESTE CBRN pre modelovanie šírenia v mestskej zástavbe a aj metodológia výpočtu radiačných dopadov v mestskej zástavbe. Tento prístup modelovania prináša výhody efektívneho paralerizovania výpočtu, čo umožňuje dosiahnutie výsledkov za výrazne kratší časový interval. V rámci príspevku je modelovaná hypotetická udalosť so špinavou bombou v reálnej mestskej zástavbe (centrum mesta Košice), od inicializačnej udalosti až po výpočet radiačných dopadov. Diskutované sú aj rozdiely medzi rôznymi modelmi šírenia v atmosfére – LPM, Eulerov prístup a Gaussovský Particle Trajectory model (PTM).

    Přednášející: Ľudovít Lipták (ABmerit s.r.o.)
   • 81
    ESTE CBRN – modelovanie zdrojového člena, atmosférickej disperzie a radiačnej situácie po aplikácii taktickej jadrovej zbrane

    V prednáške je prezentovaný postup stanovenia zdrojového člena, v prípade aplikácie taktickej jadrovej zbrane ekvivalentu 1/10/50 kT TNT. Zdrojovým členom tu rozumieme rozloženie aktivity štiepnych produktov v atmosfére v okolí epicentra výbuchu, vo fáze stabilizovaného mraku, desiatky minút až jednu hodinu po prvej sekunde výbuchu. Časť zdrojového člena sa môže nachádzať aj nad hranicou troposféry. Prezentované sú výsledky modelovania disperzným modelom LPM v ESTE, za použitia numerickej predpovede poľa vetra GFS/NOAA (dáta až po mezosféru). Porovnané sú výsledky modelovania radiačnej situácie vypočítané modelom LPM a modelom PTM pre územie strednej Európy za predpokladu aplikácie jadrovej zbrane v susednom štáte.

    Přednášející: Monika Krpelanová (ABmerit, s.r.o.)
  • 20:00
   Spoločenský večer a vyhodnotenie súťaže mladých
  • 12:00
   Obed
  • Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia
   Pořadatelé: Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.), Martina Horváthová (Trnavská univerzita FZaSP)
   • 82
    Egypt Participation in IRPA Activities

    Egypt joins IRPA in 1992. Egypt participated in IRPA 2020/2022 Congress and previous ones. Furthermore, EGYPT was a member of YSA review committee . Egypt contributed in IRPA BULLETINS. Egypt participation in all AFRIRPA activities, organized AFRIRPA 02 and participating in AFRIRPA06 CONGRRSS. –
    Personnel response to IRPA Guidelines documents including those dealing with Public engagements,, culture and radiation protection certifications are recommended to be distributed to junior Radiation Protection staff,
    Regard Personnel thoughts about Current and future of radiation protection. Currently, publications of ICRP and IAEA are in use used to update latest Egypt regulations. For future ones and Following the scientific contributions by Radiation Protection experts of IRPA , ICRP , IAEA and others in laying down new foundations for the future of radiation protection . From my point of view a simple recommendations and requirements are recommended. In which reflection of the latest findings of UNSCEAR Sources and effects publications is included.

    Přednášející: Mohamed Gomaa (EGYPT IRPA)
   • 83
    Účinnost terapeutických radionuklidů v cílené léčbě

    Preklinický výzkum v oblasti cílené radionuklidové terapie se v poslední dekádě začal zaměřovat na Augerovy zářiče a zářiče podléhající jedné nebo více kaskádovým přeměnám alfa za současné emise jak beta, tak i gama záření – tzv. „in vivo“ generátory.

    V běžné klinické praxi jsou již řadu let využívány při cílených terapeutických aplikacích zejména 131I (T1/2 8,05 dne) a 177Lu (T1/2 6,65 dne). Od února 2021 je v České republice k léčbě inoperabilních nebo metastazujících, dobře diferencovaných (G1 a G2) gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GEP-NET), které progredují na léčbě analogy somatostatinu a je u nich scintigraficky potvrzena nadměrná přítomnost somatostatinových receptorů na povrchu tumoru. Klinická účinnost 177Lu vůči karcinomu prostaty byla rovněž studována a potvrzena. V souvislosti s PSMA a GEP-NETs byly zkoumány možnosti využití alfa zářičů, např. 225Ac a 213Bi. Aktinium-225 (T1/2 10 dní, α 5,8 MeV) a jeho dceřiný radionuklid 213Bi (T1/2 45 min, α 5,8 MeV (2,1%), β- 1,4 MeV (98%)) jsou studovány v rámci několika klinických studií i preklinického výzkumu. V porovnání s beta zářiči, jež jsou v terapii využívány podstatně delší dobu, je hmotnost emitovaných α částic asi 7000 krát větší než β- částic. Zároveň je energie α -částic 10-30-krát větší než β- částic:  α  typicky 4-8MeV a β- cca 0,2-2,25MeV. Lineární přenos energie LET α částic je cca 100-krát větší než β- částic. U alfa částic o energiích 4-8 MeV činí LET v tkáni cca 100keV/mikrometr, ke konci dráhy v Braggově maximu se může lokálně zvyšovat až na 300keV/mm. U β- částic typických energií stovky keV je LET jen cca 0,2 keV/mikrometr. Nicméně efektivní dosah α částic v tkáni je podstatně kratší než β- částic. U a dolet činí cca 2-5 buněčných průměrů, u β- stovky buněčných průměrů. Augerovy zářiče jsou zmoňovány jako potenciální konkurence k beta zářičům. Pozornost výzkumu je věnována zejména studiu 161Tb, produkovaného v současné době na reaktoru LVR-15 v CVŘ UJV. Posouzení biologické účinnosti výše zmíněných radionuklidů, stanovení MTD, krevního obrazu a funkce ledvin jsou v souvislosti s dozimetrii klíčové parametry pro stanovení efektivity a bezpečnosti terapie.
    Cílem přednášky je ukázat dostupná preklinická a klinická data z aplikace radiofarmak se zmiňovanými radionuklidy, pokusit se srovnat jejich biologickou účinnost a představit možné trendy do budoucna.

    Přednášející: Martin Vlk (FJFI ČVUT v Praze)
   • 84
    Simulace stop a indukce poškození DNA izotopy vodíku, helia, lithia, beryllia, boru a uhlíku

    Radiobiologické účinky iontů byly dosud zkoumány převážně jen pro nejběžněji se vyskytující izotop daného prvku. V některých situacích jsou ale významné i další izotopy. Jedná se např. o deuterony ($^2H$) nebo izotopy $^{10}C$ a $^{11}C$ produkované jadernými reakcemi primárních svazků uhlíku $^{12}C$ v radioterapii, $^{10}B$ a $^{11}B$ v neutronové záchytové terapii (BNCT) a proton-borové záchytové terapii (PBCT), izotopy produkované reakcemi kosmického záření s materiálem stínění na palubě kosmické lodi, případně izotopy jako $^{14}C$, $^{13}C$ nebo $^{10}Be$ cíleně urychlované v rámci urychlovačové hmotnostní spektrometrie (AMS) pro datování archeologických nebo geologických vzorků.

    V příspěvku budou shrnuty systematické simulace stop izotopů $^1H$, $^2H$, $^3H$; $^3He$, $^4He$; $^6Li$, $^7Li$; $^9Be$, $^{10}Be$; $^{10}B$, $^{11}B$; $^{10}C$, $^{10}C$, $^{11}C$, $^{12}C$, $^{13}C$ a $^{14}C$ s energiemi do 0.5 GeV/u a indukce poškození, která tyto izotopy vyvolávají v buněčné DNA. Simulace pomocí biofyzikálního modelu PARTRAC předpovídají, že energie deponovaná do buněčného jádra závisí na počtu neutronů daného izotopu prakticky jen pro energie do 1 MeV/u. Rozdíly mezi izotopy v indukci poškození DNA se pak projeví pouze pro izotopy nejlehčích prvků, zejména vodíku a helia, v menší míře ještě lithia. Například tritony s energií 0,1 MeV/u deponují do buněčného jádra cca 7-krát více energie a indukují cca 11-krát více dvojných zlomů DNA než 0,1 MeV protony, i při přepočtu na Gy jsou tedy o více než 50 % účinnější. S rostoucím protonovým číslem se však rozdíly mezi izotopy rychle snižují. Například biologické účinky $^{10}B$ a $^{11}B$ jsou při stejné dávce prakticky shodné i pro energie nižší než 1 MeV/u. Podobně lze pro otázky radiační bezpečnosti AMS metod aproximovat biologickou účinnost izotopů $^{13}C$ a $^{14}C$ pomocí známých radiobiologických dat získaných pro $^{12}C$.

    Přednášející: Pavel Kundrát (ÚJF)
   • 85
    Stanovenie genomickej nestability spôsobenej ionizujúcim žiarením pri mamografii.

    Ionizujúce žiarenie využívané v medicíne na diagnostiku a liečbu pacientov je nepochybne prínosom pre mnohých z nich, ale zároveň predstavuje aj prídavné riziká, ktorým môžu byť pacienti pri jeho aplikácii v praxi vystavení. Jeden zo základných princípov radiačnej ochrany, ktorý nazývame odôvodnenie skúma, či je prínos z rádiologického vyšetrenia väčší ako ujma, ktorá môže byť takýmto vyšetrením spôsobená. Diskusie o odôvodnení vykonávania preventívnych mamografických vyšetrení pri diagnostike onkologických ochorení (karcinóm mliečnej žľazy) sa v odborných kruhoch vedú desaťročia. Prínosom diagnostickej, alebo skríningovej mamografie pre pacienta i spoločnosť je včasná diagnostika a účinná liečba týchto ochorení, včítane predchádzania onkologickým ochoreniam v rámci prevencie u asymptomatických pacientov. V skorých štádiách onkologických ochorení je priaznivejšia nielen prognóza liečby, ale aj zníženie ekonomických nákladov na liečbu diagnostikovaných pacientov.
    Na druhej strane je tu riziko vzniku indukovaných genetických poškodení, ktoré by mohlo viesť k vzniku nových, alebo sekundárnych onkologických ochorení po aplikácii ionizujúceho žiarenia.
    V našej pilotnej štúdii, ktorá bola schválená aj etickou komisiou sme hodnotili možné biologické poškodenia (chromozómové aberácie) u siedmich žien vo veku 42 až 50 rokov, u ktorých bolo vykonané štandardné preventívne mamografické vyšetrenie v štyroch projekciách (L-CC, R-CC, L-MLO, R-MLO). Vyšetrenia boli realizované na rádiologickom pracovisku s digitálnym mamografickým prístrojom Fujifilm Amulet Innovality, ktoré bolo komisiou MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíny zaradené medzi skríningové pracoviská. Zámerne sme do štúdie zaradili ženy mladšie ako 50 rokov, s cieľom analyzovať u nich riziko vzniku biologického poškodenia.
    Naše výsledky naznačujú, že v prípade, ak pod vplyvom expozície žiareniu počas mamografického vyšetrenia dôjde k vzniku dicentrických chromozómov a translokácií, tieto vznikajú s rovnakou mierou, úmerne vyšetrovanému organizmu a jeho individuálnych reparačných mechanizmov. Naše dáta naznačujú, že expozícia žiareniu počas mamografie môže viesť k celkovému zvýšeniu početnosti sledovaných aberácií, avšak vzhľadom k obmedzenej početnosti súboru nie sme schopní odhadnúť kvantitu tohto vplyvu, preto bude v budúcnosti nutné do výskumu zahrnúť vyšší počet jedincov.

    Přednášející: Dušan Šalát (Ústav radiačnej ochrany s.r.o.)
   • 86
    Povedz, kde ten bór je, kde ho hľadať mám?

    Rádioterapia je jedným z hlavných pilierov v liečbe rakoviny popri chemoterapii a chirurgickej operácii. Pre zlepšenie liečebných výsledkov rádioterapie, hlavne zvýšenie účinku na nádorové bunky pri šetrení zdravého tkaniva, sa stále hľadajú nové prístupy. Podobne ako v záchytnej neutrónovej terapii (NBCT) je skúmaná možnosť protónovo bórovej fúznej terapie (PBFT). Pri PBFT je účinok protónového zväzku zvyšovaný reakciou protónov s bórom za vzniku troch alfa častíc, vyznačujúcich sa vysokou biologickou účinnosťou. Alfy majú zároveň krátky dosah, preto bude efektivita terapie závisieť aj na distribúcii bóru v nádorovej bunke.
    Vďaka svojim chemickým vlastnostiam je detekcia bóru náročná, obzvlášť skúmanie jeho koncentrácie a distribúcie v kompartmentoch bunky. Do úvahy pripadá metóda emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (inductively coupled plasma optical emmision spectrometry, ICP-OES), prípadne hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (inductively coupled plasma mass spektrometry, ICP-MS) - pomocou ktorých vieme detekovať bór v bunkovej hmote. Jedným z mála spôsobov získania štrukturálnej informácie je takzvaná spektroskopia strát elektrónov (electron energy loss spectroscopy, EELS).

    V našej práci sme sa sústredili na odhaľovanie prítomnosti bóru pomocou ICP-OES a EELS v bunkách glioblastomovej línie U251. Ako bórový nosič bola použitá zlúčenina merkaptododekaborát sodný (BSH). Zo sérií buniek inkubovaných s rôznymi koncentráciami bóru a následne s rôznou intenzitou oplachované v roztoku fosfátového pufru (phosphate buffered saline, PBS) sa pomocou kyseliny dusičnej pripravili lyzáty, v ktorých sa metódou ICP-OES detekoval bór. V prípadě EELS boli nádorové bunky s pridanou bórovou zlúčeninou spracované metódou ultrarýchleho zmrazenia, ktoré zachová molekuly v bunke v ich pôvodných pozíciách. Následne sú tieto zaliate do živice a narezané na ultratenké (rádovo nm) rezy, ktoré sú snímané transmisným elektrónovým mikroskopom. V príspevku predstavíme výsledky oboch metód.

    Přednášející: Zuzana Jamborová
   • 87
    Vyřazení cyklotronu PET Centra ÚJV Řež

    V květnu 2022 proběhla v PET Centru ÚJV Řež v areálu Nemocnice Na Homolce unikátní modernizace zázemí pro výrobu radiofarmak - cyklotron IBA, který si tu odsloužil 23 let, nahradil nejnovější Cyclone KIUBE. Vyřazený cyklotron byl převezen do Řeže a uložen ve skladu Centra nakládání s radioaktivními odpady, kde bude ovzorkován, bude průběžně měřena jeho aktivace a po jejím poklesu pod uvolňovací úrovně bude uvolněn do životního prostředí.

    Přednášející: Karel Prchal (ÚJV Řež, a. s.)
  • 14:55
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia
   Pořadatelé: Marie Davídková (ODZ, ÚJF AV ČR, v.v.i.), Martina Horváthová (Trnavská univerzita FZaSP)
   • 88
    Odezva glioblastomových buněčných linií na ozáření v přítomnosti boru

    Nedávno publikované výsledky experimentálních studií potvrzují účinnost protonové borové záchytové terapie pro buňky lidského adenokarcinomu prostaty DU145, karcinomu pankreatu PANC-1 a epitelu mléčné žlázy MCF-10A. Na druhou stranu jiná laboratoř, která také používala buňky DU145, uveřejnila kontroverzní poznatky, že bor působí jako radiosenzitizátor jak po ozáření protony, tak také fotony. Možný diskutovaný mechanismus spočívá ve fúzní reakci protonů s $^{11}$B, ke které dochází zejména při nízkých energiích protonů v Braggově píku, nebo sekundárních neutronů s $^{10}$B. V obou případech jsou produkovány nabité částice krátkého dosahu s vysokou hustotou ionizací a odpovídající vysokou radiobiologickou účinností.

    Naše skupina v současné době pracuje s buňkami glioblastomových linií U-87 MG a U-251 MG. Abychom otestovali možné zvýšení letálního poškození buněk po ozáření za přítomnosti boru, byly buňky U-87 MG a U-251 MG ozářeny svazky fotonů nebo protonů. Buněčné monovrstvy byly ozařovány bez a nebo v přítomnosti klinicky relevantní koncentrace 40 ppm $^{11}$B obsaženého ve sloučenině merkaptododekaborát sodný (BSH). BSH snížilo klonogenní přežití buněk po ozáření klinickým svazkem 190 MeV protonů v Braggově píku, ale ne v oblasti plata. U 6 MV fotonů nebyl pozorován žádný účinek. U 18 MV fotonů byl zjištěn trend ke zvýšené účinnosti pomocí BSH, účinek boru nicméně není statisticky významný. Výsledky podporují očekávání aplikačního potenciálu boru v protonové terapii a umožňují opatrný optimismus ohledně obecné platnosti radiosenzitizace borem pro různé buněčné linie.

    Přednášející: Zuzana Jamborová
   • 89
    Dynamics of p53 protein in tumor cells caused by radiation

    The p53 protein is customarily called the genome guardian and considered the major tumor suppressor. Mutations in this protein are present in more than half of cancers and change the normal cell processes, affecting cell motility and invasion. The p53 protein regulates a number of key processes, including cell cycle arrest, DNA repair, apoptosis, senescence, and cell survival.
    In our research, we investigated the effect of low doses of irradiation on the oscillatory dynamics of the p53 protein. The breast cancer cell line MCF7 was irradiated Co-60 gamma rays. The protein levels in irradiated cells were determined by Western blot analysis. In addition, the expression levels of selected p53-responsive genes were measured by means of the quantitative real-time PCR.
    The oscillatory dynamics of p53 protein after irradiation at both low and high doses were detected. The results were further confirmed by measuring changes in the expression of p53-regulated genes p21, GADD45A, and MDM2.
    A significant proportion of cancer patients receive radiation as a critical part of their treatment. Hence, the goal of our project is to assess the possibility of the p53 oscillation determination for prediction of the outcome of radiotherapy.

    Přednášející: Irina Danilova (UJF CAS CZ)
   • 90
    Nové výzvy radiačnej ochrany pri výkonoch intervenčnej rádiológie

    Minimálne invazívne výkony na mozgových, srdcových či periférnych cievach sa radia medzi čoraz častejšie realizované výkony. Z najaktuálnejšie dostupných údajov vyplýva, že za posledných desať rokov došlo až k šesťnásobnému nárastu týchto výkonov. Zatiaľ čo stochastické účinky sú bezprahové a nepredvídateľné, deterministické účinky vznikajú v prípade, ak dôjde k prekročeniu určitej prahovej dávky. Avšak mnohokrát práve tkanivové reakcie patria k neľahko rozpoznateľným komplikáciám, pretože sa nemusia objaviť bezprostredne po intervenčnom výkone. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité monitorovanie ožiarenia pacientov a udržiavanie expozícií na najnižšej možnej úrovni. Bez náležitých opatrení môžu byť pacienti v dôsledku komplikovaných a dlho trvajúcich výkonov vystavení zbytočne neprimeraným expozíciám. S cieľom zvýšenia radiačnej ochrany pri intervenčných postupoch pomocou fluoroskopie, či už z hľadiska radiačnej ochrany pacientov alebo zdravotníckych pracovníkov, medzinárodné organizácie v spolupráci s IAEA identifikovali nové výzvy týkajúce sa predchádzania potenciálnych biologických účinkov. V našom príspevku sa budeme venovať radiačnej ochrane pacientov na pracovisku intervenčnej rádiológie nielen z pohľadu hodnotenia radiačnej záťaže, ale aj vzniku potenciálnych tkanivových reakcií.

    Přednášející: Dr. Martina Horváthová (Trnavská univerzita FZaSP)
   • 91
    Potenciál nanočastíc z kyseliny hyalurónovej v terapii radiačného poškodenia pľúc

    Za posledné tri desaťročia bol zaznamenaný významný pokrok využívanie nanotechnológií vo výskume ako aj medicíne. Tento vývoj viedol k nespočetnému množstvu nových terapeutických, diagnostických či teranostických postupov, čo vedie k zlepšeniu výsledkov liečby a stavu pacienta. Výrazné uplatnenie našli nanočastice aj v rádiobiológii. Nové materiály a štrukturálne usporiadanie nanočastíc sa aktuálne zameriava na vývoj nových rádioprotektív či mitigátorov, ktoré by ochránili tkanivo pred dôsledkami radiačného poškodenia, poprípade aspoň výrazne zmiernili jeho účinky.

    Cieľom nášho výskumu je objasniť mechanizmus účinku nanočastíc z kyseliny hyalurónovej pri radiačne indukovanom poškodení pľúc a dosiahnuť zlepšenie stavu tkaniva. Súčasné vedecké poznatky potvrdzujú významnú úlohu kyseliny hyalurónovej (HA) v pľúcnej homeostáze a patológii. HA je jedným z kľúčových faktorov pri regulácii zápalu, opravy poškodenie a obnovy homeostázy. Zvoleným postupom s využitím nanočastíc, namiesto lineárnych reťazcov molekuly, je dosiahnuté cielenejšie podanie a zlepšenie biologického polčasu v tkanive, čím sa výraznejšie môžu prejaviť biologické, signalizačné a regulačné vlastnosti HA.

    Kritickým bodom poškodenia pľúc po ožiarení je oneskorený rozvoj radiačnej fibrózy (RF). Pre toto poškodenie je charakteristické nadmerná a pretrvávajúca produkcia proteínov extracelulárnej matrice, akumulácie fibronektínu a kolagénu, čo vedie k fyziologickému poškodeniu tkaniva a dysfunkcii orgánu. RF nevzniká nie len po ožiarení, ale tento stav je výsledkom aj po viacerých infekčných ochoreniach či genetických predispozíciách. Mechanizmus RF stále nie je kompletne objasnení. Výsledky našej in vivo štúdie na experimentálnom modeli potvrdili, že nanočastice z HA významne prispievajú k zmierneniu procesu RF, hlavne v dôsledku zmeny molekulárneho a bunečného stavu v tkanive po ich aplikácií v porovnaní s len ožiareným modelom. Na molekulárnej úrpovni boli pozmenené hladiny pro-fibrotických proteínov a taktiež, bolo zistené rozdielne zastúpenie v tkanive v populácií neutrofilných granulocytov a T-lymfocytov, čo sa výsledne prejavilo aj na celkovom zlepšení stavu pľúcneho tkaniva. Experimentálne sme potvrdili potenciál nanočastíc a ich možné uplatnenie v terapii radiačného poškodenia pľúc.

    Přednášející: Anna Lierová (Katedra radiobiologie, Fakulta vojenského zdravotníctva, UO)
   • 92
    Moderní trendy využití kyseliny hyaluronové v radiobiologii

    Kyselina hyaluronová je polysacharid, který je hlavní složkou extracelulární matrix. V organizmu se účastní regulací různých biologických buněčných procesů.
    Tato zajímavá molekula může najít uplatnění v mnoha biomedicínských oborech včetně oblasti ochrany před ionizujícím zářením anebo pro terapii poškozených tkání po negativních účincích ionizujícího záření, protože společným rysem všech orgánových poškození je zřetelná změna ve složení a struktuře extracelulární hmoty, která je závislá na přijaté dávce a buněčném složení daného orgánu.
    Exogenní podání kyseliny hyaluronové snižuje poškození jater a plicní tkáně pomocí mechanizmu snížení produkce prozánětlivých cytokinů vyvolaných T lymfocytů.
    Podání nanopartikulí kyseliny hyaluronové vyvolává v současné době mnoho otázek týkajících se jejich výroby, velikosti, stability, biodegrability a jejich vlivu na viabilitu buněčných populací. Další otázkou je jejich stabilita po aplikaci ionizujícího záření.
    Naše odborné zaměření v souvislosti s kyselinou hyaluronovou je na léčbu radiačního poškození plic, které je nevratné a vyvolává zejména u onkologických pacientů chronické radiačně indukované plicní poškození, které vede k fibrotizaci plicní tkáně.
    Proto byla provedena rozsáhlá studie odpovídající na otázky bezpečnosti nanopartikulí kyseliny hyaluronové, které by mohly po aplikaci před plánovanou radioterapií tomuto onemocnění efektivně předcházet a mohly by být použity i jako radioprotektivní látka v případě radiačních nehod.
    Studie byla provedena v systému in vitro na buněčných liniích odvozených od plicních buněčných progenitorů bez aplikace a s aplikací ionizujícího záření. Výsledky ukazují vyšší biokompatibilitu měřenou pomocí cytotoxického testu a zároveň viabilitu testovaných linií ve prospěch linií, kterým byla podána kyselina hyaluronová před ozářením ve formě nanopartikulí.

    Přednášející: Zuzana Šinkorová (Univerzita obrany), paní Alžběta Filipová (Univerzita obrany)
  • Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom
   Pořadatel: Peter Čarný (ABmerit, s.r.o.)
   • 93
    Vyhodnotenie projektu minimalizácie RAO v SE, a.s. za obdobie r. 2007-2022, míľniky a výzvy

    Cieľom minimalizácie rádioaktívnych odpadov v SE,a.s. je prevádzkovať jadrové elektrárne tak, aby množstvo a aktivita vytvorených rádioaktívnych odpadov boli na tak nízkej úrovni, ako je rozumne dosiahnuteľné (ALARA). Redukcia sa dosahuje pomocou technických a organizačných opatrení. Všetky tieto opatrenia boli v SE, a.s. zahrnuté od r.2007 v dlhodobom projekte minimalizácie prostredníctvom konkrétnych investičných projektov IPR. Projekt minimalizácie bol vyhodnocovaný po technickej aj finančnej stránke v dvoch etapách: r.2007-2012, r.2012- súčasnosť. Počas realizácie boli jednotlivé IPR priebežne kontrolované, prehodnocované, prípadne modifikované na základe skúseností z inej lokality. Výsledkom celého projektu minimalizácie je významné zníženie vytvorených rádioaktívnych odpadov a predpokladanej finančnej rezervy na ich spracovanie a uloženie. Dlhodobé prehľady tvorby to jednoznačne potvrdzujú. Aj v porovnaní s ostatnými VVER elektrárňami sme dosiahli vynikajúce výsledky (MAAE). Dlhodobo stabilne nízke hodnoty tvorby RAO sú výzvou pre ďalšie zlepšie- hľadanie nových možností, implementácie záverov samohodnotenia, benchmarkingu, pokračovanie v projekte prostredníctvom investovania do technológie. V EMO12 bola ukončená inštalácia zariadenia DTS/AVANTECH na spracovanie rádioaktívnych koncentrátov. Jedná sa o jedinečné zariadenie, ktorého vysoká účinnosť redukcie objemu rádioaktívnch látok bola testovaná v minulosti v laboratórnych podmienkach EBO.

    Přednášející: Anna Tomášková
   • 94
    Optimalizace měřicích geometrií vzorků na Oddělní spektrometrie SÚRO v. v. i.

    Vzorky biomasy a potravin jsou v rámci sítě monitorování radiační situace (MRS) rutinně analyzovány metodami polovodičové spektrometrie záření gama. Standardně je velkoobjemový vzorek bez další úpravy převeden do třílitrové Marinelliho nádoby a poté měřen na HPGe detektoru. Komprese vzorků do této geometrie je často obtížná (zejména v případě pružných vzorků jako je seno apod.) a vede k nehomogennímu rozložení v objemu vzorkovnice. Zvýšení kompresního poměru (KP) a zlepšení výsledné homogenity vzorku bylo dosaženo lisováním 60t hydraulickým lisem v nerezové lisovací matrici a následným mletím specializovaným vysokootáčkovým mixérem (3500 - 4500 RPM) po dobu dvou minut. V porovnání se standardním přístupem bylo dosaženo cca dvojnásobného zvýšení KP pro trávy. Možnost kroskontaminace vzorků je zanedbatelná, na nerez postačuje oplach a vytření lihem/EDTA.
    Celková časová náročnost této přípravy pro třílitrovou Marinelliho nádobu je 25-30 min/vzorek včetně lisování a mletí.
    Pro takto připravené vzorky bylo dosaženo NVA = 4,70x10^{-02} Bq/kg pro ^{137}Cs z měření na 150 % HPGe detektoru. V porovnání se standardně připraveným vzorkem bylo dosaženo 1,3 – 2,2 násobného snížení NVA v případě ^{137}Cs pro trávy.
    Obdobným způsobem jsou zpracovávány také vybrané potraviny (maso, ovoce, zelenina), pro které byly stanoveny optimální parametry teploty a délky sušení pro dosažení co nejvyššího KP.
    Práce byla vykonána na základě Institucionální podpory Ministerstva vnitra pro rok 2021, MV- 25116-1/OBVV-2021

    Přednášející: Michal Sloboda
   • 95
    Porovnání výsledků nezávislého monitorování radionuklidů ve výpustech z ventilačních komínů JE

    V rámci kontrolní činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je prováděno nezávislé monitorování výpustí z jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE) prostřednictvím laboratoří Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO). V roce 2019 byla pro účely kontroly výsledků monitorování výpustí z jaderných elektráren (JE) vytvořena metodika, podle které jsou výsledky monitorování výpustí zpracovávány. Metoda je založena na porovnání dvou souborů aktivit radionuklidů stanovených ve výpusti JE aplikací matematické statistiky. Jeden soubor dat je získáván ze zpráv provozovatele JE a druhý v rámci nezávislého monitorování poskytují laboratoře SÚRO. Příspěvek je primárně zaměřen na vyhodnocení porovnání aktivit radionuklidů stanovených pomocí spektrometrie gama v týdenních a ve spojených měsíčních vzorcích aerosolových filtrů pokrývajících kontinuálně celý kalendářní rok. Okrajově se příspěvek věnuje i vyhodnocení porovnání aktivit plynných forem jódu (131I) zachycených v sorbentu a stanovených rovněž pomocí spektrometrie gama, 3H v destilátu vzdušné vlhkosti a 14C v karbonátovém roztoku stanovených pomocí techniky kapalinové scintilační spektrometrie (LSC). Do hodnocení byly zahrnuty výsledky analýz vzorků odebraných ze dvou ventilačních komínů EDU a pěti ventilačních komínů ETE v období let 2020-2021. V případě obou JE lze konstatovat, že hodnoty jsou ve velmi dobré shodě s nezávislým monitorováním a počet statisticky významně rozdílných hodnot se pohybuje na nízké úrovni, do 5% (odpovídá zvolené hladině spolehlivosti 95%, a tedy je vysvětlitelný statistickou povahou procesu měření).

    Přednášející: Pavel Žlebčík (SÚRO, v. v. i.)
   • 96
    Monitorovanie veľkorozmerných kovových komponentov z vyraďovania JE A1 za účelom ich uvoľnenia spod administratívnej kontroly do ŽP

    Cieľom uvoľňovania kovových materiálov spod administratívnej kontroly do ŽP je minimalizácia tvorby RAO a opätovné využitie materiálov.
    Štandardný spôsob uvoľňovania materiálov je založený na monitorovaní hmotnostnej aktivity na štandardných monitorovacích pracoviskách pre uvoľňovanie do ŽP, ktoré používajú ako meracie nádoby 200 L sudy alebo 600 L kontajnery. Plošná aktivita povrchovej kontaminácie predmetov určených na uvoľnenie do ŽP je monitorovaná ručnými prenosnými meradlami ešte pred ich vložením do 200 L suda. Takýto spôsob uvoľňovania vyžaduje fragmentáciu komponentov na rozmery umožňujúce ich vloženie do 200 L suda.
    Preto bol pre uvoľňovanie veľkorozmerných kovových komponentov (VKK) vypracovaný samostatný metodický postup, schválený Úradom verejného zdravotníctva SR. Metodika obsahuje metódy a postupy merania, techniku a hustotu vzorkovania ako aj postupy rozhodovania a interpretácie dosiahnutých výsledkov meraní. Metodika je založená na monitorovaní plošnej aktivity povrchovej kontaminácie na 100% povrchu v pravidelnej monitorovacej sieti priamou metódou, stierateľnej povrchovej kontaminácie na základe odberu oterov, fixovanej povrchovej kontaminácii na základe odberu odbrusov a monitorovaní hmotnostnej aktivity na základe reprezentatívneho odberu vzorky odvrtu alebo meraním časti VKK vloženej do 200 L suda na štandardnom monitorovacom pracovisku pre uvoľňovanie do ŽP.
    Takýto postup sa aplikuje v prípade VKK, ktorých fragmentácia na rozmery umožňujúce ich uloženie do 200 L by bola nákladnejšia, časovo náročnejšia a viedla by k vyššej dávkovej záťaži pracovníkov v porovnaní s ich monitorovaním v celku. Metodika je aplikovateľná na VKK, ktoré majú monolitický charakter bez vnútorných dutín a ktorých rozmery a tvar umožňujú prístupnosť ku všetkým povrchom za účelom dekontaminácie a monitorovania.
    Metodika bola vypracovaná ešte v roku 2015, pôvodne za účelom uvoľňovania fragmentov zavážacích strojov. V roku 2018 bola rozšírená o ďalšie komponenty turbokompresorov. Posledná verzia bola vypracovaná v roku 2020, pričom sa vzťahuje všeobecne na VKK spĺňajúce požiadavky pre takýto spôsob uvoľňovania.
    V príspevku budú prezentované metódy a postupy monitorovania, bilancia doteraz uvoľnených VKK touto metodikou a získané skúsenosti.

    Přednášející: Alojz Slaninka
   • 97
    Radiačná záťaž betónových konštrukcií v okolí reaktora VVER 440 z pohľadu dlhodobej prevádzky

    Šachta reaktora je počas svojej životnosti vystavená pôsobeniu žiarenia. Betónové konštrukcie patria medzi komponenty s dlhodobou životnosťou, ktorá presahuje plánovanú dobu prevádzky. Dnes hovoríme o dlhodobej prevádzke jadrového bloku, ktorá je stanovená na 60 rokov a preto je nevyhnutné preukázať vyhovujúce charakteristiky konštrukčných prvkov aj za hranicami projektovej životnosti. Životnosť betónových konštrukcií závisí od správneho projektu, kvality betonárskych prác, pracovného zaťaženia a podmienok prostredia. Ožiarenie je jeden z mnohých faktorov, ktoré sa posudzujú pri hodnotení životnosti betónu. Detailný MCNP model reaktora a okolitých konštrukčných prvkov nám umožnil vypočítať očakávané hodnoty fluencie neutrónov ku koncu dlhodobej prevádzky bloku. Z dostupných prameňov sme vyhodnotili procesy spôsobené ožiarením v betóne a hlavne zmeny pevnostných parametrov v závislosti od ožiarenia. Za hraničnú úroveň ožiarenia, kedy sa začínajú podstatne prejavovať degradačné procesy v betóne a rapídne padajú pevnostné parametre, je považovaná hodnota fluencie neutrónov $10^{19}$ $cm^{-2}$. Výpočty preukázali rádovú bezpečnostnú rezervu z pohľadu ožiarenia a spolu s ostatnými parametrami prostredia nám dovolili kladne vyhodnotiť aj ostatné charakteristiky ovplyvňujúce životnosť betónových konštrukcií.

    Přednášející: Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
   • 98
    Postupy pro úpravu odpadu z bioplynových stanic kontaminovaného radioaktivním cesiem

    Při radiační havárii velkého rozsahu může dojít ke kontaminaci velkých ploch radionuklidy. V zemědělsky využívané krajině tak mohou být znehodnoceny velké objemy rostlinných produktů (biomasy) určených k přímé lidské spotřebě nebo ke krmivářským účelům v takové míře, že nemohou být dále k uvedeným účelům použity. Vhodnou technologií umožňující biomasu obsahující nadlimitní množství radionuklidů zpracovat a energeticky využít jsou bioplynové stanice (BPS) široce rozšířené i na území ČR.

    Kromě hlavního produktu bioplynu, zdroje elektrické energie, však vzniká při zpracování biomasy v BPS i velké množství fermentovaného odpadního produktu zvaného digestát, do kterého přechází převažující množství radioaktivity. Aby mohla být biomasa v BPS bezpečně využita, musí být digestát upraven. V rámci výzkumu jsme z tohoto důvodu testovali některé metody úpravy digestátu kontaminovaného radionuklidem Cs-134, které se jevily jako slibné z hlediska dostupnosti technologie, surovin a účinnosti. Jsou jimi mechanická separace, sorpce a evaporace.

    Pro rozdělení digestátu na pevnou a kapalnou frakci bylo při experimentech použito mechanické dělení 1 mm sítem kombinované s úpravou kapalné frakce flokulanty nebo chemicky destrukcí stabilních organických koloidních komplexů. Poté bylo Cs-134 z kapalné frakce sorbováno buď pomocí biouhlu, hexakyželeznatanu měďnatého nebo kompozitního sorbentu vytvořeného kombinací obou těchto materiálů. Biouhel vyrobený ze separátu, který byl aplikován jako levná odpadni surovina se sorpčním potenciálem, neposkytoval individuálně uspokojivé výsledky při odstraněni cesia z roztoku. Jeho dekontaminační faktor (DF) byl jen 2. Jako účinnější se ukázal kompozit s DF 85, ten ale nedosahoval účinnosti hexakyanoželeznatanu s DF 200. Byla též stanovena sorpční kapacita cesia na 1 gramu biouhlu 2E-13 g a kompozitu 22,8 mg. Kromě mechanické separace a sorpce byla také aplikována jednoduchá destilace kapalné frakce za vzniku velmi čistého kondenzátu s maximálním DF procesu 86500.

    Experimenty byly uskutečněny v rámci projektu BV MV ČR „Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE – distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií (VI20172020098)“.

    Přednášející: Jan Škrkal (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)
  • 9:50
   Prestávka a prehliadka posterov
  • Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom
   Pořadatel: Peter Čarný (ABmerit, s.r.o.)
   • 99
    Correlation of Cs-137 and Sr-90 in Contaminated Concrete

    Activity profile of Cs-137 and Sr-90 radionuclides were examined in contaminated concrete surfaces originated from nuclear power plant and result are presented in the paper. There were several incidents in the NPP where concrete surface was in contact with liquid media which caused that contamination diffused from concrete surface to deeper layers. According to recommendation relating to scaling factors it is proposed to link difficult to measure radionuclide Sr-90 to Cs-137 as a key radionuclide. In the paper it was examined that the recommendation is valid for deep layers as well. Activity profile was assumed to be exponential and it was verified by experimental works. The activity distribution is characterized by relaxation length, which seems to be the same for both radionuclides. The geometrical mean of relaxation length was determined to be Lr = 0.3 cm.

    Přednášející: Martin Lištjak (VUJE, a.s.)
   • 100
    Využití metodiky stanovení sumární alfa bety aktivity jako screeningového měření během vyřazování

    Stanovení sumární alfa a beta aktivity pomocí proporcionálního detektoru je zavedená metodika především v oblasti vodohospodářství (ČSN 75 7611, ČSN 75 7612) určená ke stanovení celkové objemové aktivity z hlediska kvality vody. Tato metoda stanovení je však i účinným pomocníkem při hodnocení a plánování odběrů vzorků během vyřazování jaderných zařízení a pracovišť z důvodu její rychlosti a nižší náročnosti na vybavení.
    Radionuklidy typicky obsažené v odpadních materiálech jako např. Am-241, Cs-137, Co-60 jsou stanovitelné pomocí gama-spektrometrie. To však neplatí pro další významné kontaminanty, jako například Pu-238, Pu-239, Sr-90, C-14, které nejsou touto metodou detekovatelné kvůli velice nízkým energiím, výtěžkům či úplné absenci emise záření gama. Pro gama detektor obtížně stanovitelné radionuklidy se v případě podezření na jejich výskyt musí analyzovat pomocí vysoce specifických, ale časově i finančně náročných separačních technik a následně měřit např. pomocí alfa-spektrometrie, či kapalinové scintilační spektrometrie.
    Současným využitím a porovnáním získaných hodnot z gama-spektrometrie a sumárních alfa a beta aktivit však můžeme účinně odhalit, zdali je celková aktivita vzorku popsána identifikovanými gama radionuklidy, anebo je potřeba provést další analýzy. Metoda s sebou nese nejedno úskalí v podobě přípravy vzorku, rozdílné účinnosti měření jednotlivých radionuklidů, vyšších detekčních limitů a též přeslechu záření alfa do beta, a proto je nutné výsledky vždy správně interpretovat.

    Přednášející: Daniel Götz (ÚJV Řež, a.s.)
   • 101
    Analýzy veľkosti oblasti ohrozenia pre jadrové zariadenia JAVYS

    V prednáške je prezentovaný metodický postup výpočtov a analýz pre účely stanovenia veľkosti oblasti ohrozenia pre jadrové zariadenia iné ako zariadenia s jadrovým reaktorom. Diskutovaný je prístup k výberu scenárov relevantných havarijných udalostí a postup stanovenia zdrojových členov. Na konkrétnych príkladoch sú demonštrované výsledky analýz veľkosti oblasti ohrozenia pre jadrové zariadenia na spracovanie a ukladanie rádioaktívneho odpadu v lokalite Bohunice.

    Přednášející: Peter Čarný (ABmerit, s.r.o.), Eva Fojcíková (ABmerit, s.r.o.)
  • 11:05
   Ukončenie konferencie