8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Soutěž - Emanácia radónu-222 z rôznych typov a druhov pôd

10. 11. 2021 11:15
15min
Přednáška Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Terézia Eckertová (FMFI UK)

Popis

Kľúčovým procesom, v dôsledku ktorého sa radón uvoľňuje z tuhej štruktúry pôdnych zŕn do pôdnych pórov, je emanácia a primárne tak predurčuje, koľko radónu sa môže uvoľniť do okolitého prostredia. Napriek tejto skutočnosti, doteraz nie je tento proces plne pochopený a nie sú ani objasnené všetky faktory, ktoré naň vplývajú a do akej miery. Súčasne jediným spoľahlivým spôsobom, ako určiť emanáciu $^{222}Rn$ z nejakého pevného materiálu je priamo zmerať emanačný koeficient $^{222}Rn$ ($K_{e}$) pre tento materiál. Pre tento účel sme vytvorili databázu $K_{e}$ pre rôzne pôdy zahrnutím rôznych pôdnych typov a druhov a skúmali pre ne aj vplyv vlhkosti na emanáciu radónu. Ukázalo sa, že veľkosť $K_{e}$ závisí nie len od aktivity rádia vo vzorke, ale je vo veľkej miere ovplyvnená aj ďalšími pôdnymi charakteristikami, ako je jej plynopriepustnosť a s ňou súvisiace druhové zaradenie pôd. Tie rozhodujú nie len o sklone, ale aj o rýchlosti nárastu tejto krivky. Pre pôdy s vyššou plynopriepustnosťou a s vyšším zastúpením zŕn väčších rozmerov narastali hodnoty $K_{e}$ so zvyšujúcou sa vlhkosťou pozvoľne, pre nízko priepustné pôdy s prevládajúcou frakciou zŕn menších rozmerov (pod 100 μm) bol nárast $K_{e}$ prudký. Pre oba druhy pôd od určitého obsahu vlhkosti sa hodnoty udržovali konštantné. Vierohodnosť získaných výsledkoch je podložená detailným testovaním a porovnávaním akumulačných nádob (AN), používaných na meranie emanačného koeficientu $K_{e}$.

Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0213/18) a Grantom Mladých (č. grantu G-21-172-00).

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autor

Spoluautoři

Materiály k příspěvku