8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Soutěž - Štúdium vplyvu vlhkosti a veľkosti pôdnych zŕn na emanáciu radónu z pôd využitím nového mnohočasticového modelu

10. 11. 2021 11:30
15min
Přednáška Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Terézia Eckertová (FMFI UK)

Popis

Medzi najvýznamnejšie činitele, ovplyvňujúce emanáciu radónu z pôdnych častíc, je pôdna vlhkosť a rozmer pôdnych zŕn. Oba tieto faktory svojím spôsobom upravujú dĺžku trajektórie, ktorú atóm radónu prejde v objeme pôdnych pórov. Prítomnosť vlhkosti dokáže v pôdnom póre približne 1000 násobne skrátiť dráhu $^{222}Rn$ v porovnaní s jeho dobehom vo vzduchu. Veľkosť pôdnych zŕn zas reguluje svojim usporiadaním veľkosť medzizrnných priestorov, ktoré sú úmerné práve rozmeru pôdnych častíc. Za účelom lepšieho porozumenia ich vplyvu na emanáciu sme vyvinuli vlastný výpočtový program, ktorý dokáže nasimulovať proces emanácie $^{222}Rn$ v pôdnom prostredí, použijúc myšlienku mnohočasticového modelu. V našom prípade je centrálne, radón emitujúce pôdne zrno, obklopené 342 priľahlými zrnami rovnakej veľkosti tvoriac kubickú štruktúru a v priestore pôdnych pórov je rôzne rozložená vlhkosť. Simulácia procesu je postavená na dvojakom rozložení $^{226}Ra$ v pôdnych zrnách (homogénne aj heterogénne), pričom sú analyzované viaceré varianty únikovej hrúbky $^{222}Rn$ pre zrná rôznej veľkosti a rôzny podiel vlhkosti. Emanačný koeficient $^{222}Rn$, v závislosti od vlhkosti, sleduje rôzne trendy podľa veľkosti pôdnych zŕn a je vo veľkej miere ovplyvnený spôsobom rozloženia $^{226}Ra$ v pôdnych zrnách. Dosiahnuté výsledky závislosti emanačného koeficientu $^{222}Rn$ od vlhkosti potvrdzujú viaceré experimentálne merania a predikcie tohto modelu budú ďalej podrobnejšie testované.

Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0213/18) a Grantom Mladých (č. grantu G-21-172-00).

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autor

Spoluautoři

Karol Holý (FMFI UK v Bratislave) Radoslav Böhm

Materiály k příspěvku