8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Zhodnotenie výsledkov pilotného radónoveho prieskumu v Slovenskej republike

10. 11. 2021 10:25
15min
Přednáška Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Veronika Durdyová (Odbor radiačnej ochrany, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

Popis

V dôsledku zmeny životného štýlu obyvateľstva v posledných desaťročiach a v nadväznosti na prijaté opatrenia na úsporu energie v budovách je nevyhnutné preveriť dávkovú záťaž obyvateľov v dôsledku ožiarenia radónom, a ak to bude potrebné, navrhnúť preventívne a nápravné opatrenia. Geologické podložie, stavebné materiály, podzemná voda a pôdny vzduch sú potenciálnym zdrojom radónu v pobytových priestoroch.
Na účel identifikácie území so zvýšeným výskytom radónu a s použitím odborne a vedecky podložených kritérií založených na prieskume objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách, úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni uskutočňujú vo vybraných 18 okresoch Slovenskej republiky, ktoré boli identifikované na základe vopred stanovených kritérií, merania radónu v ovzduší pobytových priestorov, ktoré sú trvalo obývané rodinami s deťmi do 18 rokov a gama žiarenia zo stavebných materiálov. Ide o pilotný radónový prieskum vykonávaný na území Slovenskej republiky a vychádza z výsledkov prvotného radónoveho prieskumu, ktorý bol realizovaný koncom 90. rokov.
Stopové detektory, ktoré boli v projekte použité na stanovenie objemovej aktivity radónu, budú vyhodnotené po ukončení prebiehajúceho merania v nevykurovacej sezóne. Výsledky vyhodnotenia termoluminiscenčných dozimetrov, ktoré boli použité na stanovenie gama žiarenia zo stavebných materiálov, poukazujú na skutočnosť, že právna úprava prijatá v roku 1992, kedy sa implementovala regulácia aktivity prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch, prispela k zabezpečeniu radiačnej ochrany obyvateľov pred účinkami gama žiarenia zo stavebných materiálov. Hodnoty príkonu priestorového dávkového ekvivalentu nameraného v pobytových priestoroch sa pohybujú na úrovni od (100 - 200) nSv/h, ktoré sú štandardné pre územie Slovenskej republiky.
Pokračovaním aktivít na reguláciu a usmerňovanie ožiarenia radónom bude implementácia stratégii Národného akčného radónoveho plánu, ktorý bude integrovaný s inými stratégiami ako kvalita vnútorného ovzdušia alebo úspora energie. Ukazovateľom úspešnosti bude zníženie počtu alebo percentuálneho podielu pobytových priestorov s objemovou aktivitou radónu nad referenčnou úrovňou alebo zníženie priemernej objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Alexandra Kušnyerová (Odbor radiačnej ochrany, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) Alžbeta Ďurecová (Oddelenie ochrany zdravia pred žiarením, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici) Magdaléna Vičanová (Odbor radiačnej ochrany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave ) Veronika Durdyová (Odbor radiačnej ochrany, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky) Andrea Čipáková (Odbor ochrany zdravia pred žiarením, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach) Kamila Kleinová (Odbor ochrany zdravia pred žiarením, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach) Vladimír Trebichalský (Oddelenie radiačnej ochrany, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.