8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Mnohokomponentné analýzy pôdy a atmosféry a ich aplikácie

10. 11. 2021 14:30
15min
Přednáška Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Monika Müllerová (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)

Popis

Pre riešenie viacerých environmentálnych problémov je potrebné uskutočňovať multiizotopové analýzy rádionuklidov v rôznych zložkách životného prostredia, ako sú najmä pôda a atmosféra. V areáli Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave (FMFI) boli postupne uvedené do prevádzky rôzne meracie systémy a postupy, ktoré umožňujú: kontinuálne monitorovanie objemovej aktivity radónu, objemových aktivít jeho krátkožijúcich produktov premeny a CO$_{2}$ v atmosfére, uskutočňovať dlhodobé odbery atmosférických aerosólov na filtre s ich následnou analýzou pomocou HPGe detektorov, simultánne meranie koncentrácií radónu a CO$_{2}$ v rôznych hĺbkach pôdy, merania exhalácie radónu a CO$_{2}$ z pôdy. Paralelne sú v areáli meteorologických pozorovaní FMFI získavané údaje o meteorologických prvkoch. V areáli FMFI sú tiež sledované zmeny koncentrácie $^{14}C$ v atmosférickom a pôdnom CO$_{2}$ a tiež exhalácia $^{14}C$ z pôdy.
Výsledky uvedených meraní umožňujú študovať zmeny koncentrácie rádionuklidov v atmosfére (radónu a jeho produktov premeny, $^{7}Be$, $^{210}Pb$, $^{40}K$ a $^{137}Cs$), študovať časovú variabilitu rovnovážneho faktora medzi radónom a jeho krátkožijúcimi produktmi premeny v atmosfére, určovať dobu zotrvania aerosólov v atmosfére, určovať jej zmiešavaciu výšku a tiež hodnotiť výmenné procesy v atmosfére. Simultánne meranie radónu a CO$_{2}$ v pôde umožňujú sledovať vplyv meteorologických podmienok na ich koncentráciu, ale hlavne testovať možnosť využitia $^{222}Rn$ pre určovanie reprezentatívnych tokov CO$_{2}$ z pôdy do atmosféry. Radón môže byť tiež užitočným nástrojom pre výpočet emisií fosílneho CO$_{2}$ do atmosféry na základe „radon-tracer“ metódy. Dáta o $^{14}C$ v atmosfére umožňujú sledovanie kontaminácie atmosféry fosílnym CO$_{2}$ a spolu s $^{222}Rn$ umožňujú vypočítať emisné rýchlosti fosílneho CO$_{2}$ do atmosféry. To môže pomôcť napr. pri kontrole plnenia záverov z Parížskej klimatickej konferencie COP21.
V príspevku budú uvedené hlavne výsledky merania koncentrácií radónu, jeho produktov premeny a CO$_{2}$ v atmosfére a tiež radónu a CO$_{2}$ v pôde, ako aj ich exhalácie z pôdy. Analyzovaná bude možnosť ich aplikácií pri riešení niektorých environmentálnych problémov. Dôraz bude kladený tiež na rádiohygienické aplikácie.
Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/043/18) a Grantmi mladých UK (č. G-21-172-00, G-21-202-00).

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Karol Holý (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Monika Müllerová (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Markus Helej (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Terézia Eckertová (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Martin Bulko (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Ivan Sýkora (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Ivan Kontuľ (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Jozef Masarik (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave) Radoslav Böhm (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.