8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Pregraduální a postgraduální vzdělávaní radiologických asistentů v České republice a v rámci EU

Nenaplánováno
15min
Přednáška Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

Přednášející

Zuzana Freitinger-Skalická (Zdravotně sociální fakulta JU)

Popis

Cílem studijního programu Radiologická asistence je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání Radiologický asistent (RAD), který je schopen vykonávat díky odborné kvalifikaci své povolání bez odborného dohledu. Studijní program musí být v souladu se současnými odbornými studijními programy zemí Evropské unie a odpovídat základním principům pro vzdělání pracovníků ve zdravotnictví.
V návaznosti na Boloňskou deklaraci jde o kompatibilní vzdělávání se zeměmi EU. Zaměřujeme se na celkový přehled o vzniku organizací sdružujících radiologické asistenty a radiology až k současné SRLA, o její spolupráci s organizacemi EFRS (European Federation of Radiographer Societies) a ISRRT (International Society of Radiographers and Radiological Medical Technologists) a o různých úrovních spolupráce v tomto oboru a uplatnění v praxi.
Příspěvek se zaměřuje na vzdělávání radiologických asistentů v minulosti, současnosti a v době distanční výuky. Vzdělávání RAD je složitý proces sestávající z učení nebo získávání znalostí, dovedností, hodnot, praktických dovedností, morálky a návyků. Mezi vzdělávací metody patří výuka, školení, diskuse, cílený výzkum a praktické vyučování v nemocnici. Vzdělávání probíhá pod vedením jak pedagogů a odborníků z praxe, ale studenti se mohou a v současné době také vzdělávat více formou samostudia. Nedílnou součástí je také otázka kompetencí a povinností navazujícími na školou nabyté vědomosti, programy celoživotního vzdělávání LLP (Lifelong Learning Programme) a systém ECTS - Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání, který byl navržen tak, aby pomáhal studentům studovat v různých zemích, jelikož si mohou nechat uznat svou akademickou kvalifikaci a dobu studia absolvovanou v zahraničí a hledá možnosti propojení jak studijní, tak pracovní spolupráce například v programu Erasmus+.
Analyzovali jsme možnosti výuky a specifika pro obor RAD v prezenční i distanční výuce. Byl kladen důraz na specifika a možnosti pregraduální a postgraduální výuky RAD. V současné době neexistuje žádný volně dostupný vzdělávací text, který by byl adekvátní pro studenty programu Radiologická asistence a pro související obory.
Dnešní učební prostředí je dynamičtější než kdy dříve. Přizpůsobení se a informování o nejnovějších metodách výuky se stalo úkolem pro všechny školy. Přístrojová technika v radiodiagnostice, nukleární medicíně i radioterapii se bude i nadále vyvíjet, stejně jako studenti a metody výuky.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Zuzana Freitinger-Skalická (Zdravotně sociální fakulta JU)

Spoluautoři

pan Štěpán Kavan (Zdravotně sociální fakulta JU) paní Renata Havránková (Zdravotně sociální fakulta JU)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.