8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Studium odezvy dozimetrů prostředí vzhledem k novým operačním veličinám

8. 11. 2021 10:00
15min
Přednáška Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření

Přednášející

Zina Čemusová (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Popis

V loňském roce vydala ICRU novou publikaci (ICRU Report 95), která přináší revizi konceptu operačních veličin pro vnější ozáření. Byly definovány nové operační veličiny, které lépe odpovídají veličinám radiační ochrany, v nichž jsou vyjádřené limity pro regulaci ozáření. Tato změna bude mít nepochybně dopad na praktickou radiační ochranu. Stávající přístroje navržené pro měření původních operačních veličin je proto třeba otestovat a zjistit, zda a za jakých podmínek budou použitelné pro měření nových veličin. Tato práce byla zaměřena na vybrané aktivní i pasivní dozimetry používané pro monitorování dávek v prostředí v rámci Radiační monitorovací sítě ČR, případně pro účely havarijní připravenosti. Tyto dozimetry jsou optimalizovány pro měření prostorového dávkového ekvivalentu, H*(10). V rámci provedeného experimentu jsme sledovali jejich potenciál pro měření nové operační veličiny - prostorové dávky, H*. Jejich odezva byla sledována pro spektra fotonů v rozpětí energií odpovídajících většině případů monitorování prostředí v rámci radiační monitorovací sítě a pro vybraná spektra neutronů, a to jak pro účely měření H*(10), tak i pro měření H*. Odezvy dozimetrů ve vztahu k původní a nové veličině vykázaly systematický rozdíl vyplývající z rozdílných konverzních koeficientů původních a nových veličin. Z výsledků je zřejmé, že v případě fotonových spekter vyšších energií bude pro měření H* nutné dozimetry překalibrovat, případně alespoň zavést individuální korekční faktor aplikovaný na jejich současnou odezvu vyjádřenou ve veličině H*(10). Větší rozdíly z hlediska možnosti měření H* byly pozorovány směrem k nižším energiím fotonového záření a souvisely s tím, jak byly jednotlivé dozimetry optimalizovány z hlediska energetické odezvy. U většiny dozimetrů je překalibrování možné pouze zásahem výrobce. V případě testovaného neutronového dozimetru – heliem plněného proporcionálního počítače LB 6411 nebyl zjištěn zásadní problém z hlediska možnosti měření H*. Jeho odezvová funkce jak pro H*(10), tak i pro H*, odpovídala současným požadavkům na přesnost měření.
Tato práce byla podpořena v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu MV ČR (VI20192022156).

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Zina Čemusová (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Daniela Ekendahl (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.) Libor Judas (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Michaela Kapuciánová (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Petr Kuča (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.) Zdeněk Vykydal (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.