8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Soutěž - Modelovanie a optimalizácia modelu HPGe detektora GC0518 vo výpočtovom kóde MCNP5

8. 11. 2021 15:30
15min
Přednáška Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

Přednášející

Branislav Stríbrnský (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA)

Popis

Cieľom našej práce bolo zostavenie MCNP modelu HPGe detektora GC0518 firmy Mirion a jeho následná optimalizácia. V prvom kroku boli vykonané merania s bodovými kalibračnými zdrojmi v zadefinovaných pozíciách vzhľadom na detektor, ako aj merania s Marinelliho nádobami. Tiež boli vykonané merania za účelom určenia, resp. overenia hrúbky mŕtvej vrstvy germánia na povrchu kryštálu a za účelom overenia tvaru a pozície holderu kryštálu. Cieľom týchto meraní bolo tiež overiť možnosti určovania týchto parametrov výlučne na základe merania, čo môže byť užitočné pri modelovaní detektorov, pre ktoré tieto dáta nie sú dostupné. Následne sme pristúpili k zostaveniu samotného MCNP modelu s použitím výpočtového kódu MCNP5. Prvotný model detektora bol založený výlučne na nominálnych parametroch detektora uvedených v dokumentácii výrobcu. Relatívne rozdiely vo vypočítaných a v nameraných účinnostiach však boli na úrovni 10 - 15 %. Preto sme pristúpili k optimalizácii týchto parametrov v rámci neistôt uvedených v dokumentácii dodanej výrobcom, ale tiež na základe našich meraní. Takto sa nám podarilo vytvoriť model detektora, kde sa relatívne rozdiely medzi vypočítanými a nameranými účinnosťami pohybujú na úrovni jednotiek percent.

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autor

Branislav Stríbrnský (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA)

Spoluautoři

Róbert Hinca (Slovenská technická univerzita v Bratislave) Gabriel Farkas (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA) Martin Petriska (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA) Peter Mikula (Ústav Jadrového a Fyzikálneho Inžinierstva FEI STUBA)

Materiály k příspěvku