8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Vertikální dozimetrické měření elektrického výboje indukovaného vysokonapěťovým generátorem

8. 11. 2021 11:45
15min
Přednáška Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření

Přednášející

Dagmar Štěpánová (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)

Popis

Příspěvek se zabývá měřením ionizujícího záření emitovaného ve vertikálním poli elektrického výboje vzniklého mezi hrotem a uzemněnou rovinnou deskou u generátoru atmosférického impulzu 1,2/50 μs, a to ve vzájemné vzdálenosti elektrod 1 m. Podstatně rozšiřuje předchozí studii zabývající se částicovou emisí v planparalelní rovině s uzemněnou deskou, kde byla potvrzena jak přítomnost fotonů, tak tepelných neutronů. Ověření probíhalo za stejného nastavení generátoru atmosférického impulzu 1,2/50 μs, bylo provedeno 400 negativních výbojů při napětí 0,9 MV a celkové dodané energii do výboje 80 kJ

Z důvodu eliminace možného vlivu elektromagnetického záření samotného generátoru byly použity pasivní detektory CaSO$_{4}$:Dy pro stanovení fotonového záření a LiF:Mg:Ti (MTS–6, MTS–7 a MTS–N) pro detekci fotonové a neutronové složky.

Bylo vytvořeno 6 měřicích setů, kdy každý set obsahoval 10 až 20 pasivních detektorů od každého typu. Měřicí sety byly umístěny v 5 různých polohách axiálně s dráhou elektrického výboje, tj. na hrotu elektrody, zemnící elektrodě a ve výškách 0,25, 0,5 a 0,75 m na vertikální ose ve vzdálenosti 1 m od horizontální osy elektrického výboje. Referenční set s pasivními detektory pro stanovení dávky pozadí byl umístěn v okolní laboratoři.

Na základě experimentu byla potvrzena přítomnost fotonů v radiačním poli elektrického výboje. Potvrdilo se i statisticky významné navýšení absorbované dávky pro fotonové záření na hrotu aktivní elektrody a ve vzdálenosti 0,5 m od zemnící elektrody. Nově bylo prokázáno statisticky významné navýšení absorbované dávky od fotonů pomocí MTS–6 i pro zbylá měřicí místa. Navýšení odezvy od tepelných neutronů nebylo statisticky významné.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

Dagmar Štěpánová (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.) Jan Mikeš (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze) Václav Štěpán (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.) Michal Krbal (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně) Ondřej Ploc (Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)

Materiály k příspěvku