8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Príjem a distribúcia Sr-90 u rajčiaka jedlého ošetreného arbuskulárnymi mykoríznymi hubami

9. 11. 2021 17:00
3min
Miniprezentace Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přednášející

Silvia Dulanská (Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta UK)

Popis

Arbuskulárne mykorízne huby (AMF) boli aplikované do koreňového systému rastlín rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) s cieľom zistiť ich vplyv na príjem a distribúciu rádionuklidu $^{90}$Sr v pletivách vybraných rastlín pestovaných za laboratórnych podmienok. Experimenty boli realizované v sterilnej zmesi ornice a piesku v pomere 2:1, kde v jednej sérii experimentov bola použitá kontaminovaná pôda s $^{90}$Sr a pri výseve boli semená inokulované zmesou AMF (Rhizoglomus irregulare, Funneliformis mosseae a Funneliformis caledonium) a v druhej, kontrolnej sérii boli sadené semená bez aplikácie AMF. Stanovenie 90Sr v pôde a v jednotlivých častiach rastlín rajčiaka sa uskutočnilo pomocou gamaspektrometrického merania. Získané výsledky poukazujú na signifikantnú súvislosť medzi inokuláciou rastlín AMF a zmenou distribúcie $^{90}$Sr, kedy prítomnosť AMF znížila translokáciu $^{90}$Sr z koreňového systému do nadzemných častí rastlín rajčiaka jedlého.

Poďakovanie: Práca vznikla s podporou projektu APVV-17-0150 „Interakcie arbuskulárnych mykoríznych húb s rastlinami v stresových podmienkach a ich potenciál pri fytoremediačných metódach“.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Silvia Dulanská (Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta UK)

Spoluautoři

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.