6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Štúdium možnosti využitia exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy pre predikciu tzv. „radon-prone areas“ na území Slovenska

10. 11. 2023 11:35
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Alžbeta Brandýsová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)

Popis

Problematika vyhľadávania oblastí so zvýšenou expozíciou radónom a produktmi jeho premeny vo vnútorných priestoroch budov, tzv. „radon-prone areas“ (RPAs) je v súčasnosti celosvetovo stále aktuálna. Mnoho vedeckých štúdií však navrhuje inovatívne prístupy, akými možno takéto oblasti identifikovať využitím nameraných pôdnych charakteristík (koncentrácia $^{222}Rn$ v pôdnom vzduchu, koncentrácia $^{226}Ra$ v pôdnych zrnách, plynopriepustnosť pôdy, vlhkosť pôdy a iné). Rozpracovaná metóda stanovenia máp pôdneho radónového potenciálu na území Slovenska bola v rámci pilotnej štúdie analyzovaná z hľadiska využitia exhalačnej rýchlosti radónu z pôdy pre predikciu RPAs vo vybranej lokalite Mochoveckého regiónu. Pre účely stanovenia exhalačnej rýchlosti $^{222}Rn$ boli pritom použité viaceré teoretické a empirické vzťahy. K tomu boli využité merania koncentrácie terestriálnych rádionuklidov v pôde ($^{222}Rn$, $^{238}U$, $^{232}Th$ a $^{40}K$) dostupné na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v sieti ~ 0.6 meraných bodov na km$^{2}$ ($^{222}Rn$ v pôdnom vzduchu) a ~ 2 merané body na km$^{2}$ ($^{238}U$, $^{232}Th$ a $^{40}K$). Hodnoty pre pôdne parametre vystupujúce vo vybraných vzťahoch, ako sú pórovitosť pôdy, emanačný koeficient, suchá objemová hmotnosť pôdy, ako aj pôdna vlhkosť boli priradené osobitne pre tri pôdne druhy – piesočnatý, hlinitý, ílovitý; resp. plynopriepustnosť pôdy – vysoká, stredná, nízka. Vypočítané hodnoty exhalačnej rýchlosti $^{222}Rn$ boli porovnané s hodnotami radónového potenciálu, pričom v prípade prístupov, ktoré využívajú hodnoty koncentrácií terestriálnych rádionuklidov $^{238}U$, $^{232}Th$ a $^{40}K$ v pôde bola nájdená nízka korelácia (korelačný koeficient r = 0.12). Vysokú koreláciu vykazuje vzťah medzi hodnotami RP a hodnotami exhalačnej rýchlosti $^{222}Rn$, ktoré využívajú namerané hodnoty koncentrácie $^{222}Rn$ v pôdnom vzduchu (r = 0.94).

Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 1/0019/22 a č. 1/0086/22), Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (projekt č. APVV-21-0356) a Grantom Mladých UK č. G-23-252-00.

Přihlásit do soutěže Přihlašuji příspěvek do soutěže o nejlepší přednášku

Hlavní autoři

Alžbeta Brandýsová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) Karol Holý (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) Dr. Martin Bulko (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) Monika Müllerová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave) Dr. Terézia Eckertová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.