6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Vědecký program

Přípravu vědeckého programu konference koordinuje programový výbor pod vedením Marie Davídkové ze Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

 • Všeobecné aspekty radiační ochrany a vzdělávání

  Odborní garanti: Irena Koniarová, Karol Holý

  Do této sekce budou zařazeny příspěvky zabývající se aspekty platné legislativy v České a Slovenské republice, připravované změny či úpravy, aktuálně diskutovaná témata na úrovni mezinárodních organizací HERCA, IRPA, IAEA, ICRP, ICRU, atd., nové vzdělávací programy na universitách i celoživotní odborné vzdělávání odborníků v oblasti radiační ochrany, programy a projekty financování výzkumu a vývoje v oblasti radiační ochrany na národní i mezinárodní úrovni.

 • Biologické účinky a zdravotní hlediska

  Odborní garanti: Marie Davídková, Blanka Marinová

  Sekce je věnována biologickým účinkům záření. Ionizující záření může být nebezpečné, ale může být využité i pro dobré účely, jako je radioterapie, zobrazovací modality v medicíně, sterilizace lékařského či potravinářského materiálu, a mnoho dalšího. Do této sekce patří tedy vše co se týká ionizujícího záření s ohledem na jeho biologické působení.

 • Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína

  Odborní garanti: Ivana Horáková, Igor Gomola

  Sekce pokrývá široké spektrum radiační ochrany v lékařských aplikacích ionizujícího záření. Příspěvky jsou rozděleny do tří podsekcí věnovaných radiační ochraně pacientů i pracovníkům v rentgenové diagnostice, radioterapii a nukleární medicíny.

 • Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

  Odborní garanti: Kateřina Navrátilová Rovenská, Iveta Smetanová, Ondřej Ploc

  Sekce zahrnuje především témata, jako jsou výsledky měření nebo modelování radonu a dalších přírodních radionuklidů v různých typech materiálů a prostředí včetně pracovišť NORM a hodnocení jejich chování či zdravotního dopadu; RANAP a legislativní rámec; ozdravná opatření; měření kosmického záření a jeho hodnocení.

 • Radiační ochrana v jaderně-palivovém cyklu, havarijní připravenost

  Odborní garanti: Adriana Sokolíková, Jiří Hůlka

  Jak název sekce napovídá, patří sem všechny příspěvky týkající se radiační ochrany a dozimetrie ionizujícího záření na půdě jaderných elektráren. Dále se sem řadí realizovaná i plánovaná cvičení havarijní připravenosti a teoretické studie vzniku a likvidace jaderných nehod a havárií.

 • Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu

  Odborní garanti: Silvia Dulanská, Jitka Mikšová

  S využíváním jaderné energie souvisí následné nakládání s vyhořelým jaderným palivem a obecně problematika radioaktivních odpadů. Jsou velmi vítány všechny příspěvky věnované tématům úložiště jaderného odpadu a vyřazování jaderných elektráren z provozu.

 • Dozimetrie zevního a vnitřního ozáření

  Odborní garanti: Magdaléna Vičanová, Tomáš Čechák

  Sekce je věnována problematice stanovování expozic z externího a interního ozáření osob ionizujícím zářením pro potřeby radiační ochrany. Zahrnuje experimentální i výpočetně-matematické dozimetrické (modelování biokinetiky, Monte Carlo simulace) přístupy, a to jak prospektivně tak retrospektivně. Typickými řešenými tématy jsou například: systémy monitorování, inovativní přístupy ke kalibraci a měření, retrospektivní dozimetrie a zajištění kvality a kontroly dozimetrických metod včetně mezinárodních srovnávání.

 • Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace

  Odborní garanti: Robert Hinca, Petr Průša

  Pro účinnou radiační ochranu je potřebné měřit ionizující záření ve velmi rozdílných expozičních podmínkách, často v komplexních radiačních polích, v širokém rozsahu dávek a dávkových rychlostí. S rozvojem aplikací ionizujícího záření rostou i nároky na přesné a citlivé detektory záření. Do této sekce patří všechny příspěvky věnované vývoji nových dozimetrů a detektorů záření, pokročilé metody stanovení dozimetrických veličin a použití detektorů ve specifických podmínkách různých radiačních polí.