6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Aproximácia transmisnej krivky žiarenia beta v rovinnej geometrii

8. 11. 2023 14:35
5min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Poster Metrologie, měření, přístrojová technika a její aplikace Prezentace firem a postery

Přednášející

Andrej Javorník (Slovenský Metrologický Ústav)

Popis

Pre meranie aktivity rádionuklidov plošných zdrojov s emisiou žiarenia beta je potrebné poznať správanie sa beta častíc, ktoré prechádzajú absorpčným prostredím - transmisiu. V literatúre je tento proces často popísaný exponenciálnou závislosťou, čo však na popis priebehu celej transmisnej krivky v 2$\pi$ planárnej geometrii pre rovinný zdroj žiarenia nie je dostatočný. Preto úsilím SMU bolo nájsť model a spôsob, ktorý by rešpektoval fyzikálny proces absorbovania (zoslabovania) beta častíc, ktorý by nebol nutne závislý na kalibrácií a zložitých korekciách a viacerých parametroch.
Základ výskumu bol realizovaný na dátach z literatúry publikovaných Stangom (Stanga, 2015) ktorý namodeloval pomocou Monte Carlo simulácií transmisiu beta častíc cez hliníkovú absorpčnú (zoslabujúcu) vrstvu a získané priebehy aproximoval 6-parametrovou polynomickou funkciou. Stanga modeloval pre koncept rovinnej geometrie zdroja žiarenia a detektora, ktorý zodpovedá situácii merania plošného etalónu veľkoplošným detektorom.
Vychádzajúc z práce (Švec, 2015), kde bol navrhnutý spôsob určenia lineárneho absorpčného koeficienta z transmisných kriviek semi-empirickou rovnicou v tvare: μx(T) = T – lnT – 1. Nový model popisu transmisnej krivky je založený na inverznej funkcii k uvedenej rovnici v tvare: T(x)=-W(-exp(-μx-1)), kde symbol W je LambertW funkcia.
Výhodou tejto funkcie je, že poskytuje interpretovateľný parameter μ - lineárny absorpčný (zoslabovací) koeficient, ktorý je charakteristický pre danú energiu žiarenia a absorpčné (zoslabujúce) prostredie. Prvé experimenty ukázali, že parametre novej funkcie získane z aproximácie Stangových numerických dát je možné priamo aplikovať pri meraní reálneho plošného zdroja a stanoviť jeho aktivitu.

Referencie:
Stanga D., DeFelice P., Keightley J., Capogni M., Ionescu E., 2016. Modeling the tran-smission of beta rays through thin foils in planar geometry. Applied Rad. Isot. 107, 206-213.
Svec A., 2015. New analytical solution to calculate linear absorption coeflicients of beta
radiations. Applied Rad. Isot. 102, 63—69

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Andrej Javorník (Slovenský Metrologický Ústav)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.