6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Metody zpracování a analýzy dat z letecké spektrometrie s využitím BLP

10. 11. 2023 9:30
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření Radon a další přírodní zdroje ionizujícího záření

Přednášející

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Popis

Gama spektra ze scintilačního spektrometru obsahují jak kvalitativní (danou polohou identifikovatelných píků), tak kvantitativní informaci o zastoupení radionuklidů, generujících fotonové pole v místě měření. Vzhledem k složitému charakteru interakce a depozice energie fotonů gama v detektoru nelze kvantitativní informace odečíst z experimentálních spekter přímo, ale je nutná jejich matematická analýza. Příspěvek se zabývá metodami analýzy spekter ze scintilačních spektrometrů na základě výpočtů jejich modelových odezev a problematikou interpretace takto stanovených dozimetrických veličin se zaměřením na leteckou spektrometrii s využitím BLP. Diskutovány jsou metody analýzy experimentálních spekter pro stanovení příkonu kermy ve vzduchu, resp. H*(10) a jejich přepočtu na referenční výšku 1 metr jak pro geometrie plošné kontaminace tak geometrii lokalizovaného (bodového) zdroje, odhad aktivity identifikovaného bodového zdroje a odhad plošné kontaminace 137-Cs a koncentrací přírodních radionuklidů K, U, Th v povrchové vrstvě půdy. Uvedeny jsou příklady zpracování a interpretace dat z leteckého, resp. pozemního spektrometru D230A, resp. GT-40 fy Georadis.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jaroslav Klusoň (KDAIZ FJFI ČVUT v Praze)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.