8.–12. 11. 2021
Časové pásmo: Europe/Prague

Bioplynová technologie – slibný způsob nakládání s rostlinnou biomasou kontaminovanou radionuklidy

9. 11. 2021 17:03
3min
Miniprezentace Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu Nakládání s radioaktivními odpady, vyřazování jaderných zařízení z provozu

Přednášející

Jan Škrkal (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Popis

Bioplynová technologie je světově rozšířený zdroj elektrické energie umožňující zpracovat a redukovat odpadní biomasu. Byl proveden výzkum využitelnosti bioplynové technologie ke zpracování zemědělské biomasy kontaminované radionuklidy. Pro tento účel byly uskutečněny laboratorní experimenty s 20 l modelovou bioplynovou stanicí (BPS) a provozní experimenty s komerční jihočeskou BPS. Travní a kukuřičná siláž byla vkládána do modelové BPS a následně byly stanovovány aktivity Cs-134 ve vstupních a vznikajících podílech. Modelové experimenty vedly průměrně k 50,6 % snížení hmotnosti suché biomasy. Ve vzorcích kukuřičné a travní siláže, siláže z celých rostlin, pšenice, digestátu a aerosolu z komerční BPS byly změřeny aktivity Cs-137 a K-40. Fermentační proces v komerční BPS byl efektivnější, snížení hmotnosti suché biomasy dosáhlo 80$~$%. Střední hmotnostní aktivita suché biomasy (1,37 Bq/kg) byla 4,4 krát nižší než aktivita sušiny digestátu (6,01 Bq/kg). Aktivita Cs-137 v aerosolu z bioplynu byla 1,1${\times}$10$^{-7}$ Bq/m$^{3}$ a nižší a dekontaminační faktor procesu přeměny biomasy na bioplyn byl 3,8${\times10^6}$ a vyšší. Většina cesia zůstává v digestátu. Nebyla identifikována jiná cesta úniku radionuklidů. Vyprodukovaný digestát je možno sušit nebo stabilizovat a tato technologie je vhodná i ke zpracování kontaminované biomasy.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autor

Jan Škrkal (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Spoluautoři

Miroslav Kajan (Enki, o.p.s.) Věra Záhorová (Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.)

Materiály k příspěvku