6.–10. 11. 2023
LH Dvořák, Tábor
Časové pásmo: Europe/Prague

Prehľad počtu vykonaných vyšetrení v jednotlivých rádiologických modalitách na Slovensku, v rokoch 2019-2022

7. 11. 2023 9:00
15min
LH Dvořák, Tábor

LH Dvořák, Tábor

Hradební 3037 390 01 Tábor Česká republika
Přednáška Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína Rentgenová diagnostika, radioterapie a nukleární medicína 2. část

Přednášející

Dr. Denisa Nikodemová (Komisia pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, SR)

Popis

Lekárske ožiarenie najvýznamnejšie prispieva k ožiareniu obyvateľstva. V súlade so základnými princípmi radiačnej ochrany je nevyhnutné lekárske ožiarenia obmedzovať prostredníctvom dôslednejšieho odôvodnenia vyšetrení a radiačnú záťaž znižovať pomocou optimalizácie ožiarenia. Tento účel je možné splniť iba na základe štatisticky spracovaných údajov o počte výkonov, preto v príspevku poskytujeme prehľad spracovaných dát zhromaždených zo všetkých dostupných zdrojov na území SR so zvláštnym dôrazom na narastajúci počet vyšetrení výpočtovou tomografiou. V našom príspevku budeme ako najvýznamnejšie hodnotiť počítačovú tomografiu a mamografiu vrátane skríningovej mamografie za obdobie 2015 - 2022. Dáta boli publikované v UNCSEAR. POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA je neodmysliteľnou súčasťou moderných diagnostických metód. Z údajov vyplýva, že aplikácia počítačovej tomografie v oblasti diagnostiky má stúpajúcu tendenciu. V roku 2022 sa vykonalo 724 976 oproti roku 2015 kedy sa vykonalo o 133 035 menej vyšetrení. Podľa najnovších údajov OECD sa vo svete využíva cca. 30 CT prístrojov na 1 milión obyvateľov, čo predstavuje v priebehu posledných 10 rokov nárast, o viac ako 43%. Od roku 2015 do 2022 stúpol v SR počet využívaných CT prístrojov z 90 na 114. Dôležité údaje sú aj z oblasti mamografického skríningu, kde sa môžu vyšetrenia uskutočniť iba na pracoviskách overených klinickým auditom V roku 2022 podstúpilo mamografické vyšetrenie 255 954 pacientov čo je oproti roku 2015 pokles o 10 641 pacientov. Napriek tejto skutočnosti v oblasti mamografického skríningu nastal skoro dvojnásobný nárast. V roku 2021 podstúpilo vyšetrenie mamografického skríningu iba 13 948 pacientiek a v roku 2022 s 26 964. Podľa dostupných údajov v roku 2022 podstúpilo vyšetrenie pomocou metód využívaných v rádiológii 3 613 486 pacientov. Z pohľadu stúpajúcej tendencie v počte aplikácií rádiologických modalít a požiadaviek radiačnej ochrany pre tieto aplikácie je veľmi dôležité, aby indikujúci lekár dôsledne zvážil indikáciu daného vyšetrenia, najmä ak ide o ženu vo fertilnom veku. Dôležité je aj optimalizovať vyšetrenia a dodržiavať diagnostické referenčné úrovne. Údaje o počte vyšetrení s využitím počítačovej tomografie poukazujú na nevyhnutnosť významného obmedzovania prípadných neodôvodnených indikácií. Z daných skutočností vyplýva aj dôležitosť sústavného vzdelávania zdravotníckeho personálu v oblasti radiačnej ochrany.

Přihlásit do soutěže Ne

Hlavní autoři

paní Anita Zubáková (Odbor zdravotnej starostlivosti, Sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, SR) Dr. Denisa Nikodemová (Komisia pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, SR) Dr. Martina Horváthová (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava, SR) Dr. Igor Gomola (Fakulta verejného zdravotníctva, Oddelenie radiačnej hygieny, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, Bratislava, 833 03, SR)

Materiály k příspěvku

Zatím tu nejsou žádné materiály.