19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Súťaž

Podobne, ako v rokoch minulých, aj tento rok budú môcť mladí študenti a pracovníci v oblasti radiačnej ochrany súťažiť so svojimi prácami a získať finančnú odmenu. Podmienky súťaže pre mladých pracovníkov v odbore radiačná ochrana:

  • Vek súťažiaceho autora neprekročí 35 rokov do konca roku 2022.
  • Súťažná práca bola publikovaná alebo prijatá na publikovanie ako článok v karentovanom, prípadne recenzovanom vedeckom časopise v období od 1. augusta 2021 do 31. augusta 2022 alebo bola v tomto období obhájená ako dizertačná, diplomová alebo bakalárska práca. Prijatie súťažnej práce na publikovanie autor potvrdí hodnoverným dokladom.
  • Články, ktorých obsah bol prezentovaný v rámci DRO 2021 a budú publikované v špeciálnom čísle RPD, nebudú prijaté do súťaže.
  • Súťažnú prácu je potrebné zaslať elektronicky do 31. 08. 2022 na adresu: sutaz@dro2022.sk
  • Ak má práca viac autorov, je potrebné zaslať aj percentuálny podiel súťažiaceho autora, ktorý musí byť minimálne 50% a čestné prehlásenie jeho spoluautorov, ktorí tento podiel potvrdia.
  • Odborná komisia posúdi prihlásené práce a vyberie víťazov, ktorí získajú finančnú odmenu od SNUS. Výsledky súťaže budú zverejnené počas spoločenského večera na DRO2022.