19.–23. 9. 2022
Hotel Academia Stará Lesná
Časové pásmo: Europe/Prague

Vědecký program

Prípravu vedeckého programu konferencie majú na starosti členovia programového výboru. Za manažment vedeckého programu zodpovedajú vedúci programového výboru: doc. RNDr. Silvia Dulanská, PhD. a Ing. Igor Gomola, PhD.

 • RTG diagnostika, rádioterapia a nukleárna medicína

  enter image description here

  Odborní garanti: Ing. Irena Koniarová, PhD. a Ing. Blanka Marinová

  Sekcia je venovaná problematike rádiologickej fyziky a lekárskeho ožiarenia. Príspevky v tejto sekcii sú zamerané hlavne na fyzikálnu časť problematiky tak, aby boli v nej diskutované každodenné, ale aj zriedkavejšie problémy, s ktorými sa pracovníci v zdravotníctve stretávajú.

  Pozvaná prednáška: Ing. Tomáš Veselský, Ph.D. - Role robotického ozařovače CyberKnife při radiochirurgii adenomu hypofýzy

  V Ústřední vojenské nemocnici Praha na Ústavu radiační terapie byl nově instalován a spuštěn do klinického provozu robotický ozařovač CyberKnife M6. Tato prezentace popíše hlavní body uvádění ozařovače do klinického provozu, zaměří se na instalaci a commissioning nového kolimačního systému InCise2 MLC, který je prvním tohoto druhu v klinickém provozu v České republice.

  V klinické části bude prezentována plánovací studie srovnání CyberKnife, GammaKnife a stereotaktického lineárního urychlovače TrueBeam STx při radiochirurgii adenomu hypofýzy. Plánovací studie byla provedena na souboru 30 náhodně vybraných pacientů ozářených na GammaKnife v Nemocnici Na Homolce v Praze.

 • Dozimetria vonkajšieho a vnútorného ožiarenia

  enter image description here
  Odborní garanti: RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD. a prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

  Základným spoločným znakom príspevkov v tejto sekcii je dozimetria samotná. V sekcii nájdete príspevky venujúce sa meraniu rôznych veličín radiačnej ochrany popisujúcich interné, ako aj externé ožiarenie. Okrem vyššie uvedených prác zameraných na popis experimentálnych príspevkov sa v tejto sekcii stretnete aj s prácami obsahujúcimi popis a výsledky najrôznejších dozimetrických Monte Carlo simulácií.

  Pozvaná prednáška: Ing. Dušan Solivajs, PhD. - Od ožiarenia po výsledok

  V prednáške sa poslucháči dozvedia ako stanovíme dávku z termoluminiscenčných dozimetrov nosených pracovníkmi s ionizujúcim žiarením. Prezentácia bude obsahovať aj krátke video z merania.

 • Metrológia, meranie a prístrojová technika

  enter image description here
  Odborní garanti: doc. Ing. Hinca Robert, PhD. a doc. Ing. Petr Průša, PhD.

  Ako vyplýva z názvu, sekcia je zameraná na metrológiu ionizujúceho žiarenia, tzn. obsahuje príspevky, ktorých hlavným účelom je prezentovať postupy vedúce k metrologicky správnemu a presnému stanovovaniu veličín. Prednášky v tejto sekcii sú často venované prezentovaniu výsledkov získaných z rôznych unikátnych zariadení skonštruovaných často autormi príspevku a doplnenými o výsledky Monte Carlo simulácií.

  **Pozvaná prednáška: Dr. Trilochana Shetty - Quality assurance of radon measurements with a walk-in type calibration chamber **

  Radon (222Rn) and its progeny concentration measurements in dwellings, mining regions, and high background radiation areas are essential in the context of radiological protection of occupational workers and the general public. The 222Rn concentration measurements are carried out using a host of cumulative passive detectors and real-time active monitors. The growth in the design and application of various 222Rn measuring systems has been so rapid that today there are a large variety of 222Rn detectors and dosimeters for indoor and outdoor 222Rn measurements. These instruments need to be frequently checked and calibrated to yield accurate and reliable results. In order to setup standard protocols and maintain mutual conformity between the various detectors and instruments used by different laboratories and investigators, calibration facilities are primarily established. Chamber designed to simultaneously accommodate large number of detectors of different types and conduct experiments for performance testing, Radon spiking, and detector calibration needs are desirable.

 • Radón a prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia

  enter image description here
  Odborní garanti: RNDr. Lenka Thinová, PhD. a doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

  Sekcia zahŕňa predovšetkým príspevky zamerané na problematiku ožiarenia z radónu a ďalších prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, akými sú napr. kozmické žiarenie alebo rádionuklidy obsiahnuté v stavebných materiáloch.

  Pozvaná prednáška: RNDr. Veronika Drábová, PhD. a Ing. Alžbeta ĎURECOVÁ, PhD., MPH - Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky

  Na účel minimalizovania rizík súvisiacich s ožiarením radónom vypracovali úrady verejného zdravotníctva Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky na roky 2022 až 2026,ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 19. januára 2022.
  Za ciele si okrem iného ukladá identifikáciu území so zvýšeným výskytom radónu s využitím vedecky podložených kritérií založených na prieskume objemovej aktivity radónu v pobytových priestoroch a na pracoviskách a zabezpečenie informovanosti verejnej správy, odborníkov aj verejnosti a vzdelávanie v danej problematike.

 • Jadrová energetika, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení a nakladanie s rádioaktívnym odpadom

  enter image description here
  Odborní garanti: RNDr. Tibor Rapant, PhD. a RNDr. Zdeněk Rozlívka

  Energia získaná štiepením jadier patrí pri správnom využívaní k najčistejším a najvýdatnejším zdrojom energie na zemi. Využívanie jadrovej energie predstavuje od spustenia jadrového zariadenia až po jeho kompletné vyradenie z činnosti komplexnú problematiku, ktorá sa prelína naprieč rôznymi odvetviami jadrovej fyziky, inžinierstva a radiačnej ochrany. Prednášky v tejto sekcii majú preto široký záber naprieč celým oborom a určite zaujmú všetkých, ktorí sa tejto problematike venujú alebo plánujú venovať.

  Pozvaná prednáška: Bude upresnené

 • Biologické účinky žiarenia a odhad rizika z ožiarenia

  enter image description hereOdborní garanti: Ing. Marie Davídková, CSc. a doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. MPH.

  Sekcia je venovaná biologickým účinkom ionizujúceho žiarenia. Do tejto sekcie patria všetky príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané na pôsobenie ionizujúceho žiarenia na živé organizmy.

  **Pozvaná prednáška: RNDr. Martin Vlk, Ph.D. - Účinnost terapeutických radionuklidů v cílené léčbě **

  Výzkum, vývoj a klinické aplikace v oblasti cíleně radionuklidové terapie se v současnosti zaměřují nejen na využití beta zářičů. V poslední dekádě bylo úsilí soustředěno na využití alfa zářičů a v posledních letech jsou zkoumány i možností Augerových zářičů. Cílem přednášky je ukázat dostupná preklinická a klinická data z aplikace radiofarmak se zmiňovanými radionuklidy, pokusit se srovnat jejich biologickou účinnost a představit možné trendy do budoucna.

 • Radiačná ochrana v havarijnom manažmente

  enter image description here
  Odborní garanti: JUDr. Adriana Sokolíková a Ing. Jiří Hůlka

  Sekcia je zameraná na príspevky, ktoré sa venujú manažmentu a zvládaniu havarijných situácií spojených s využívaním jadrovej energie alebo zdrojov ionizujúceho žiarenia v najrôznejších odvetviach ľudskej činnosti. Sekcia je obzvlášť vhodná pre účastníkov zo záchranárskych zložiek alebo zložiek zaoberajúcich sa ochranou pred CRBM.

  Pozvaná prednáška: Dr. Ing. Milan Hort - Národní radiační havarijní plán v České republice

  Prezentace pojedná o přípravě a tvorbě Národního radiačního havarijního plánu, jeho místu v systému krizového řízení a jeho uplatnění.

 • Všeobecné aspekty radiačnej ochrany a vzdelávanie

  enter image description here
  Odborní garanti: Ing. Karla Petrová a RNDr. Karol Böhm

  V sekcii sú zaradené príspevky, ktoré sa venujú rôznym aspektom platnej "jadrovej a radiačnej" legislatívy v Českej a Slovenskej republike. Sú v nej diskutované medzinárodné odporúčania organizácií ako HERCA, IRPA, IAEA, ICRP alebo ICRU a ich implementácia do národných legislatív či pracovných postupov a metodík.

  Pozvaná prednáška: Mgr. Alena Bujnová - Preprava rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky

  Prezentácia zhrnie podmienky prepravy rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky z rôznych pohľadov, najmä v oblasti legislatívy, radiačnej ochrany a prepravy nebezpečných vecí. Zároveň uvedie aj výsledky štátneho dozoru pri preprave rádioaktívnych a jadrových materiálov, ktoré boli získané prostredníctvom elektronického informačného systému CERETRAM spusteného do prevádzky v roku 2020.